Naczelne zasady procesu karnego-wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Naczelne zasady procesu karnego-wykład  - strona 1 Naczelne zasady procesu karnego-wykład  - strona 2 Naczelne zasady procesu karnego-wykład  - strona 3

Fragment notatki:

NACZELNE ZASADY PROCESU KARNEGO
Wyznaczniki, wg których jest ukształtowany model procesu karnego. Są punktem odniesienia przy dokonywaniu aksjologicznej oceny norm. Stanowią wskazówki, co w procesie należy traktować jako reguły, a co jako wyjątek. Są wyznacznikami , bo są dyrektywami interpretacyjnymi.
Na podstawie zasad procesu ocenia się wiele kwestii nie rozstrzygniętych jednoznacznie w ustawie.
Zasady spełniają rolę wytycznych - istotna rola przy dokonywaniu wykładni norm składających się na proces karny.
Uchybienia godzące w naczelne zasady procesu są poważnym naruszeniem prawa . Orzeczenie podlega wówczas uchyleniu lub zmianie.
Funkcja zasad jako dyrektyw interpretacyjnych - organy muszą prowadzić proces tak, by był zgodny z modelem kształtowanym przez zasady.
System zasad- pełni rolę uporządkowanej syntezy cech procesu karnego.
W nauce prawa karnego do zasad przykłada się większą wagę niż w innych dziedzinach prawa.
Kształtują się one pod wypływem ważnych wydarzeń historycznych.
Problem z zasadami występującymi naprzeciw sobie (przeciwstawne).
Zasady:
→ opisane - od norm, jakimi posługujemy się do norm typów instytucji
→ zasady w sensie dyrektywalnym - zostały uznane za nadrzędne w stosunku do innych norm, w tym znaczeniu zasady to adresowane do kogoś dyrektywy postępowania
Zasada jest tylko normą nadrzędną, ta norma musi z czegoś wypływać, musi być normą szczególnie doniosłą społecznie, np. ze względu na uznane wartości. Doniosła, bo w istotnym stopniu wpływa na kształtowanie innych norm procesowych (uzasadnia tworzenie innych norm).
Zasady:
→ abstrakcyjne - tzw. zasady- idee, wzorce ukształtowania jakiś instytucji, idee, które ukształtowały się historycznie. Są to wzorce, coś, co przejawia się w sferze myśli prawnej. Modele, które w ustawodawstwie stają się prawem obowiązującym, z kształtu tych norm wychodzą zasady konkretne. Tylko w sensie abstrakcyjnym możemy mówić o zasadach przeciwstawnych.
→ konkretne - ukształtowane w ściśle określonych systemach procesowych, zasady abstrakcyjne w konkretnych systemie prawnym mogą zostać odrzucone. Zasady, idee możemy implementować- przybiorą postać zasady konkretnej lub zostaną odrzucone.
Np. zasada inkwizycyjności jako idea funkcjonuje, ale w naszym systemie prawnym została odrzucona, bo funkcjonuje zasada kontradyktoryjności, jawności
Zasadą będzie to, co dominuje.
Zasada może być wyrażona wprost w konkretnym przepisie prawnym (np. zasada prawa do obrony), ale może być też zasadą, której istnienie wyprowadza się z innych przepisów .
Niektórzy formułują też tezę o zasadach skodyfikowanych i nieskodyfikowanych ← błędnie!! wg J.L., bo obie są skodyfikowane, jedne są prawnie zdefiniowane, a drugie też są skodyfikowane, ale prawnie niezdefiniowane.


(…)

… przed sądem jest jawne, jednak prasa i publiczność mogą być wyłączone z całości lub części rozprawy sądowej ze względów obyczajowych, z uwagi na porządek publiczny lub bezpieczeństwo państwowe w społeczeństwie demokratycznym, gdy wymaga tego dobro małoletnich lub gdy służy to ochronie życia prywatnego stron albo też w okolicznościach szczególnych, w granicach uznanych przez sąd za bezwzględnie konieczne…
…. że przepadek przedmiotów tytułem środka zabezpieczającego może orzec tylko sąd).
ZASADA RZETELNEGO PROCESU
Wzór z traktatów międzynarodowych, te normy mają pierwszeństwo przed ustawami z wyjątkiem Konstytucji. Nie jest jasne co się składa na zasadę rzetelnego procesu.
Zasada zgodności przedmiotu procesu z prawem obowiązującym w czasie popełnienia tego czynu.
ZASADA DOMNIEMANIA NIEWINNOŚCI
Art. 42 ust. 3…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz