MUSICAM - kodowanie źródłowe - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1785
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
MUSICAM - kodowanie źródłowe - wykład - strona 1 MUSICAM - kodowanie źródłowe - wykład - strona 2 MUSICAM - kodowanie źródłowe - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Systemy Radiokomunikacyjne – 2007/2008 – kolo1
MUSICAM – kodowanie źródłowe
1. Systemy kodowania źródłowego, wymagania na kompresję i na jakość.
Kodowanie źródłowe MUSICAM - jest oparte na standardach ISO/IEC 11172-3 (MPEG -1 Audio
Layer II) oraz ISO/IEC 13818-3 (MPEG 2 Audio Layer II) i umoŜliwia kompresję studyjnych
sygnałów dźwiękowych z 2x768 kb/s do 2x128 kb/s przy pełnym zachowaniu jakości tych sygnałów.
Schemat kodera MUSICAM (Rys.2) składa się z bloku filtrującego i transkodera. Studyjny cyfrowy
sygnał foniczny o przepływności 2 x 768 kb/s (częstotliwość próbkowania 48 kHz, kwantyzacja 16
bitowa, pasmo akustyczne 20 Hz ÷ 20 kHz) dzieli się za pomocą banku wielofazowych filtrów
cyfrowych na 32 subpasma, kaŜde o szerokości 750 Hz
Przepływność sygnału na wyjściu kodera MUSICAM nie przekracza nigdy 192 kb/s w kanale
monofonicznym. Taka przepływność jest wymagana do zapewnienia jakości studyjnej. Jakość,
równowaŜną jakości uzyskiwanej podczas odtwarzania płyty CD, wymaga 128 kb/s.
2. Podstawy maskowania. Charakterystyka słyszalności ucha ludzkiego. –patrz pyt 3
Maskowanie jednoczesne i maskowanie temporalne.
JeŜeli w widmie występują amplitudy o bardzo róŜnych poziomach, to występuje zjawisko
maskowania. Oznacza to, Ŝe silny sygnał powoduje lokalne podniesienie progu słyszalności. Zmienia
się dolna charakterystyka progu słyszalności. Ton wyŜszy maskuje ton niŜszy. Próg maskowania
względem tonu to amplituda większego tonu jeszcze niesłyszalnego. Jest to maskowanie w dziedzinie
częstotliwości. W dziedzinie czasu jest to maskowanie jednoczesne (występuje ton niŜszy i wyŜszy).
Ton wyŜszy maskuje ton niŜszy, który jest przed nim, bądź po nim. Maskowanie przed sygnałem jest
takie Ŝe mózg nie wyłapuje tonu niŜszego po którym następuje ton wyŜszy. Maskowanie wstępne 50200ms (maskowanie przed sygnałem) maskowanie moŜe trwać znacznie dłuŜej. Maskowaniu łatwiej
ulegają sygnały o częstotliwościach większych od częstotliwości sygnału maskującego niŜ o
częstotliwościach mniejszych od niego. Podział pasma (0-24kHz) na podpasma dla których
wydzielono krzywe maskowania. Naturalny sygnał audio jest superpozycją spektrum maskujący. Jest
to wypadkowy próg maskowania. Wszystkie składowe poniŜej progu maskowania eliminujemy.
3. System kompresji metodą filtrów podpasmowych.
Bank N filtrów przez niego przechodzi cyfrowy sygnał wejściowy. Za standard przyjmuje się
próbkowanie i kwantyzację 48kHz i 16bitów. W wyniku uzyskujemy N-sygnałów wyjściowych w Npasmach (najczęściej 32 pasma 750Hz) KaŜdy sygnał wyjściowy jest próbkowany w stosunku n:2. W
wyniku tego wszystkie sygnały stają się sygnałami o częstotliwościach niskich. Sygnały poddaje się
nadpróbkowywaniu a potem podaje się na filtry syntezy. W MPEG1 moŜna zakodować jeden kanał
stereo lub dwa kanały niezaleŜne. Stosowane częstotliwości próbkowania: 48,44,1,32kHz. Pasmo 024kHz dzielone na 32 podpasma o szerokości 750Hz. System kompresji audio w MPEG1. Strumień
16-bit ramek audio dzielimy na 32 próbki. Dla kaŜdej ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz