MSG - Teoria Przewag Absolutnych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1715
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
MSG -  Teoria Przewag  Absolutnych - strona 1 MSG -  Teoria Przewag  Absolutnych - strona 2 MSG -  Teoria Przewag  Absolutnych - strona 3

Fragment notatki:

Wykład I - 12.10.2011 Powstanie, rozwój i globalizacja gospodarki światowej 1. Gospodarka Światowa -  historycznie  ukształtowany,  lecz zmieniający  się w czasie system  powiązao gospodarczych  między  krajami,  włączający te kraje i ich gospodarki  w światowy proces produkcji  i wymiany. Jest to system  dynamiczny,  system który  cały czas się zmienia. Poszczególne  gospodarki  krajowe łączą się w ponadnarodowe  układy. Jest to twór, który nie jest tylko sumą  krajów i ich gospodarek,  ale również sumą powiązao  pomiędzy  tymi  podmiotami.  - Druga połowa XIX - powiązania stały się trwałem  wraz z rewolucją przemysłową.  - Czynnikiem  sprawczym  był  bezpośrednio  postęp  technologiczny. - Proces historyczny  - pewne  przemiany,  które odbywały  się w poszczególnych  gospodarkach  doprowadziły  do powstania gospodarki  światowej. - Pojęcie wieloaspektowe, - System dynamiczny, 2. Podmioty Gospodarki Światowej: - Przedsiębiorstwa  narodowe  (funkcjonują  na rynku  macierzystym  ale nie mogą uniknąd  kontaktów międzynarodowych)  i korporacje  międzynarodowe  (z definicji  prowadzą  działalnośd gospodarczą  na różnych  rynkach). - Gospodarki narodowe i paostwa - kształt relacji gospodarczych  zależy od sumy  przedsiębiorstw  funkcjonujących  w danej  gospodarce. - Instytucje i organizacje  międzynarodowe. - Regionalne ugrupowania  integracyjne. 3. Przedmioty Gospodarki Światowej: - Rynki Towarowe i Usługowe - na poziomie międzynarodowym,  co raz większy  przepływ  mają usługi.  - Rynki Finansowe - dynamika  wzrostu relacji jest ogromna. Liberalizacja  przepływów  finansowych sprawia,  że przepływ  kapitału  trwa bez przerwy.  Wielkośd transakcji  jest nieporównywalna.  - Rynki Pracy - przepływ  siły roboczej pomiędzy  krajami  (migracje);  przepływy  są stosunkowo  skromne.  - Produkcja Przemysłowa  - ta sfera początkowo nie była mocno eksploatowana. Obecnie  związane to jest z przepływem  bezpośrednich  inwestycji  zagranicznych,  czyli w momencie  gdy  przedsiębiorstwo  zakłada spółkę  córkę lub  filię w innym  kraju.  4. Globalizacja w Gospodarce Światowej: Proces ten pojawił się w latach '80 XX  wieku. Ogarnął  całą gospodarkę  w wymiarze  światowym. Jest to proces realnego  scalania  gospodarek narodowych,  przejawiający  się w dynamicznym  wzroście przepływów  towarowych, kapitałowych,  usługowych  i technologii.  Globalizacja polega na tym, że te wszystkie  więzi gospodarcze  które oplatają ściśle gospodarkę  światową, zaczynają stanowid nowy 

(…)

… - zmiana narzędzi pozataryfowych na cła.
Zasady GATT/WTO:
Klauzula największego uprzywilejowania (KNU) - obniżenie taryfy celnej w stosunku do jednego z partnerów powoduje taką samą
redukcję w stosunku do innych krajów (za wyjątkiem ugrupowao integracyjnych - nie stosują one stawek celnych).
▫ Klauzula Wzajemności - koniecznośd obustronnego charakteru ustępstw w dostępie do rynku (wyjątkiem są kraje…
… więcej
produktów niż do tej pory. Kraj chce wyeksportowad więcej dóbr w których się specjalizował do tej pory.
▫ Wzrost ukierunkowany na eksport - zwiększa gotowośd eksportową,
▫ Wzrost ukierunkowany na import - zmniejsza popyt na import, gospodarka jest w stanie wyprodukowad więcej dóbr, które do tej
pory importowała.
Terms of trade (warunki wymiany):
Relacja poziomu cen towarów eksportowanych do cen towarów importowanych.
Rodzaje terms of trade: (POBRAD WZORY!!!)
 Cenowe (towarowe):
Budowanie relacji cen w eksporcie do cen w imporcie w okresie bazowym do wskazanego okresu badanego. Je żeli wskaźnik jest
powyżej 100 to oznacza, że warunki wymiany są korzystne dla danej gospodarki, jeżeli poniżej 100 to oznacza to niekorzystne
kształtowanie się cen dla danego kraju. Wzrost oznacza poprawę relacji cenowych…
… spekulacyjne -
MSG Strona 20
Wykład XII - 18.01.2012
DOLAR - Najważniejsza waluta w systemie (pieniądz międzynarodowy):
- Początek lat '70 - nasilenie kryzysu, upadek systemu z Bretton Woods,
- 1971 rok - zawieszenie wymienialności dolara na złoto,
- 1973 rok - zastosowanie płynnych kursów walutowych,
-
1976 - Porozumienie w Kingston (Jamajka) - Akceptacja płynnych kursów walutowych,
Każdy kraj ustala kursy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz