Na kolokwium rok I semestr I

Nasza ocena:

3
Pobrań: 574
Wyświetleń: 2345
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Na kolokwium rok I semestr I - strona 1 Na kolokwium rok I semestr I - strona 2 Na kolokwium rok I semestr I - strona 3

Fragment notatki:


a) wnioskowanie a contrario - Wnioskowanie z przeciwieństwa (jeżeli ja mogę coś to nie mogę czegoś innego). Będące przeciwieństwem wnioskowania z analogii legis. Argumentacja ta przebiega według schematu: jeżeli norma prawna wiąże konsekwencje K z faktem F1 i dany fakt F2 nie jest identyczny z faktem F1 to nie wolno do niego zastosować konsekwencji K nawet gdyby był on pod istotnymi względami podobny do faktu F1....
Definiuje się słowa w przypadku, gdy maja one kilka znaczeń, określenie nie ma ostrego zakresu adresatów, a zaostrzenie jest wymagane, gdy słowo nie jest używane w języku codziennym i jest potrzeba określenia go w sposób zrozumiały dla całego społeczeństwa oraz gdy ze względu na dziedzinę regulowaną przez akt istnieje zapotrzebowanie na ustalenie nowego znaczenia tego określenia. Definicje legalne zawarte są przeważnie na początku aktu w słowniczku ustawowym....
Normy prawne względnie obowiązujące( cius dispositivum), zwane dyspozytywnymi, są normami prawnymi obowiązującymi na takich samych zasadach jak inne normy prawne także normy bezwzględnie obowiązujące. Z różnicą do tych ostatnich znajdują zastosowanie tylko wtedy, gdy same strony nie uregulowały konsekwencji prawnych w sposób odmienny od dyspozycji zawartej w takiej normie. Normy tego rodzaju dominują na gruncie prawa zobowiązań. Nie ograniczają swobody kontraktowej, jedynie utrzymują priorytet regulacji dokonanych przez same strony i uzupełniają treść stosunku prawnego w zakresie nieuregulowanym. Zgodnie z art. 866 K.c. ( o spółce cywilnej ) „W braku odmiennej umowy lub uchwały wspólników każdy wspólnik jest umocowany do reprezentowania spółki w takich granicach w jakich jest uprawniony do prowadzenia jej spraw”...


3. Przepisy prawa, tworzenie prawa:
definicja legalna - jest zawarta w tekście przepisów prawnych, który wiążąco ustala znaczenie słowa na potrzeby konkretnego aktu prawnego, w którym dana definicja się znajduje.
Definicje legalne mają wyeliminować sytuację różnego interpretowania zwrotów i pojęć używanych w przepisie prawnym.
Definiuje się słowa w przypadku, gdy maja one kilka znaczeń, określenie nie ma ostrego zakresu adresatów, a zaostrzenie jest wymagane, gdy słowo nie jest używane w języku codziennym i jest potrzeba określenia go w sposób zrozumiały dla całego społeczeństwa oraz gdy ze względu na dziedzinę regulowaną przez akt istnieje zapotrzebowanie na ustalenie nowego znaczenia tego określenia. Definicje legalne zawarte są przeważnie na początku aktu w słowniczku ustawowym.
Zdarza się również, że są one umieszczane w dalszej części aktu prawnego, np. na początku poszczególnych działów lub rozdziałów. Artykuł zawierający definicję legalną kończy się podaniem tytuły definicji zamieszczonego w nawiasie.
Derogacja - w porządku prawnym jest to pozbawienie normy prawnej jej mocy obowiązującej przez inną normę prawną. Derogacja powinna następować w prawie w sposób wyraźny, nie powinno następować domyślne uchylanie norm przez wydanie nowych - sprzecznych przepisów.
domniemania faktyczne, prawne - Domniemanie można rozumieć jako uprawdopodobnienie pewnych faktów, których nie ma pewności, czy są prawdziwe, jednak wiele przemawia za tym, by je za takie uznać. Jest to zatem założenie prawdziwości danego faktu. Dzięki domniemaniu pewne dowody są łatwiejsze do przeprowadzenia. Na podstawie określonych zdarzeń (sytuacji) wyciąga się wniosek o zaistnieniu (bądź nie) innych zdarzeń (sytuacji, stanów itp.).
Prawo i fakty
Domniemania dzielą się na prawne i fa

(…)

… ze względu na zakres swobód można podzielić na normy bezwzględnie obowiązujące, normy względnie obowiązujące, normy semiimperatywne. Wszystkie normy prawa cywilnego z założenia są prawem powszechnie obowiązującym, jednakże w konstrukcji poszczególnych norm cywilnoprawnych, w zależności od tego , jak pracodawca określa okoliczności ich zastosowania, dostrzec należy elementy, które różnicują ich moc wiążącą…
… paragraf 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego : „ Nie może zawrzeć małżeństwa, kto już pozostaje w związku małżeńskim”.
Normy prawne względnie obowiązujące( cius dispositivum), zwane dyspozytywnymi, są normami prawnymi obowiązującymi na takich samych zasadach jak inne normy prawne także normy bezwzględnie obowiązujące. Z różnicą do tych ostatnich znajdują zastosowanie tylko wtedy, gdy same strony…
… się czy nie.
argumentacja prawnicza - Jest to sposób uzasadniania twierdzeń formułowanych w związku z kwalifikacją prawną określonych stanów faktycznych. Sposób ten przyjmuje postać wymiany argumentów wspierających daną tezę (argumenty za) i argumentów tezę tę kwestionujących (argumenty przeciw). Jest to po prostu wszystko to czym jest praktyka (wnioskowanie, interpretacja itd.). Pojawia się nie tylko w sądzie…
…: dzielą się na logiczne, instrumentalne oraz aksjologiczne.
logiczne wynikanie norm: rozumowanie odwołujące się do relacji zawierania się zakresów (denotacji) nazw użytych w normie N1 i N2. instrumentalne wynikanie norm
aksjologiczne wynikanie norm
-reguły wykładni tzw. dyrektywy interpretacyjne: dzielą się na I i II stopnia. Dyrektywy interpretacyjne I stopnia są to reguły które wskazują…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz