Komisja Nadzoru Finansowego - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Komisja Nadzoru Finansowego - omówienie  - strona 1

Fragment notatki:

Komisja Nadzoru Finansowego
Komisja Nadzoru Finansowego- powstała we wrześniu 2006 roku z połączenia Komisji Nadzoru Bankowego, Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Nadzór Sprawuje Prezes Rady Ministrów, powołuje przewodniczącego na 5 lat, na jego wniosek dwóch zastępców. Prezes RM nadaje statut Komisji i przyjmuje corocznie sprawozdanie z jej działalności. W skład komisji dodatkowo wchodzą czterej członkowie (minister do spraw instytucji finansowych lub jego przedstawiciel, minister dla spraw zabezpieczenia społecznego lub przedstawiciel, Prezes NBP lub wiceprezes i przedstawiciel Prezydenta RP). Do pomocy mają Urząd Komisji. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, w jawnym głosowaniu co najmniej 4 członków, w tym przewodniczącego lub jego zastępy, w razie wątpliwości rozstrzyga głos Przewodniczącego. Cel: Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku, przez realizację celów określonych w szczególności w ustawie - Prawo Bankowe, ustawie o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych, ustawie o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, ustawie o elektronicznych instrumentach płatniczych oraz ustawie o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego
Kompetencje:
Sprawowanie nadzoru nad rynkiem finansowym;
Podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego;
Podejmowanie działań mających na celu rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjności;
Podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego
Udział w przygotowaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym
Stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między uczestnikami rynku finansowego, w szczególności tych wynikających ze stosunków między podmiotami podlegającymi nadzorowi Komisji a odbiorcami usług świadczonych przez te podmioty;
Wykonanie zadań określonych ustawami
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz