Przedmiot nadzoru przed samorządem

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedmiot nadzoru przed samorządem - strona 1

Fragment notatki:

Przedmiot nadzoru nad samorządem terytorialnym. 114. Przedmiot nadzoru nad samorządem terytorialnym
Kontrola to podjęcie pewnych czynności, które powodują porównanie stanu faktycznego z pewnym wzorcem hipotezy obowiązującego prawa. Nadzór polega na władztwie administracyjnym przekazywanym w procesie decentralizacji. Nadzór jest wtedy gdy organ nadzorujący ma prawnie przypisane środki oddziaływania na podmiot kontrolowany. O środkach decydują przepisy obowiązującego prawa. Przedmiot i kryteria nadzoru.Nadzór obejmuje realizację wszystkich zadań i kompetencji wykonywanych przez organy JST ( zadania własne i zadania zlecone ), gdyz mają one charakter zadań publicznych mają za cel zaspakajanie potrzeb zbiorowych społeczeństwa.
126.Kryteria nadzoru. 115. Kryteria nadzoru
Polega na ustaleniu pewnych elementów na podstawie , których organ będzie nadzorowany.
Elementami tymi są:
  legalność ( zgodność z obowiązującym prawem)
celowość - racjonalne działanie , aby osiągnąć zamierzony cel
gospodarność - odpowiednia ilość środków do określonych potrzeb
Dzisiaj nadzór nad działalnością JST jest ograniczony do kryterium legalności.
127.Zakres podmiotowy nadzoru. 116. Zakres przedmiotowy nadzoru
1.czynna strona stosunku nadzoru - organ nadzorujący 2.bierna strona stosunku nadzoru - organ nadzorowany.  Organy nadzorujące - Premier, Wojewoda, RIO ( sprawy finansowe ) Pewne uprawnienia posiada również Sejm. W przyp powtarzających się naruszeń Konstytucji lub ustaw przez organy stanowiące JST. Sejm na wniosek premiera rozwiązuje dany organ
 Organy nadzorowane. Są nimi :
1.organy stanowiące JST 2.organy wykonawcze JST ( zarządy i organy monokratyczne ) 3.związki i porozumienia międzygminne 4.związki i porozumienia międzypowiatowe
Nadzór nad organami jednostek pomocniczych ( sołectwa, osiedla, dzielnice ) powinien być regulowany w statucie gminy.
128.Środki kontroli a środki nadzoru.  117. Środki kontroli, a środki nadzoru
 Środki nadzoru organu nadzorującego.To formy ingerencji w działalność jednostek przez organy nadzorcze. Środki nadzoru określane są w ustawach. W przypadku przekroczenia kompetencji przez organy nadzorujące, organowi nadzorowanemu służy ochrona sądowa.
 Środki nadzoru dzielimy na :
- środki kontroli
- środki korygujące
- środki informacyjne - polegają na uzgodnieniu, opiniowaniu rozstrzygnięć lub opiniowaniu dokumentów.
Nadzór poprzedzony jest zawsze kontrolą.
 Środki kontroli
Ustawy samorządowe mówią, że organy nadzoru mają prawo żądania informacji i danych dotyczących funkcjonowania JST niezbędnych do wykonywania uprawnień nadzorczych.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz