Nabycie spadku - decyzje spadkobiercy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nabycie spadku - decyzje spadkobiercy - strona 1 Nabycie spadku - decyzje spadkobiercy - strona 2

Fragment notatki:

NABYCIE SPADKU
Na nabycie spadku, do którego prawo przy dziedziczeniu ustawowym wynika z przepisów, a przy dziedziczeniu testamentowym z wyrażonej w tes- tamencie woli spadkodawcy, istotny wpływ ma również spadkobierca. Kodeks cywilny przyznaje mu bowiem prawo decydowania, czy chce dziedziczyć spadek, do którego został powołany.
Spadkobierca może w tym zakresie podjąć jedną z trzech następujących decyzji (art. 1012 k.c):
przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste),
przyjąć spadek z ograniczeniem odpowiedzialności za długi (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza),
odrzucić spadek.
Proste przyjęcie spadku powoduje przejście na spadkobiercę całego mająt- ku spadkodawcy, a więc zarówno wszystkich jego praw majątkowych (własno- ści nieruchomości i rzeczy ruchomych, wierzytelności i in.), jak i obowiązków (przede wszystkim długów). Wiąże się to bezpośrednio z zakresem odpowie- dzialności spadkobiercy, który w takim przypadku odpowiada za długi spadkodawcy bez ograniczeń, zarówno odziedziczonym, jak i własnym mająt- kiem. Ponieważ długi spadkowe mogą przekraczać aktywa, oczywista jest konieczność podejmowania decyzji o przyjęciu spadku w sposób odpowiedzial- ny, po dokładnym zaznajomieniu się z sytuacją majątkową spadkodawcy i ze świadomością skutków złożonego oświadczenia.
W razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca wprawdzie również ponosi odpowiedzialność za odziedziczone długi, ale tylko
do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku (art. 1031 § 2 k.c). Ograniczenie to ulega zniesieniu w razie popełnienia przez niego nadużyć przy ustaleniu inwentarza.
Odrzucenie spadku musi być stanowcze i bezwarunkowe. Nie można odrzucić spadku na korzyść innej osoby. Złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku wytwarza taką sytuację, jakby odrzucający spadek spadkobierca nie żył w chwili śmierci spadkodawcy. Między innymi może to spowodować powoła- nie do dziedziczenia jego spadkobierców.
Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania (art. 1015 k.c). Dla spadkobiercy ustawowego dniem tym jest zazwyczaj dzień śmierci spadkodawcy. Jeżeli jednak było wiadome, że spadkodawca sporządził testament, albo spadkobierca wiedział o istnieniu innych, bliższych spadkobierców, którzy wyłączają go od dziedziczenia, termin sześciomiesięczny może biec od innej, nieraz znacznie późniejszej daty, np. uzyskania wiadomości o odrzuceniu spadku przez inną osobę. Przy dziedzicze- niu testamentowym wspomniany termin biegnie z reguły od dnia uzyskania wiadomości o istnieniu testamentu i jego treści.
Jeżeli spadkobierca w ciągu sześciomiesięcznego okresu nie złoży oświad-

(…)

… się dziedziczenia (art. 1048 k.c). Umo- wa taka wymaga formy aktu notarialnego. Zrzeczenie się dziedziczenia obejmuje również zstępnych spadkobiercy, chyba że strony w umowie posta- nowiły inaczej. Zrzeczenie się dziedziczenia może być uchylone przez nową umowę między tymi samymi stronami, także zawartą w formie aktu no- tarialnego.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz