Modele statystyczne - rachunek  wyrównawczy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1806
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Modele statystyczne - rachunek  wyrównawczy  - strona 1  Modele statystyczne - rachunek  wyrównawczy  - strona 2  Modele statystyczne - rachunek  wyrównawczy  - strona 3

Fragment notatki:

Modele statystyczne - rachunek  wyrównawczy  Egzamin dyplomowy inżynierski 1 1. Który zapis macierzowy jest poprawny:    1)  k m k m n m , , , C B A     2)  k m k n n m , , , C B A     3)  n m n k n m , , , C B A     4)  n m n m n m , , , C B A       2 Jak definiuje się algebraiczne dopełnienie  j i , A   elementu  j i a ,  macierzy  A  :   1)  j i j i , , M A       j i j i a , , elementu minor  M   2)    j i j i a , , det  A A     3)    j i j i j i , , 1 M A      4)  j i j i j i a , , , M A     3 Jak definiuje się,   defekt macierzy  n m , A  :  1)      m R d   A   2)      n R d   A   3)     A R n d     4)       A R m n d   , min     4 Macierz ortogonalna musi spełniać warunek:    1)  E A A AA   T T   E  - macierz jednostkowa  2)  1 ) (   T T AA AA       3)  A A A AA   T T     4)  D A A AA   T T   D -  macierz diagonalna    5 Zakładając, że istnieje jednoznaczny rozkład macierzy  A  na czynniki trójkątne  G H A   T ,   można   wyznaczyć odwrotność macierzy  A  według zależności:  1)    1 1 1      G H A T   2)    1 1 1      T H G A   3)    1 1     T H G A   4)    1 1     G H A T     15 grudnia 2011 Wydruk pytań egzaminacyjnych : Strona 1 z 10 Modele statystyczne - rachunek  wyrównawczy  Egzamin dyplomowy inżynierski 6 Dane są dwie macierze kwadratowe stopnia 8. Macierz  A  jest obarczona defektem  3 d  , natomiast  macierz  B -  defektem  4 d  . Iloczyn tych macierzy obarczony będzie defektem większym niż:    1)  3  2)  4  3)  5  4)  7    7 Macierz modalna jest to macierz utworzona na podstawie: 1) wartości własnych macierzy 2) wektorów własnych macierzy 3) wartości bezwzględnych poszczególnych elementów macierzy 4) odwrotności macierzy 8 Jaki warunek muszą spełniać zdarzenia niezależne: 1)       A \ B P A P B A P    2)     

(…)

… normalnego w przedziale x   wynosi:
1)
2)
3)
4)
0.50
0.68
0.85
0.95
13 Wartość przeciętna rozkładu chi-kwadrat o k stopniach swobody wynosi:
1)
2)
3)
4)
k 1
k
2k
k
k2
14 Wariancja rozkładu Studenta o k stopniach swobody wynosi:
1)
2)
3)
4)
k
2k
k
k 1
k
k2
15 Rozkład brzegowy składowej
X
dwuwymiarowej zmiennej losowej  X , Y  , która przyjmuje
skończoną liczbę par wartości xi , y k , wyraża…

przyrosty do współrzędnych
odchyłki do obserwacji
wielkości modelowe
Wydruk pytań egzaminacyjnych :
15 grudnia 2011
Strona 8 z 10
Modele statystyczne - rachunek
wyrównawczy
Egzamin dyplomowy inżynierski
41

1)
2)
3)
4)
42

2
macierz kowariancji dla wielkości obserwowanych
macierz kowariancji dla wielkości modelowych
macierz kowariancji dla współrzędnych punktów
macierz wag dla wielkości obserwowanych


2
macierz korelacji
macierz współczynników
macierz odchyłek losowych
macierz kowariancji

2

W modelu L, IX, δ G, Bδ  t  0 macierz δ oznacza:
1)
2)
3)
4)
45

2
W modelu L, IX, δ G, Bδ  t  0 macierz B oznacza:
1)
2)
3)
4)
44
wielkości obserwowane
przyrosty współrzędnych
odchyłki do obserwacji
wielkości modelowe
W modelu L, IX, δ G, Bδ  t  0 macierz  G oznacza:
1)
2)
3)
4)
43

2
W modelu L…
… obserwowanych
Wydruk pytań egzaminacyjnych :
15 grudnia 2011
Strona 9 z 10
Modele statystyczne - rachunek
wyrównawczy
Egzamin dyplomowy inżynierski
46 W sieci wysokościowej, nawiązanej do dwóch punktów stałych (przyjęte za bezbłędne), oraz trzech
punktów dla których znana jest macierz wariancyjno-kowariancyjna, wyznaczono na podstawie 10 obserwacji wys
kości trzech reperów. Ile wynosi liczba stopni swobody?
1…
… standardowe zmiennej losowej
1)
 x  
17
3
2)
 x  
10
3
3)
 x  
14
3
4)
 x  
X   , 2, 4, 5 wynosi:
1
8
3
18 Jaki parametr zmiennej losowej definiuje moment absolutny 1 rzędu:
1)
2)
3)
4)
odchylenie standardowe
wartość przeciętną
medianę
gęstość prawdopodobieństwa
19 Jak definiuje się kowariancję dwóch zmiennych losowych:
1)
cov X , Y   E  X  E  X Y  E Y 
2)
cov X , Y   E X…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz