Mikroekonomia wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2198
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikroekonomia wykłady - strona 1 Mikroekonomia wykłady - strona 2 Mikroekonomia wykłady - strona 3

Fragment notatki:

Adamieckiego w Katowicach. Dokument ma 26 stron i porusza zagadnienia takie jak: przedmiot, cel i metody ekonomii, indukcja, dedukcja, prawo, ekonomiczne, teoria ekonomiczna, dane statystyczne a modele ekonomiczne, mikroekonomia, makroekonomia, podmiot gospodarczy, ekonomia pozytywna, gospodarowanie, zasób rzadki, rynek, ekwiwalentność wymiany, gospodarka towarowa prosta, gospodarka towarowa rozwinięta, formy wymiany, funkcje rynku, rodzaje rynków, mechanizm rynkowy, niewidzialna ręka rynku, pieniądz, rodzaje pieniądza, cena, rodzaje popytu, prawo popytu, czynniki kształtujące popyt, nietypowe krzywe popytu, podaż, wielkość podaży, prawo podaży, czynniki kształtujące podaż, równowaga rynkowa, cena równowagi, elastyczność cenowa popytu, segmentacja rynku, elastyczność mieszana, elastyczność dochodowa, prawo Engla, konkurencja, przykłady rynków, współczesne systemy społeczno-gospodarcze, rodzaje systemów gospodarczych, modele gospodarki rynkowej, cechy gospodarki centralnie planowanej, gospodarstwo domowe, determinanty decyzji konsumenta, gospodarstwo rolne, krzywe obojętności, równowaga konsumenta, drugie prawo Gossera, teoria podaży, koszty wytwarzania, utarg ze sprzedaży, funkcja Coba-Douglasa, prawo malejącego produktu marginalnego, prawo nieproporcjonalnej wydajności, efekty skali, korzyści skali, źródła marketingowe, optimum techniczne, koszty w przedsiębiorstwie, koszty zmienne, koszty przeciętne, optimum ekonomiczne.

WYKŁAD 1
Przedmiot, cel i metoda ekonomii EKONOMIA - to nauka gromadząca i porządkująca wiedzę o gospodarowaniu.
EKONOMIA - to nauka badająca, w jaki sposób społeczeństwo gospodarujące decyduje o tym, co, jak i dla kogo wytwarzać.
EKONOMIA - to nauka, która stara się wykrywać i opisywać obiektywnie prawa ekonomiczne rządzące rzeczywistością gospodarczą.
EKONOMIA - to nauka, która bada zachowania podmiotu gospodarczych w dziedzinie dokonywania wyborów (gospodarowania) między alternatywnymi zastosowaniami rzadkich zasobów w procesie wytwarzania dóbr, którymi zaspokajane są potrzeby.
PRZEDMIOT Przedmiotem ekonomii jest gospodarowanie.
Celem jest zebranie i uporządkowanie gospodarowania.
Paradoks faksu - gdyby był jeden egzemplarz nie byłoby na niego chętnych. METODA EKONOMII polega na: obserwacji gospodarowania, uogólnianiu (indukcji) - z obserwacji wynika, że większość podmiotów bla bla, wnioskowaniu (dedukcji), krytyce - wnioski wyciągnięte na podstawie obserwacji weryfikujemy.
INDUKCJA - to uogólnianie wiedzy zdobytej w drodze obserwacji w celu nazwania powtarzających się związków działań, z których składa się gospodarowanie.
DEDUKCJA - to wnioskowanie liczne (zgodne z logiką), dzięki któremu na podstawie uznania prawdziwości pewnych sądów (przesłanek) uznaje się prawdziwość innych sądów (wniosków). Np. istnieją przesłanki, że jakiś towar podrożeje, wyciągamy wnioski że zmaleje popyt.
W wyniku uogólniania i wnioskowania powstają hipotezy o regularnościach w procesie gospodarowania, które mają szansę stać się PRAWAMI EKONOMICZNYMI
PRAWO EKONOMICZNE - powtarzające się, istotne zależności między działaniami gospodarczymi. („Wraz ze wzrostem ceny dobra, popyt maleje”. Są to prawa wielkich liczb - muszą powtórzyć się naprawdę wiele razy, aby zostało uznane prawem ekonomicznym. Nie musi się ono stosować do każdego podmiotu i do każdej sytuacji. W wielu sytuacjach mogą zadziałać czynniki, których ekonomiści mogli nie wziąć pod uwagę. Zawsze istnieją wyjątki, a zachowanie jednego pojedynczego konsumenta będzie określane jako

(…)

…, z wprowadzenia nowej, lepszej technologii produkcji. Krzywa możliwości produkcyjnych jest zbudowana według a) prawa malejącego przyrostu produkcji na jednostkę nakładu (malejących przychodów) b) prawa rosnącego kosztu alternatywnego
Prawo malejących przychodów - zwiększaniu nakładów tylko jednego czynnika produkcji przy pozostałych czynnikach niezmienionych (Ceteris Paribus) towarzyszy coraz mniejszy przyrost…
… punkcie krzywej popytu indywidualnego na dane dobro konsument znajduje się w położeniu równowagi - przy danym dochodzie i cenie dobra osiąga optimum korzyści z konsumpcji.
Krzywa dochód - konsumpcja Przedstawia optymalne kombinacje dóbr, jakie konsument nabywa przy różnym poziomie dochodów
Rodzaje:
dla dwóch dóbr normalnych
dla dobra podrzędnego i dobra normalnego
Efekt substytucyjny i dochodowy zmiany…
… popytu
Wyraża reakcję konsumentów na zmianę dochodów procentowa zmiana ilości dobra X Ei = -------------------------------------------
procentowa zmiana dochodów
Dla dóbr normalnych (wyższego rzędu, nadrzędne) przyjmuje wartości dodatnie, przy czym:
Dla dóbr podstawowych jest mniejsza od 1
Dla dóbr luksusowych jest większa od 1
Dla dóbr niższego rzędu (podrzędne) jest ujemna - dochód konsumenta rośnie…

Efekt dochodowy
Zmiana ilości nabywanej dobra a w wyniku zmiany dochodu realnego konsumenta
Ilustracją jest przeniesienie punktu równowagi konsumenta na nową krzywą obojętności
Kierunek działania efektu dochodowego zależy od charakteru danego dobra
dla dóbr normalnych oznacza wzrost ilości nabywanej
dla dóbr podrzędnych oznacza spadek ilości nabywanej
WYKŁAD 7
Rozwinięcie teorii podaży - koszty…
…, czyli nie ma ani nadzwyczajnych zysków ani strat - osiąga zysk ekonomiczny = 0 (tzw. zysk normalny)
Ze = 0 - oznacza, że przedsiębiorstwo osiąga zysk księgowy, który pokrywa tylko koszt alternatywny kapitału i czasu właściciela
Przy cenie P2 nie istnieją bodźce ani do wchodzenia, ani do opuszczania gałęzi
Czynniki wytwórcze zaangażowane w przedsiębiorstwie przynoszą dochód dokładnie równy kosztowi alternatywnemu
Cena niższa…
…, pieniądz za towar
Środek płatniczy zaciągnięcie kredytu
Środek tezauryzacji -przechowywanie wartości - gromadzenia, przechowywania wartości - gdy pieniądz jest wycofany z obiegu
Pieniądz światowy- funkcja zewnętrzna- pieniądz który realizuje powyższe funkcje poza granicami kraju. Rodzaje pieniądza
Towarowy - zanim pieniądze wybijano były pieniądze towarowe - bursztyn, sól, skóry - nie posiadały takich…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz