Nabywanie mienia samorządowego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1141
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nabywanie mienia samorządowego - strona 1 Nabywanie mienia samorządowego - strona 2

Fragment notatki:

Powa_owski. Notatka składa się z 2 stron.
Nabywanie mienia samorządowego 2 rodzaje : nabycie pierwotne - na mocy ustawy [co do zasady w drodze przekazania (związane z zakresem zadań samorządu) mienia SP i in. państwowych osób prawnych]; nabycie wtórne - w wyniku własnej działalności; gminy (ustawa Przepisy wprow. ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych): mienie rad narodowych i terenowych organów adm. państwowej stopnia podstawowego (nie dot. mienia ogólnonarodowego, jedynie zarządzanego przez te organy - wyrok NSA); mienie przedsięb. państ. (gdy w/w organy funkcje organów założycielskich) oraz mienie zakładów i in. jedn. podporządkowanych tym organom (nie dot. gdy władały z in. tytułu, np. dzierżawy - wyrok NSA);
gmina właściwa - obszar położenia nieruchomości (TK);
niepodzielne składniki mienia w częściach ułamkowych odpowiadających zadaniom do SP i gminnych osób prawnych (wysokość udziałów określa wojewoda); na wniosek → mienie rad narodowych i terenowych organów adm. stopnia wojewódzkiego oraz przedsięb. państwowych, gdy organy te funkicje organów załóżycielskich (i in. podporządkowane) oraz inne skłądniki mienia państwowego → warunek - niezbędne do wykonywania zadań gmin (wyrok NSA); na wniosek → grunty przedsięb. niepodlegających komunalizacji i niewykorzystane zgodnie ze społ.-gosp. przeznaczeniem, chyba że przekształcenie w jednoosobową spółkę SP (wyrok NSA);
obligatoryjnie, gdy niewykorzystanie zgodnie ze społ.-gosp. przeznaczeniem (NSA); województwa i powiaty → 2 sposoby - z mocy ustawy i na wniosek; z mocy ustawy województwa/powiaty → od. 1999 r. mienie będące pochodną ich zadań o char. użyteczności publ. (ustawa (1) z 24.07.1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów adm. publ. w związku z reformą ustrojową państwa oraz ustawa z 13.10.1998 r. Przepisy wpr. ustawy reformujące administrację publiczną);
m.in. instytucje kultury, baza sportowo-rekreacyjna oraz inne jednostki wyk. zadania tych jedn. samorządowych, z wyjątkiem komend, inspektoratów i in. jedn. org. będących aparatem pomocniczym kierowników służb, inspekcji i straży;
ustawa (1) → województwa - grunty zajęte pod linie kolejowe o znaczeniu wojewódzkim;
ustawa (2) → wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego stały się wojew. os. pr. w rozumieniu u.s.w.;
u.s.w. → marszałek wojew. = kompetencje fundatora w fundacjach, gdzie fundatorem jest SP, ust. przez wojewodów; na wniosek → gdy przekracza zakres użyt. publ. ( z wyłączeniem mienia przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń reprywatyzacyjnych oraz realizację programu powszechnego uwłaszczenia) gdy ma to służyć realizacji strategii rozwoju wojew. i wojew. programów

(…)

…. ( z wyłączeniem mienia przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń reprywatyzacyjnych oraz realizację programu powszechnego uwłaszczenia) gdy ma to służyć realizacji strategii rozwoju wojew. i wojew. programów;
decyzja ministra SP;
niektóre powiaty uzyskały mienie miejskich stref usług publicznych, w zw. z likwidacją urzędów miejskich stref publ., które w 1999 r. stały się starostwami powiatowymi albo utworzyły starostwa powiatowe w połączeniu z urzędem rejonowym lub jego zamiejscową jednostką, mającymi siedziby na obszarze powiatu;
nabycie, gdy nie stanowi mienia gminy;
powiaty → inne mienie niż na podstawie ustawy (1) i (2), ale też służącego do wyk. zadań na wniosek w drodze decyzji wojewody;
powiaty → też od SP w drodze porozumienia (nie dot. gdy mienie przeznaczone na reprywatyzacje/program powszechnego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz