Nadzór nad rynkiem finansowym

Nasza ocena:

5
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1743
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nadzór nad rynkiem finansowym - strona 1 Nadzór nad rynkiem finansowym - strona 2

Fragment notatki:


Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym 1 .Nadzór nad rynkiem finansowym obejmuje: nadzór bankowy nadzór emerytalny
nadzór ubezpieczeniowy
nadzór nad rynkiem kapitałowym
nadzór nad instytucjami pieniądza elektronicznego
nadzór uzupełniający 2.Cel nadzoru nad rynkiem finansowym: zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku, przez realizację celów określonych w różnych ustawach; 3.Komisja nadzoru finansowego: Sprawuje nadzór nad rynkiem finansowym; Nadzór nad działalnością komisji sprawuje Prezes Rady Ministrów
Zadania komisji:
Sprawowanie nadzoru nad rynkiem finansowym Podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu tego rynku
Podejmowanie działań mających na celu rozwój rynku i jego konkurencyjność
Podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania tego rynku
Udział w przygotowaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad tym rynkiem
Stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między uczestnikami rynku finansowego, w szczególności sporów wynikających ze stosunków umownych miedzy podmiotami podlegającymi nadzorowi komisji a odbiorcami usług świadczonych przez te podmioty;
Inne zadania określone ustawami
Komisja przedstawia Prezesowi Rady Ministrów coroczne sprawozdania ze swojej działalności w terminie do dnia 31 lipca następnego roku.
Komisja wydaje Dziennik Urzędowy Komisji Nadzoru Finansowego.
Skład komisji: Przewodniczący, Dwóch zastępców Przewodniczącego, Czterech członków: Minister właściwy do spraw instytucji finansowych albo jego przedstawiciel
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego albo jego przedstawiciel
Prezes NBP albo delegowany przez niego Wiceprezes NBP
Przedstawiciel Prezydenta RP 4.Przewodniczącego komisji powołuje Prezes Rady Ministrów na 5-letnią kadencję, pełni obowiązki do dnia powołania jego następcy; musi to być osoba która:
Posiada obywatelstwo polskie
Korzysta z pełni praw publicznych
Posiada wyższe wykształcenie prawnicze lub ekonomiczne
Posiada odpowiednią wiedzę w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym RP oraz doświadczenie zawodowe uzyskane w trakcie pracy naukowej, pracy w podmiotach wykonujących działalność na rynku finansowym bądź pracy w organie nadzoru nad rynkiem finansowym
Posiada co najmniej 3-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych
Nie była karana za przestępstwo umyślne lub skarbowe


(…)

… Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, a od 1 stycznia 2008r. przejęła także kompetencji Komisji Nadzoru Bankowego.

… na stanowiskach kierowniczych
Nie była karana za przestępstwo umyślne lub skarbowe
Cieszy się nieposzlakowaną opinią i zapewnia prawidłowe wykonywanie zadań 5.Cały skład komisji oraz pracownicy Urzędu Komisji nie mogą być akcjonariuszami lub udziałowcami podmiotów podlegających nadzorowi Komisji.
6.Przy Komisji tworzy się sąd polubowny, którego celem jest rozpatrywanie sporów między uczestnikami rynku…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz