Mikroekonomia - zagadnienia na egzamin 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1575
Wyświetleń: 3857
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikroekonomia - zagadnienia na egzamin 1 - strona 1 Mikroekonomia - zagadnienia na egzamin 1 - strona 2 Mikroekonomia - zagadnienia na egzamin 1 - strona 3

Fragment notatki:

Zagadnienia są na egzamin z przedmiotu mikroekonomia. Plik ma 23 strony i porusza takie zagadnienia jak: ekonomia, czym się zajmuje, pochodzenie nazwy, mikroekonomia, makroekonomia, ekonomia pozytywna, ekonomia normatywna, metoda indukcyjna, metoda dedukcyjna, proces gospodarowania, potrzeby, dobra ekonomiczne, dobra wolne, czynniki produkcji, strumienie, zasoby, różnice, suwerenność konsumenta, podmioty gospodarcze, gospodarstwo domowe, przedsiębiorstwo, prawa własności, analiza decyzji ekonomicznych, produkt marginalny, postęp technologiczny, racjonalność proceduralna, racjonalność rzeczowa, gospodarka naturalna, gospodarka rynkowa, niewidzialna ręka rynku, krzywa popytu, efekt Veblena, efekt snobizmu, efekt owczego pędu, podaż, krzywa podaży, A. Marshall, L. Walras, stabilność rynku, model pajęczyny, elastyczność popytu, elastyczność podaży, łukowa elastyczność funkcji, elastyczność punktowa, teoria rynku, prawa rynku, liberalizacja cen, cena maksymalna, cena minimalna, kontrolowanie cen, teoria użyteczności, kardynalna teoria użyteczności, nadwyżka konsumenta, paradoks wartości, optimum konsumenta, stopa substytucji, komplementarność, substytucyjność, równowaga konsumenta, użyteczność, punkt równowagi konsumenta, krzywa dochód-konsumpcja, paradoks Giffena, zysk ekonomiczny, optimum przedsiębiorstwa, krzywa podaży, monopol, konkurencja monopolistyczna, doskonała przejrzystość, przychód marginalny.

1. Na czym polega ekonomiczny aspekt ludzkiej działalności? Gospodarczy charakter działalności ludzi jest jednym z wielu jej aspektów, choć czasem może mieć znaczenie pierwszoplanowe (praca najemna, własna firma). Aspekt ten dotyczy natury gospodarowania, które obejmuje dużą grupę zachowań ludzkich, których efektem jest wytwarzanie potrzebnych, a nie dostarczonych bezpośrednio przez przyrodę dóbr. Trudno jednak określić, co jest najważniejsze: wytwarzanie, pomnażanie dochodu i majątku, wymiana dóbr, czy sposób podejmowania decyzji. Gospodarowanie jest procesem historycznym i w różnych okresach na pierwszy plan wybijały się inne pytania, w zależności od sposobów gospodarowania i pojmowania świata (np. nowożytna ekonomia rozwinęła się w równolegle do gospodarki rynkowej).
2. Jakie jest pochodzenie nazwy “ekonomia”?
Stworzył ją Arystoteles. Pochodzi ze złożenia dwóch greckich słów: oikos (gospodarstwo domowe) i nomos (prawo). Oznaczała, że ekonomia jest wiedzą o działalności w oikosie, dającą się ująć w postaci praw naukowych.
3. Czym zajmuje się ekonomia?
Celem ekonomii jest poznanie rzeczywistości gospodarczej, opisanie jej i wyjaśnienie przyczyn i natury zjawisk oraz procesów zachodzących w gospodarce rynkowej, w których podmiotem jest człowiek.
Za podstawowy problem badawczy uważa się pytanie o sposób dokonywania wyborów ekonomicznych przez uczestników życia gospodarczego oraz o ich skutki w skali gospodarki.
4. Czym zajmuje się mikroekonomia, a czym makroekonomia?
Mikroekonomia zajmuje się badaniem zjawisk i procesów gospodarczych zachodzących w poszczególnych obszarach gospodarki, obserwowanych i wyjaśnianych z punktu widzenia działalności gospodarczej poszczególnych podmiotów gospodarczych: nabywców, konsumentów, sprzedawców i producentów.
Makroekonomia zajmuje się badaniem zjawisk i procesów zachodzących w całej gospodarce.
5. Co stanowi kryterium podziału ekonomii na pozytywną i normatywną?
Kryterium podziału ekonomii na pozytywną i normatywną są sądy.
Jeśli ekonomia zajmuje się tylko wyjaśnianiem zjawisk, zachowań i procesów gospod

(…)

… tylko gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa w rolach nabywców i sprzedawców. 2) Podmioty te spotykają się na rynku dóbr konsumpcyjnych i rynku czynników produkcji. 3) Podmioty działają na rynku doskonałej konkurencji:   a) poszczególni uczestnicy nie mają wpływu na ceny,   b) rynek jest przejrzysty,   c) istnieje swoboda zawierania transakcji,   d) istnieje swoboda wejścia i wyjścia. 4) Producenci i konsumenci…
… konkurencyjnego?
Model rynku doskonale konkurencyjnego: 1° sprzedawców i nabywców jest wielu i nie mają wpływu na cenę, 2° produkt jest jednorodny, 3° panuje swoboda wejścia i wyjścia z rynku, 4° państwo jest bierne, 5° produkt i czynniki produkcji są doskonale podzielne, 6° rynek jest doskonale przejrzysty.
2. Czy producent działający na rynku doskonałej konkurencji może wpływać na cenę, po jakiej sprzedaje…
… kontrakt między podmiotami gospodarczymi?
Celem kontraktu jest przeniesienie praw własności z jednej osoby na drugą.
17. Jaka jest podstawowa różnica pomiędzy dobrami prywatnymi a dobrami publicznymi?
Prawo do użytkowania dobra prywatnego ma tylko właściciel, a z użytkowania dobra publicznego nikogo nie można wyłączyć. III. GOSPODAROWANIE JAKO PROCES DOKONYWANIA WYBORÓW
1. Jakie podstawowe decyzje…
… cenowej popytu?
Wartość bezwzględna cenowej elastyczności popytu pomaga uniknąć wartości ujemnych, co odpowiada potocznym wyrażeniom o większej lub mniejszej elastyczności oraz ułatwia wszelkie porównania z cenową elastycznością podaży.
6. Jaki związek występuje między elastycznością cenową popytu a przychodami producentów?
zmiana ceny
e = 1
e > 1
e < 1
zmiana TR = 0
zmiana TR < 0
zmiana TR > 0
zmiana TR…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz