administracja - Akt prawa miejscowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2380
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
administracja - Akt prawa miejscowego - strona 1

Fragment notatki:

Możemy dzięki niej dowiedzieć się więcej o tym, czym jest: administracja, stosunek aministracyjno-prawny, akty normatywne, subdelegacja kompetencji prawotwórczych, dziennik ustaw RP, porozumienie administracyjne, centralizacja i decentralizacja. Oprócz tego zostaną nam przybliżone takie pojęcia, jak: komitet integracji europejskiej, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Gmina, Samorząd terytorialny, kontrola państwa, kontrola społeczna.

Administracja zorganizowana działalność, służąca do osiągnięcia pewnych celów. Administracja jest planową, celową i trwałą działalnością. Wyróżniamy adm.: 1) prywatną-organizacja prowadzona przez jednostkę, w jej interesie lub interesie osób trzecich; 2) państwową- celowa, trwała działalność państwa do wyznaczonych celów; 3) publiczną- sprawowana przez organy państwowe i inne podmioty administracji w interesie zbiorowym, publicznym. W teorii wyróżniamy adm. w ujęciu a) podmiotowym- są to organy adm. oraz inne podmioty wykonujące określone funkcje z zakresu adm. publicznej, np. terenowe organy adm. rządowej, organy samorządu terytorialnego, b) przedmiotowym- jest to taka działalność państwa, której przedmiotem są sprawy administracji, a więc zadania i kompetencje z zakresu władzy wykonawczej, c) formalnym- jest to cała działalność wykonywana przez podmioty adm. bez względu na jej charakter. Rzeczowy (przedmiotowy) podział zadań w adm. publ. to liczne działy administracji publicznej, jak np. administrację budownictwa, oświaty, ochrony zdrowia, spraw socjalnych, itd. Z punktu widzenia podmiotowego można wyróżnić administrację rządową i administrację samorządową
We współczesnej doktrynie wyróżnia się administrację władczą i administrację świadczącą. O administracji władczej mówi się wówczas, gdy administracja wkracza, przy użyciu środków władczych ingeruje w sferę prawną obywateli, ogranicza jego wolność bądź własność, gdy nakłada na niego obowiązek, w jakiś sposób go obciążą. Administracja świadcząca zapewnia obywatelowi określone świadczenia lub inne korzyści
Prawo administracyjne jest to zespół norm, które regulują administracyjną działalność państwa. Prawo adm. jest gałąź prawa, która reguluje działalność organów państwowych, Prawo adm. reguluje przede wszystkim stosunki między administracją a obywatelami i tworzy prawa i obowiązki obywateli ale zawsze wobec adm. Prawo administracyjne dzielimy na: a) prawo ustrojowe- jest to prawo ustroju adm. publicznej, reguluje normy, zasady i działania adm. publicznej, b) prawo materialne- zawiera normy i sposoby rozwiązywania konkretnych spraw, które ustalają wzajemne uprawnienia i obowiązki, wzajemne relacje pomiędzy organami a innymi podmiotami, np. prawo budowlane, wodne, c) prawo procesowe- proceduralne, zawiera normy dotyczące bezpośredniego toku działania adm. publicznej, składają się na nie przepisy regulujące różne procedury. Stosunek administracyjnoprawny Stosunki między państwem i działającymi w jego imieniu podmiotami administracji publicznej a obywatelami i innymi podmiotami oparte są na normach prawa administracyjnego i dlatego te stosunki nazywa się stosunkami administracyjnoprawnymi. Cechą charakterystyczną tego stosunku jest nierównorzędność pozycji podmiotów tego stosunku która wynika stąd, iż prawo przyznaje jednemu z uczestników tego stosunku (organowi administracyjnemu) prawo orzekania, przesądzania o sprawie w sposób wiążący innych uczestników stosunku. Podmiotami stosunku administracyjnoprawnego są: 1)zawsze organ (podmiot) administracji upowa

(…)

… pracy oraz inicjuje prace legislacyjne w tej dziedzinie. Nadzorem i kontrolą PIP są objęte wszystkie zakłady pracy. Pracownicy PIP wykonujący i nadzorujący czynności kontrolne uprawnieni są do przeprowadzania bez uprzedzenia kontroli przestrzegania przez zakłady pracy przepisów pracy o każdej porze dnia i nocy. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Generalny Inspektor Danych Osobowych…
…, zatrudnione w jednostce naukowej. Przewodniczący kieruje pracą Komitetu i reprezentuje Komitet na zewnątrz.
Rządowe Centrum Studiów Strategicznych. jest „państwową jednostką organizacyjną, prowadzącą prace służące RM i Prezesowi RM do programowania strategicznego, prognozowania rozwoju gospodarczego, społecznego oraz zagospodarowania przestrzennego kraju”. Centrum współdziała z Polską Akademią Nauk, instytucjami naukowymi i szkołami wyższymi. Rządowym Centrum Studiów Strategicznych kieruje Prezes. Konstytucja nie przewiduje, aby Prezes Centrum wchodził w skład RM.
Krajowa rada Radiofonii i Telewizji. KRRiT stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji. Członków (9) Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji powołuje Sejm (4), Senat (2) i Prezydent (3…
…, Prezesa RM, ministrów kierujących działami administracji rządowej, KRRiT, przewodniczących Komitetów: Badań Naukowych i Integracji Europejskiej, wojewodów. Rozporządzenia są wydawane na podstawie upoważnienia szczegółowego zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Wyróżniamy upoważnienia obligatoryjne i fakultatywne. Upoważnienia obligatoryjne - gdy organ upoważniony jest zobowiązany do wydania…
…, 2) ogłoszenia i obwieszczenia przedsiębiorców, jeżeli odrębne przepisy nie wymagają ich ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3) inne akty prawne, a także informacje, komunikaty, ogłoszenia i obwieszczenia organów, instytucji i osób, jeżeli odrębne ustawy tak stanowią. Ogłaszanie obwieszczeń i ogłoszeń, o których mowa w pkt.1 i 2, jest odpłatne. Wysokość opłat określa Prezes RM w drodze…
… Papierów Wartościowych i Giełd, Prezesa Głównego Urzędu Miar, Szefa Urzędu Ochrony Państwa, -przez właściwego ministra (centralne organy resortowe) - Komendanci: Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej, Szefa Obrony Cywilnej Kraju oraz Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców. Agencja np. prywatyzacji jest państwową osoba prawną, działa na podstawie powołanej ustawy, ustawy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz