Mimiczne wyrazy emocji - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mimiczne wyrazy emocji - wykład - strona 1 Mimiczne wyrazy emocji - wykład - strona 2 Mimiczne wyrazy emocji - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Mimiczne wyrazy emocji Nie ulega w ą tpliwo ś ci, ż e koronnym klejnotem komunikacji niewerbalnej jest kana ł wyrazów twarzy. Ten element komunikacji ma najd ł u ż sz ą histori ę w badaniach, bo poczynaj ą c ju ż od ksi ąż ki Karola Darwina (1872), O wyrazie uczu ć u cz ł owieka i zwierz ą t [wyd. pol. 1959, 1988 — przyp. t ł um.]; jego dominacja wynika z niezwyk ł ej komunikatywno ś ci ludzkiej twarzy. Badania Darwina nad mimik ą mia ł y wielki wp ł yw na ten rodzaj ustale ń w wielu dziedzinach; my skoncentrujemy si ę na jego twierdzeniu, ż e podstawowe emocje przenoszone za pomoc ą wyrazu twarzy s ą uniwersalne — wszyscy ludzie wsz ę dzie wyra ż aj ą (lub koduj ą ) te emocje w ten sam sposób i wszyscy potrafi ą zinterpretowa ć (czy zdekodowa ć ) je z jednakow ą dok ł adno ś ci ą . Bior ą c pod uwag ę zainteresowanie Darwina (1872) ewolucj ą , nie dziwi, i ż by ł przekonany, ż e niewerbalne formy komunikowania si ę s ą „gatunkowo specyficzne", a nie „ kulturowo specyficzne". Twierdzi ł , ż e wyrazy twarzy byty pozosta ł o ś ciami przydatnych w swoim czasie reakcji fizjologicznych — na przyk ł ad, je ś li wczesne hominidy jad ł y co ś , co im nie smakowa ł o, wówczas marszczy ł y nos (z powodu nieprzyjemnego zapachu) i wypluwa ł y po ż ywienie. Zwró ć uwag ę na fotografi ę twarzy demonstruj ą cej ten rodzaj reakcji. Darwin przypisywa ł wi ę c mimice znaczenie ewolucyjne; mog ą c komunikowa ć takie stany emocjonalne (np. uczucie obrzydzenia, nie do po ż ywienia, lecz do innej osoby lub sytuacji) maj ą warto ść sprzyjaj ą c ą przetrwaniu gatunków, które si ę rozwijaj ą (Hansen, Hansen, 1988; McArthur, Baron, 1983). Czy Darwin mia ł racj ę ? Czy mimika wyra ż aj ą ca emocje jest uniwersalna? Odpowied ź brzmi tak dla sze ś ciu g ł ównych emocji: gniewu, szcz ęś cia, zaskoczenia, strachu, niesmaku i smutku (Buck, 1984; Ekman, Friesen, Ellsworth, 1982a, 1982b; Izard, 1977). Przeprowadzaj ą c szczególnie dobrze zaprojektowane badanie, Paul Ekman i Walter Friesen (1971) pojechali na Now ą Gwine ę , gdzie przebadali zdolno ść do odczytywania emocji u Fore, niepi ś miennego plemienia, które dotychczas nie mia ł o kontaktów z cywilizacj ą zachodni ą . Opowiedzieli cz ł onkom Fore wydarzenie z emocjonalnym kontekstem, a nast ę pnie pokazali im fotografie Amerykanów i Amerykanek wyra ż aj ą cych te sze ść emocji; zadaniem badanych by ł o dopasowa ć mimik ę do opowiada ń . Fore byli równie dok ł adni jak ludzie z kr ę gu kultury Zachodu. Badacze poprosili nast

(…)

… prezentowania szerokiego, niepohamowanego śmiechu (Ramsey,
1981); japońskie kobiety będą często skrywały swoje uśmiechy za zasłoną rąk, podczas gdy
w kulturach zachodnich kobiety mogą — a nawet są do tego zachęcane — śmiać się otwarcie
i często (Heniey, 1977). Kulturowe reguły odzwierciedlania emocji, które kierują niewerbalną
ekspresją Japończyków, są zadziwiająco odmienne od reguł zachodnich. Japońskie normy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz