Modele wyboru dostawców-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1498
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Modele wyboru dostawców-opracowanie - strona 1 Modele wyboru dostawców-opracowanie - strona 2 Modele wyboru dostawców-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

2.6. MODELE WYBORU DOSTAWCÓW
2.6.1. Wielokryterialne modele decyzyjne.
Modele wykorzystywane do wyboru oraz oceny dostawców, w sytuacjach kiedy zaleŜy nam na
uwzględnieniu wielu czynników, a sama niezbędność oceny nie ustaje w trakcie nawiązania współpracy.
RóŜnorodne kryteria brane pod uwagę w ocenie znajdują szerokie odzwierciedlenie w wynikach badań.
Wielokryterialne metody pozwalają uruchomić proces decyzji w kwestiach zaopatrzenia oraz niwelują
niejasności i błędy organizacyjne.
Analityczny proces hierarchiczny
Wybór dostawcy oparty na tej metodzie wymaga ustalenia najwaŜniejszych wytycznych do oceny
oraz ustaleniu wzajemnych powiązań między nimi. NaleŜy skupić się na wyŜszości jednych kryteriów nad
drugimi oraz hierarchii zachodzących tu opcji. Pozwala to wyznaczyć bezwzględne mierniki preferencji
występujące dla poszczególnych opcji.
Etapy tworzenia tej metody przebiegają następująco:
1. Stworzenie macierzy pierwszeństwa kryteriów
Porównanie wybranych kryteriów odbywa się na zasadzie przyznawania not odzwierciedlających relację
między kryteriami. Porównujemy Kryteria z pierwszej kolumny z tymi samymi kryteriami znajdującymi
się w pierwszym wierszu. Automatycznie wartości po przekątnej, przyrównujące to samo kryterium do
siebie równają się 1. Wyniki wzajemnych relacji osiągnięte w pierwszym wierszu przenosimy do pierwszej
kolumny w postaci ich odwrotności. Dla przykładu, jeśli jakość(wartość 1) ma pierwszeństwo przed
lokalizacją wartość (4), to wartość lokalizacji w kolumnie przyjmie wartość . Uzupełniona w ten sposób
macierz obrazuje waŜność poszczególnych kryteriów oraz pozwala wyciągnąć wnioski, które kryteria są
kluczowe dla firmy na tym etapie.
2. Utworzenie macierzy preferencji dostawców
Następstwem macierzy pierwszeństwa kryteriów jest macierz preferencji dostawców. Następuje tu
porównanie dostawców na podstawie kaŜdego z kryteriów. Tworzone macierze dla kaŜdego z kryteriów
stanowią obraz pierwszeństwa dostawców na podstawie przyznawanych wartości. Sposób wypełniania
macierzy jest analogiczny. Ilość macierzy stworzonych na tym etapie równa się ilości kryteriów branych
pod uwagę w punkcie pierwszym.
3. Stworzenie macierzy wartości znormalizowanych
Na tym etapie naleŜy obliczyć sumę wartości dla kaŜdej kolumny występującej w macierzy, a następnie
podzielić kaŜdą wartość znajdującą się w kolumnie przez wyznaczoną sumę. Powstaje w ten sposób nowa
macierz,
w
której
suma
wartości
w
kaŜdej
kolumnie
równa się 1. Daje to moŜliwość porównywania wartości występujących w wierszach.
4. Obliczenie wartości
i
Czynności wykonane w punkcie trzecim umoŜliwiają obliczenie wskaźników
dla kaŜdego z kryteriów. Polega to na zsumowaniu wartości z kaŜdego wiersza macierzy wartości
znormalizowanych (odnośnie kryteriów), następnie podzieleniu otrzymanej sumy przez ilość wartości.
Otrzymane w ten sposób wyniki obrazują hierarchie waŜności poszczególnych kryteriów.
Ten sam zabieg przeprowadzony dla macierzy wartości znormalizowanych dla dostawców ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz