Modelowanie ryzyka walutowego i ryzyka stopy procentowej- wykład 4

Nasza ocena:

5
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1267
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Modelowanie ryzyka walutowego i ryzyka stopy procentowej- wykład 4 - strona 1

Fragment notatki:

MODELOWANIE RYZYKA WALUTOWEGO I RYZYKA STOPY PROCENTOWEJ dr Bożena Frączek
Wykład 4
Postawy (elementy postawy aktywnej, gdyż tylko przy postawie aktywnej można sterować ryzykiem)
Ograniczanie ryzyka - odpowiednie kształtowanie wartości zagrożonej ryzykiem
Sprzeczność pomiędzy celami podmiotu (banku), a zmniejszenie ryzyka
Zabezpieczanie - podejmowanie dodatkowych działań wychodzących poza zakres zagrożonych ryzykiem przedmiotu
Np. zawarcie kontraktu, który umożliwi osiągnięcie wyrównującego lub zmniejszającego straty wynikłe z niekorzystnych zmian stopy procentowej
Strategie sterowania ryzykiem
Agresywne (aktywne)
Wykorzystywanie prognozowanych zmian stóp procentowych w celu zwiększenia dochodów odsetkowych;
Dostosowywanie luki
Kreowanie i/lub zwiększanie luki ujemnej w przypadku przewidywania wzrostu stopy procentowej
Kreowanie i/lub zwiększanie luki dodatniej w przypadku przewidywania spadku stopy procentowej
Dostosowywanie duracji
Zwiększanie duracji portfela w przypadku przewidywania spadku stopy procentowej
zmniejszanie duracji portfela w przypadku przewidywania wzrostu stopy procentowej
Degresywne (konserwatywne - polegają na zapobieganiu negatywnemu wpływowi zmian stopy procentowej na dochodowość banku i ograniczanie niestabilności dochodów
Utrzymywanie pozycji luki zerowej (neutralnej)
Konstruowanie takiego portfela obligacji, by w przypadku nieoczekiwanego wzrostu poziomu stóp procentowych ewentualne straty powstałe na skutek spadku cen obligacji rekompensowane były większymi niż się spodziewano zyskami z tytułu reinwestycji odsetek
Odwrotna sytuacja rekompensata spadku zysków z reinwestycji odsetek po niższej stopie procentowej
Metody zabezpieczania banku przed ryzykiem stopy procentowej:
Wyznaczanie odpowiednich limitów
Zmiana struktury aktywów i pasywów
Zabezpieczenie przed ryzykiem stopy procentowej za pomocom nowych instrumentów finansowych
Dążenie do zawierania większej liczby umów z klauzulą zmiany oprocentowania
System limitów:
Maksymalny udział pozycji wrażliwych na wahania/zmianę stopy procentowej
Udział aktywów o stałej stopie procentowej w wybranych przedziałach czasowych
Udział pasywów o stałej stopie procentowej w wybranych przedziałach czasowych
Udział papierów wartościowych o stałej stopie procentowej w wybranych przedziałach czasowych
Dopuszczalna wielkość luki odsetkowej w wybranych przedziałach czasowych
Dopuszczalna wielkość luki odsetkowej w relacji do dochodów odsetkowych
Dopuszczalna wielkość luki odsetkowej w relacji do sumy bilansowej


(…)

… w jednej walucie, od uzgodnionego nominału transakcji, w uzgodnionych okresach odsetkowych
IRS - to transakcja zobowiązująca strony do zmiany stopy procentowej ze zmiennej na stałą lub zmienną stopę IRS. Kupujący IRS (płatnik stopy IRS) płaci odsetki naliczane wg stopy IRS w zamian za odsetki naliczane wg zmiennej stopy referencyjnej, sprzedający (płatnik stopy referencyjnej) odwrotnie.

… w przyszłości określonej płatności odsetkowej wynikającej z różnicy pomiędzy uzgodnioną stopą FRA, a stopą referencyjną (rynkową)
Zagrożenie wzrostem stopy procentowej - kupno FRA
Zagrożenie spadkiem stopy procentowej - sprzedaż FRA
Czas FRA
Zawarcie rozpoczęcie wygaśnięcie
Kontrakty Futures
Wystandaryzowane futures lub indywidualnie negocjowane forward Kontrakty na stopę krótko i długo
Zabezpieczenia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz