Nadpłata, deklaracja - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nadpłata, deklaracja - wykład - strona 1 Nadpłata, deklaracja - wykład - strona 2 Nadpłata, deklaracja - wykład - strona 3

Fragment notatki:

NADPŁATA ( Rozdział 9, Art. 72 - 80 ) NADPŁATA ( Art. 72 )- nienależne świadczenie publiczno- prawne spełnione w związku z realizacją zobowiązaniowego stosunku prawnego, którego w rzeczywistości nie było. Ratio legis - ochrona podatników. Jest to kwota 1. nienależnie zapłaconego lub nadpłaconego przez podatnika podatku 2. podatku pobranego przez płatnika nienależnie lub w wysokości większej od należnej 3. zobowiązania zapłaconego przez płatnika lub inkasenta, jeśli w decyzji o odpowiedzialności podatkowej tych podmiotów określone je nienależnie lub w wysokości większej od należnej 4. zobowiązania zapłaconego przez osobę trzecią lub spadkobiercę, jeżeli w decyzji o odpowiedzialności podatkowej lub decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego spadkodawcy określona je nienależnie lub w wysokości większej od należnej.
5. na równi z nadpłatą traktuje się część wpłata, która została zaliczona na poczet odsetek za zwłokę. ← świadczenie odsetek za zwłokę jest świadczeniem akcesoryjnym ( ubocznym ) i powinno dzielić los świadczenia głównego- zaległości podatkowej. Dotyczy to oczywiście sytuacji, gdy sama zaległość podatkowa nie istniała, a dokonywano wpłat na poczet odsetek za zwłokę od tej należności.
Przesłanki powstania nadpłaty I. spełnienie świadczenia podatkowego a. zapłata podatku przez podatnika b. pobranie podatku przez płatnika c. wpłata podatku przez płatnika/inkasenta d. zapłata przez płatnika/inkasenta należności wynikającej z decyzji o odpowiedzialności podatkowej e. zapłata przez osobę trzecią/spadkobiercę należności wynikającej z decyzji o odpowiedzialności podatkowej/określającej wysokość zobowiązania podatkowego spadkodawcy. 2. świadczenie to jest a. nienależne w całości ( ŚWIADCZENIE NIENALEŻNE ) - świadczenie podatkowe w świetle obowiązującego prawa w ogóle nie powstało
b. nienależne w części ( ŚWIADCZENIE NADPŁACONE ) świadczenie podatkowe dłużnika jest wyższe niż powinno to wynikać z obowiązującego prawa. 3. określona przyczyna nienależności a. CONDICTIO INDEBITI - podstawa prawne świadczenia w ogóle nie powstała- wskazanie w deklaracjach podatkowych zobowiązań podatkowych nienależnych lub w kwotach wyższych niż należne a. błąd w deklaracji w podatku od towarów i usług polegający na zawyżeniu wysokości zobowiązania podatkowego ( Art, 73 §1 pkt 6 )
b. błąd w zeznaniu rocznym ( dla podatników podatku dochodowego ) ( Art. 73 §2 )
c. błąd w deklaracji podatku akcyzowego

(…)

… rozporządzeń ministra właściwego ds. finansów publicznych ( At. 85- fakultatywne ).
Np. Rozporządzenie z 2001 w sprawie składania zeznań podatkowych przez podatników podatku od spadków i darowizn.
f. UCHYLENIE TAJEMNICY BANKOWEJ ( Art. 182 - 183 ) a. sporządzenie określonych informacji
b. przekazanie tych informacji organowi podatkowemu
Podmioty obciążone - instytucje finansowe
Ratio legis - te podmioty mają na co dzień do czynienia z czynnościami obrotu, które powodować mogą powstanie obowiązku podatkowego.
1. banki
2. zakłady ubezpieczeniowe
3. fundusze inwestycyjne
4. banki prowadzące działalność maklerską w zakresie działalności prowadzonych indywidualnych kont emerytalnych
5. domy maklerskie
6. spółdzielcze kasy oszczędnościowo - kredytowe.
7. towarzystwa funduszy inwestycyjnych - tylko punkt f…
… - czynności te są zdarzeniami prawno- podatkowymi , wywołują określone skutki w sferze prawa podatkowego w postaci powstania obowiązku podatkowego..
Np. A dokonał na darowizny na rzecz B. Jest to zdarzenie relewantne z punktu widzenia prawa podatkowego ( ustawa o podatku od spadków i darowizn )- powoduje powstanie obowiązku podatkowego po stronie A jak i B. Od wartości przedmiotu darowizny zależy…
… wydawanymi przez banki certyfikatami depozytowymi/ innymi papierami wartościowymi.
f. umorzone jednostki uczestnictwa ( tylko w przypadku towarzystw funduszy inwestycyjnych 2. informacje te dotyczą strony postępowania.
Nie jest zatem dopuszczalne żądanie informacji o operacjach bankowych dokonywanych np. przez kontrahentów.
Zakres swobody instytucji finansowych - mają tylko dwie możliwości
a. jeśli żądanie…
… prokuratora w postępowaniu przed NSA,
- w przypadku udziału prokuratora w postępowaniu administracyjnym
- służby ochrony państwa/ AW/ Policja/ Żandarmeria Wojskowa/ Straż Graniczna/ Służba Więzienna/ ich funkcjonariusze/żołnierze, jeśli posiadają pisemne upoważnienie - w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania sprawdzającego na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych.
2…
… się z ukrytej czynności prawnej.
2. przyznanie organowi podatkowemu legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu powszechnego z PYTANIEM PREJUDYCJALNYM istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego prawa
Nie powinno to być traktowane jako powództwo o ustalenie.
Przesłanki:
a. wątpliwości co od istnienia: - stosunku prawnego lub
- prawa
b. wątpliwości te wynikają
- z dowodów zgromadzonych w toku postępowania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz