Modyfikacja odpowiedzialności dłużnika - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Modyfikacja odpowiedzialności dłużnika - wykład - strona 1 Modyfikacja odpowiedzialności dłużnika - wykład - strona 2 Modyfikacja odpowiedzialności dłużnika - wykład - strona 3

Fragment notatki:

ART. 473. MODYFIKACJA ODPOWIEDZIALNOŚCI DŁUŻNIKA.
Art. 473. § 1. Dłużnik może przez umowę przyjąć odpowiedzialność za
niewykonanie lub za nienależyte wykonanie zobowiązania z powodu
oznaczonych okoliczności, za które na mocy ustawy
odpowiedzialności nie ponosi.
§ 2. Nieważne jest zastrzeżenie, iż dłużnik nie będzie odpowiedzialny
za szkodę, którą może wyrządzić wierzycielowi umyślnie.
W myśl § 1. dł. może przyjąć na siebie odp. dalej idącą - za okoliczności, za ktore na mocy ustawy nie ponosi
odp., aż do przyjęcia odp. bezwzględnej typu gwarancyjnego. Co do rozszerzania odp., granic nie ma - w takich
przypadkach dł. odpowie na zasadzie ryzyka.
Jak wynika z § 2. strony mogą też ograniczyć odp. dłużnika. Tu jednak jest pewna granica - nie można wyłączyć
odp. dłużnika za szkodę wyrządzona wierzycielowi umyślnie. Jest to granica swobody umow. Rozszerzenie lub
zawężenie odp. dłużnika może także dotyczyć odp. za czyny cudze (art. 474.) Niedopuszczalne jest jednak
umowne wyłączenie odp. dłużnika za winę umyślną osob z art. 474.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z ART. 474.
Do tej pory chodziło o odp. dłużnika za czyn własny - na zasadzie winy. Jednak dłużnik odpowiada też za
osoby, z ktorych pomocy korzystał, mimo że jemu samemu winy przypisać nie można. Jest to odp. „jak za
czyn własny”, ale na zasadzie ryzyka - art. 474. Ma ona duże znaczenie praktyczne. We wspołczesnym
obrocie wykonywanie zobowiązań osobiście przez dł. jest coraz rzadsze. Dłużnicy często wykonują
zobowiązania działając przez inne osoby.
* Art. 474. dot. sytuacji gdy osoba trzecia działa za zgodą i wiedzą dłużnika (dł. angażuje ją do wykonania
zobowiązania), nie dotyczy zaś przypadku gdy do naruszenia zob. dochodzi wskutek działania osoby obcej,
działającej bez zgody i wiedzy dłużnika (np. dłużnik przechowuje przedmiot świadczenia, a osoba trzecia
włamuje się i niszczy ten przedmiot lub kradnie go, co powoduje niewykonanie zobowiązania przez dłużnika).
W takim wypadku dł. odpowiada na ogolnej zasadzie za niedołożenie należytej staranności - jeżeli dołożył
takiej staranności (np. odpowiednio zabezpieczył przedmiot), a mimo to doszło do włamania i w jego
następstwie niewykonania zob., to jest to okoliczność niezawiniona - za ktorą dł. nie ponosi odp.
Art. 474. Dłużnik odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub
zaniechanie za działania i zaniechania osób, z których pomocą
zobowiązanie wykonywa, jak również osób, którym wykonanie
zobowiązania powierza. Przepis powyższy stosuje się także w

(…)

… w imieniu własnym np. wykonawcy testamentu, syndyk masy upadłościowej.
Przesłanki odpowiedzialności dłużnika nie zmieniają się - są określone w art. 471.:
1) 1) szkoda musi wynikać z naruszenia zobowiązania przez osobę wymienioną w art.474. Chodzi o
zobowiązanie dłużnika;
2) 2) czyn pomocnika czy wykonawcy uzasadnia odp. dłużnika „jak za czyn własny”. Musimy się
zastanowić czy gdyby tego czynu dopuścił…
… się, że przyczyny szkody są
takie za jakie dłużnik odpowiada, co wynika z art. 471. Wierzyciel nie musi więc wykazać, że
pomocnicy dopuścili się zaniedbań. To dłużnik musi przeprowadzić dowod zwalniający. Dłużnika może
jednak zwolnić od odp. jedynie taki dowod, ktorego przeprowadzenie zwolniłoby go z odp. gdyby sam
wykonywał zob. np. siła wyższa - pomocnik nie przewiozł towaru ze względu na powodź, z tych
samych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz