Mobbing - omówienie terminu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1029
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mobbing - omówienie terminu - strona 1 Mobbing - omówienie terminu - strona 2 Mobbing - omówienie terminu - strona 3

Fragment notatki:


MOBBING Etymologia terminu `mobbing': angielskie słow o ` mob ' = “m o tłoch" , “tłuszcza". imiesłów ` mobbing ' oznacza jący “rzucanie się na kogoś" ; co można też przetłumaczyć jako “codzienne psychicz­ne, a nawet fizyczne, nękanie kogoś". Pojęcie m obbin gu j est nowym określeniem dawno znanego zjawiska: codziennych szykan i intryg prowadzących aż do terroru i wojny psychicznej w miejscu pracy. Odpowiednik mobbingu: przemoc psychiczna w stosunkach rodzinnych . Ale w ścisłym rozumieniu termin `m obbing ' odnosi się do „to k sycznych stosunków” w miejscu pracy, do psychicznego nęk a nia i gnębienia współpracowników. Typowy obiekt takiego psychicznego terroru : poszczególne jednostki lub grupy mnie j szościowe, które mają - z różnych względów - mniejsze szansę ob rony swojej poz y cji społecznej w miejscu zatrudnienia. Typowi sprawcy-prześladowcy : dominujące (cho­ ciaż nie zawsze w sensie formalnej hiera r chii zawodowej) jednostki i grupy większościowe , rywale w konfliktach ambicjonalnych i w konfliktach p o wstałych na tle podziału dóbr, awansów, pozycji hiera r chicznych, granic formalnej kompetencji i osobistego znaczenia, wpływu w hierarchii słu ż bowej ; ale także współpracownicy równorzędny, zwierzchnicy, a nawet podwładni motywowani względami pozasłużb o wymi i pozaz awodowymi (np. osobistymi urazami , z a zdrością itp.); zwierzchnicy działający w poczuciu zagrożenia lub szuk a jący ujścia dla własnego zagubienia w pełni o nej roli, kozła ofiarnego itp. Mobbing to „terror psychiczny” w mikroskali społecznej, w k a meralnym wymiarze zespołu pracowniczego lub drużyny, podo d działu itp. Ale nie każdy konflikt, wrogość, objaw złośliwości, intrygę itp. należy utożsamiać od razu z psychicznym terrorem. Z mobbingiem mamy do czynienia wtedy, gdy szykany w stosunku do jednostki mają charakter system a tyczny, ciągły, kons e kwentny ; układ sił pomiędzy jednostką poddaną wrogiej presji a jej prz e ciwnik ami staje się coraz bardziej nierówny (trwała i pogłębi a jąca się asymetria w możliwościach działania, przeciwdział a nia, reagowania, unik u) . Uwaga: `mobbing' a tzw. `molestowanie seksualne' - to zjawiska sprzęż o ne i pokrewne, lecz nie zawsze tożsame. Molestowanie może mieć charakter zarówno samoistny (prym i tywne objawy autentycznego pożądania, erotomanii itp.), jak i i n strumentalny ( wówczas nie tyle wyraża potrzeby i dewiacje seks u alne oraz niski poziom kultury uczuć

(…)

….); * ataki na warunki pracy i jakość pracy ofiar. Rozmyślne przeciążanie pracą, powierzanie niewykonalnych zadań, wydawanie nierealnych lub niejasnych poleceń, sabotowanie kooperacji. Ale też - wyłączanie z zadań i powoływanie się na to jako dowód niesprawności, nieprzydatności;
* ataki na zdrowie ofiar. Skutki narastającego terroru psychicznego: u ofiar nasilają się silne bóle głowy, występują zakłócenia snu, problemy żołądkowe, rozwija się wewnętrzny niepokój, pojawiają się stany apatii, wyczerpania psychicznego i ogólnego przemęczenia. Dolegliwości nerwicowe i depresyjne: koszmary nocne, biegunki, wymioty, nagłe wybuchy płaczu; czynności „kompulsywne” (natręctwa nerwicowe). Zakłócenia pracy serca, trudności w oddychaniu, krwawienia m.in. z nosa, nagłe poty itp. Mobbing a terror Pod pewnym względem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz