Motywacja i osobowość sprawcy przestępstwa-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1680
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Motywacja i osobowość sprawcy przestępstwa-opracowanie - strona 1 Motywacja i osobowość sprawcy przestępstwa-opracowanie - strona 2 Motywacja i osobowość sprawcy przestępstwa-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Rodzaj e motywacji F. Rheinberg (2006, s.150) pisze, że pewne zachowania określa się jako motywowane wewnętrznie , kiedy odbywa się dla siebie samego (jeśli dana osoba działa z własnego popędu). Natomiast zachowanie jest motywowane zewnętrznie , jeśli jego motyw znajduje się poza właściwym działaniem (jeśli dana osoba jest sterowana z zewnątrz).
Już Z. Freud uważał, że motywy ludzkiego zachowania mają charakter nieświadomy . H. Murry (por. S. Siek, 1983, s.225) dzieli potrzeby psychiczne na jawne i ukryte. Pot rzeby jawne to takie, które przejawiają się w jawnym, zewnętrznym działaniu jednostki (reakcjach werbalnych, motorycznych i emocjonalnych). Ukryte , stłumione, wyparte potrzeby jednostki przejawiają się w grze wyobraźni, twórczości artystycznej, planach i marzeniach. Dochodzą one do głosu w zachowaniu jednostek, kiedy nie kontroluje ona siebie zbyt silnie, jest pobudzona, zmęczona, kiedy działają na nią bodźce wieloznaczne. Potrzeby jawne są źródłem motywacji świadomej , a potrzeby ukryte - motywacji nieśw iadomej .
Motywacja czynów przestępczych ma często charakter nieświadomy (jednostka nie zdaje sobie sprawy z motywów swego działania lub wypiera i tłumi motywy niezgodne ze swoim systemem przekonań). Cechy procesu motywacyjnego Motywacja charakteryzuje się dwiema głównymi właściwościami: kierunkiem dążeń i siłą dążeń .
Kierunek dążeń według J. Reykowskiego (tamże, s.73) może być opisany dwojako: bądź przez wskazanie celu (lub klasy celów), do których zmierza czynność (np. zdobycie dyplomu), bądź wskazanie na stan podmiotu ze względu na który dane cele były wybierane (np. wyróżnienie się). Tendencja kierunkowa procesów motywacyjnych polega na zmierzaniu do określonych celów, jeśli są to cele dodatnie, oraz unikaniu tych działań i celów, które są oceniane jako ujemne.
Przez siłę dążenie rozumiemy jego większą lub mniejszą zdolność do wyłączania konkurencyjnych dążeń - innymi słowy jest to stopień, w jakim dane dążenie kontroluje zachowanie. Im silniejsze dążenie, tym większa zdolność do wysiłku, większa szybkość i siła reakcji - czyli wzrasta ilość energii zużywanej do osiągnięcia celu ( intensywność dążenia ). Wraz ze wzrostem intensywności i siły dążenia zwiększa się także ilość czynności podejmowanych w celu zaspokojenia motywu (czyli wzrasta wielkość motywu ).
Motywy powstają pod wpływem różnych czynników, takich jak: Niezaspokojenie potrzeb organicznych
Niezaspokojenie potrzeb psychicznych
Pobudzenie wzorców afektywnych (bodźce wywołujące ból, strach)
Działanie czynników zakłócających czynności praktyczne i umysłowe (frustracja, stres, konflikt)
Sformułowanie zadań (przez inne osoby lub sam podmiot)


(…)

… wg Eysencka
Psychotyczność to wymiar, którego jeden biegun stanowią takie cechy, jak: altruizm, empatia i uspołecznienie; drugi biegun zaś obejmuje przestępczość, psychopatię i schizofrenię, a więc zjawiska należące do patologii
Na ekstrawersję w przeciwieństwie do introwersji składają się: towarzyskość, żywość, aktywność i poszukiwanie doznań.
Neurotyczność (której synonimem jest emocjonalność…
… nad emocjonalnymi.
Na osobowościowe tło motywacyjne mogą składać się również takie zmienne, jak egocentryzm, negatywne, a nawet wrogie postawy wobec bliższego i dalszego otoczenia społecznego, system wartości, mała odporność na stres, jak również związane z procesami poznawczo - orientacyjnymi: obniżenie zdolności planowania i przewidywania, sztywność spostrzeżeniowa, mały krytycyzm oraz zaburzenia koncentracji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz