Nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1099
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego. - strona 1 Nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego. - strona 2

Fragment notatki:

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO wyłączenie zasady hierarchicznego podporządkowania w stosunku do samorządu terytorialnego, a zastąpienie jej procedurami nadzorczymi ; nadzór to szczególna relacja pomiędzy podmiotami w adm. publ., w ramach której: organ nadzorujący ma pewne środki władczego oddziaływania na postępowanie i sytuację organu nadzorowanego; środki te są określone przez prawo i mogą być stosowane tylko w zakresie przez prawo przewidzianym ;
stosowanie tych środków nie może prowadzić do wyręczania organu nadzorowanego w jego działalności;
czyli nadzór to przyznanie organowi nadzorowanemu ścisłej sumy środków oddziaływania na organ nadzorowany, przy jednoczesnym pozostawieniu organowi nadzorowanemu możliwości samodzielnego działania ; typowe środki nadzoru (weryfikacyjne i represyjne) to: kontrola, wyrażanie opinii czy zgody na pewne akty/działania, uchylenie decyzji/aktów, rozwiązanie organu czy zawieszenie jego członków;
wg Konstytucji cała działalność samorządu poddana jest nadzorowi, ale tylko z punktu widzenia legalności , a nie celowości, gospodarności i rzetelności i nie ma znaczenia czy chodzi o zadania własne czy zlecone ; organy nadzorcze to organy adm. rząd. , ale nie ma powiązania pomiędzy jednostkami samorządu różnych szczebli (głównie ze względu na określenie gminy jako podstawowej jednostki samorządu) → premier i wojewodowie , a w zakresie spraw finansowych przez regionalne izby obrachunkowe ;
do najważniejszych środków nadzoru zalicza się: prawo żądania informacji i sprawozdań oraz prawo wizytowania ; stwierdzenie nieważności uchwały , w razie niegodności z prawem jest nieważna z mocy prawa, a organ nadzorujący jedynie to stwierdza (odwołanie do sądu adm.); wstrzymanie wykonania uchwały w momencie stwierdzenia jej nieważności; zawieszenie organów i ustanowienie zarządu komisarycznego na okres do 2 lat/do wyborów, tylko przez premiera w tylko w razie nierokującego nadziei na szybką poprawę i przedłużającego sie braku skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych; rozwiązanie zarządu w razie powtarzającego się naruszania Konstytucji i ustaw przez wojewodę (powiat) lub premiera (województwo i gmina);
wszystkie środki nadzoru podlegają zaskarżeniu do sądów adm. tylko pod zarzutem niezgodności z prawem; inne specyficzne środki oddziaływania, niebędące środkami nadzoru: jest rozwiązanie rady/sejmiku przez Sejm na wniosek premiera w razie, gdy rażąco narusza Konstytucję i ustawy → wg TK nie jest to środek nadzorczy sensu stricto , a jedynie środek represyjny i dyscyplinujący, więc nie przysługuje odwołanie do sąd. adm.;

(…)

… którego II inst. jest wojewoda (sprawy zlecone) lub samorządowe kolegium odwoławcze (sprawy własne), a od decyzji ostatecznej przysługuje skarga do sądu administracyjnego;

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz