Mikroekonomia - wykłady, dr Grabowski

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1638
Wyświetleń: 6944
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikroekonomia - wykłady,  dr Grabowski - strona 1 Mikroekonomia - wykłady,  dr Grabowski - strona 2 Mikroekonomia - wykłady,  dr Grabowski - strona 3

Fragment notatki:

W niniejszym materiale znajdują się notatki z wykładów mikroekonomii dr Grabowskiego, na których zostały poruszone następujące zagadnienia: ogólna charakterystyka ekonomii, kształtowanie się poglądów ekonomicznych, przedstawiciele szkół ekonomicznych, przedmiot ekonomii, pojęcie systemu ekonomicznego, rodzaje systemów ekonomicznych, przyczyny niepowodzeń w PRL, potrzeby a działalność, warunki prowadzenia działalności, krzywa możliwości produkcyjnych, dobra publiczne i prywatne, indeks wolności ekonomicznych, działalność nieformalna, pojęcia i cechy firmy, sektor publiczny, sektor prywatny, przedsiębiorca i przedsiębiorczość, małe przedsiębiorstwo, zadania rynku finansowego, funkcje pieniądza, formy pieniądza, rynek pieniężno - kredytowy, stabilizacja i destabilizacja na rynku kredytowo - pieniężnym, podmioty rynku kapitałowego, akcje i obligacje, ceny akcji i obligacji, segmenty rynku papierów wartościowych, rynek podstawowy i rynek równoległy, formy wtórnego rynku kapitałowego, rynek zorganizowany, rynek niezorganizowany

M I K R O E K O N O M I A 
 
 
I. Ogólna charakterystyka ekonomii 
Notatki z wykładów dr Janusza Grabowskiego 
 
 Etymologia nazwy 
 
 Oikonomicos – (oikos = dom, nomos = prawo) zasady postępowania w gospodarstwie domowym. 
Opracowanie: Michał Wełna 
 
 
 
Ekonomia polityczna – wywodzi się z XVII wieku, okresu powstawania teorii merkantylistycznej. 
 
Oznacza zasady zarządzania gospodarką państwa. 
 
 
 
Ekonomika – dotyczy pewnego określonego działu gospodarki oraz relacji między działami. Jest częścią ekonomii, np. ekonomika transportu. 
 
 
 
 
 
EKONOMIA 
 
 
 
MIKROEKONOMIA 
   MAKROEKONOMIA 
 
 
 
 
 Kształtowanie się poglądów ekonomicznych 
 
 
 
Ekonomia stała się dziedziną nauki dopiero w XVIII / XIX wieku. W starożytności występowała 
 
ewentualnie w rozważaniach teologicznych, filozoficznych czy na temat prawa (np. u Platona czy 
 
Ksenofonda). 
 
 
 
Państwo idealne Platona: 
 
- rządzi najmądrzejszy; 
 
- społeczny podział pracy 
 
 
 
Arystoteles – zajmował się problemami wartości pieniądza. Zauważył, że badając gospodarkę 
 
musimy odczytywać co się w niej dzieje i odpowiadać na pytanie „dlaczego tak się stało?” 
 
Tomasz z Akwinu – zajmował się ekonomią i stosunkami społecznymi na gruncie stosunków 
 
własnościowych. Zauważył, że płaca jest ważna dla gospodarki. Badał procent obrotu pieniądza, 
 
czyli tzw. „zysk kupiecki”. 
 
 
 
 
 
1Epoka odrodzenia (XIV – XVI wiek) – gwałtowna rewolucja w zakresie metod wytwarzania. Kształtowanie się poglądów ekonomicznych ciąg dalszy 
Intensyfikacja podziału pracy. Od tego okresu wzrasta szacunek dla pracy, w procesie 
 
gospodarowania pojawiają się prawidłowości. 
Szkoła historyczna – jej przedstawiciele uważali, że prawa ekonomiczne nie istnieją. 
 
 
Prawo Greshame / Kopernika – pieniądz gorszy wypiera jakościowo lepszy. 
Ekonomia marksistowska – głosi, że ekonomia ma charakter klasowy, może więc bronić 
 
robotników, ale także i producentów. Pojawia się ekonomia socjalizmu (sowietologia) oraz 
Powoli w społeczeństwie zaczynają się pojawiać nierówności, pojawiają się socjaliści utopijni (T. 
ekonomia burżuazyjna. Zgadzali się z istnieniem prawidłowości, ale w historii – inne są 
Morus, T. Campanella). 
prawidłowości socjalne a inne kapitalistyczne czy feudalne. [socjaliści utopijni uważali, że własność prywatna jest niesprawiedliwa, gdyż rodzi wyzysk.] 
 
 
Dialektyczny proces rozwoju – umieranie jednego systemu i narodziny drugiego. 
Merkantylizm (XVII wiek) –

(…)

… przez pośrednika na
rachunek i ryzyko emitenta.

submisja prywatna – pośrednik organizuje dystrybucję na własne ryzyko.
Rynek wtórny - kluczowe kryteria dopuszczeniowe:
są one dopuszczone do publicznego obrotu lub KPWiG (Komisja Papierów
Wartościowych i Giełd) wydała zezwolenie na ich obrót na rynku.
ich zbywalność nie jest ograniczona;
w stosunku do emitenta nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe…
… (przekształcenie przedsiębiorstwa w 1-osobową
spółkę skarbu państwa) oraz p. właściwą (majątek zostaje sprzedany w postaci aukcji);
Społeczna gospodarka rynkowa – wymyślona w Niemczech po II Wojnie Światowej, przez A.
Muller-Armack’a, choć praktycznie wprowadzona przez kogoś innego. Dominuje własność
prywatna, ale dopuszcza się także własności lokalne, państwowe, komunalne. Kryterium wyboru
jest kryterium…
…, do
których jest zmuszany by powstała dana wartość (by wytworzyć wartość musi zrezygnować z
konsumpcji zaś skumulowane środki przeznaczyć na wykonanie).
Drugim przedstawicielem szkoły klasycznej był David Ricardo. Ma on swój udział w teorii renty
gruntowej. Ponadto zauważył, że jeśli jest jakaś własność dzielona, to wraz ze wzrostem bogactwa
każdy zyskuje.
[teoria renty gruntowej - jeśli występują działki o różnym…
… (dopuszczalne pułapy kredytów – rezerwy obowiązkowe, oddziaływanie
na stopę procentową). Operacje otwartego rynku (reverse repo, repo);
[reverse repo - polegają na tym, że bank centralny sprzedaje papiery wartościowe
bankom komercyjnym, zobowiązując je do ich odsprzedaży po określonej cenie i w
określonym terminie.]
[repo – operacje repo (repurchase agreement) są to operacje warunkowego zakupu,
które polegają…
… widzenia zabezpieczenia:
obligacje zabezpieczone (np. majątkiem firmy);
obligacje niezabezpieczone.
cena nominalna – cena obligacji ustalona po wypuszczeniu do sprzedaży;
cena emisyjna – jeśli emitent sprzedaje na rynku pierwotnym (pierwszym nabywcom) po
cenie wyższej niż nominalna;

wartość skumulowana – cena nominalna powiększona o odsetki odpowiadające inflacji z
poprzedniego miesiąca;

cena wykupu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz