Mobbing - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1519
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mobbing - omówienie - strona 1 Mobbing - omówienie - strona 2 Mobbing - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

MOBBING
Mobbing jest zjawiskiem negatywnym, którym dotknięty może być pracownik, cała organizacja, a także całe społeczeństwo. Ogólnie mobbingiem nazywa się długotrwały proces nękania pracownika, stosowany systematycznie, który godzi w godność , osobowość, psychikę bądź fizyczność człowieka. Stanowi zagrożenie dla jego zatrudnienia oraz wpływa na pogorszenie atmosfery i wydajności pracy. Przebieg i częstotliwość zależą od wielu czynników społecznych, organizacyjnych, kulturowych i ekonomicznych. Duże znaczenie odgrywa pozycja organizacyjna, umiejętności i kwalifikacje przełożonego, a także relacje interpersonalne wszystkich uczestników mobbingu. Ze względu na negatywne skutki mobbing doczekał się zapisu w kodeksie pracy. Pojęcie mobbingu
W pojęciu mobbing często funkcjonują takie określenia jak: przemoc psychiczna, dręczenie, szykanowanie, tyranizowanie, znęcanie się, molestowanie moralne bądź terror psychiczny. Słowo mobbing pochodzi z języka angielskiego od słowa mob, które między innymi oznacza rzucać się na kogoś, atakować, napastować. Lorenz jako pierwszy użył terminu mobbing. Opisał sytuację atakowania pojedynczego osobnika przez większą grupę zwierząt danego gatunku. Pojęcie to zostało później zastosowane do opisania wrogich zachowań dzieci w przedszkolach. Psychiatra Leymann badał pracowników, z którymi pracodawcy mieli problemy. Nie wszyscy obserwowani pracownicy od początku sprawiali problemy. Na ich późniejsze zachowanie duży wpływ miała kultura pracy, a także struktura organizacyjna. Na podstawie badań pojęcie mobbing określił jako terror psychiczny, jaki stosowano wobec niektórych pracowników. Polegał on na pewnych powtarzających się zachowaniach, które były skierowane do jednej lub wielu osób. Osoby te stawały się bezradne, nie potrafiły się bronić i czuły się zaszczute.
Mobbing są to wrogie działania, których celem jest dyskredytacja danego pracownika w oczach innych współpracowników. Przemoc w organizacji rodzi się żądzy władzy. Mobbing w miejscu pracy to wszelkie działania o charakterze nadużyć, w formie zachowań, słów, aktów, gestów czy pism, które godzą w osobowość, godność czy integralność fizyczną lub psychiczną osoby, stanowią groźbę dla jej zatrudnienia lub wpływają na pogorszenie atmosfery w pracy.
Polscy badacze tego zjawiska definiują mobbing jako „ nieetyczne i irracjonalne z punktu widzenia celów organizacji działanie, polegające na długotrwałym, powtarzającym się bezpodstawnym dręczeniu pracownika przez przełożonych lub współpracowników. Jest to poddanie ofiary przemocy ekonomicznej, psychicznej i społecznej w celu zastraszenia, upokorzenia i ograniczenia jej zdolności obrony...” Osoba dręcząca stosuje metody manipulacji od najbardziej subtelnych i niezauważalnych przez ofiarę po najbardziej drastyczne. U ofiary powoduje to izolację społeczną, poczucie krzywdy, bezsilności odrzucenia przez współpracowników, a także silny stres i choroby psychiczne i somatyczne.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz