Mikroekonomia - notatki do kolokwium - definicje

Nasza ocena:

5
Pobrań: 11494
Wyświetleń: 19264
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikroekonomia - notatki do kolokwium - definicje - strona 1 Mikroekonomia - notatki do kolokwium - definicje - strona 2 Mikroekonomia - notatki do kolokwium - definicje - strona 3

Fragment notatki:

zajęcia odbywają się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, a prowadzi je dr Artur Pollok. Notatka składa się z 14 stron.

Mikroekonomia koncentruje się na wyborach dokonywanych przez poszczególne podmioty gospodarcze: gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa i rząd oraz zajmuje się badaniem zjawisk i procesów zachodzących w różnych fragmentach gospodarki, na poszczególnych rynkach. Np. czynniki wpływające na wielkość popytu i podaży, czynniki kształtujące ceny dóbr na poszczególnych rynkach, zależności między poszczególnymi elementami rynku, czynniki determinujące wybory konsumentów, sposób działania oraz zachowania się na rynku poszczególnych producentów i konsumentów, poziom kosztów produkcji w przedsiębiorstwie i wielkość produkcji oraz czynniki, które je określają.
Makroekonomia zajmuje się badaniem gospodarki narodowej jako całości. Odnosi się do ogólnego obrazu gospodarki, a nie szczegółów działalności gospodarczej. Np. łączna produkcja i konsumpcja w danej gospodarce, globalna podaż produktów i usług oraz popyt na nie, ogólny poziom cen, stopa inflacji, stopa bezrobocia, globalne zatrudnienie i inwestycje, handel zagraniczny, dochody i wydatki budżetu państwa.

Gospodarstwo domowe – jeden z podmiotów gospodarczych, podejmujący decyzje dotyczące konsumpcji na podstawie własnych preferencji oraz istniejących ograniczeń obiektywnych (poziomu dochodów, cen dóbr i usług etc.). Członków gospodarstwa domowego nazywa się konsumentami
Użyteczność – pojęcie subiektywne, wyrażające zadowolenie (satysfakcję, przyjemność, korzyść), jakie daje konsumentowi konsumpcja określonego dobra lub usługi
Użyteczność całkowita – łączna suma zadowolenia, jakie osiąga konsument z konsumpcji określonej ilości danego dobra lub usługi, czy też z jego/jej konsumpcji w określonym czasie

Temat 1 Wprowadzenie do ekonomii
Definicja przedmiotu ekonomii wg. Robbinsa: ekonomia jest nauką o postępowaniu ludzi w związku ze stosunkiem zachodzącym między celami a szczupłymi środkami, których zastosowanie może być alternatywne.
Ekonomia jest nauką badającą, w jaki sposób ludzie wykorzystują ograniczone zasoby, będące w ich dyspozycji, w celu zaspokojenia różnych potrzeb materialnych i niematerialnych.
Mikroekonomia koncentruje się na wyborach dokonywanych przez poszczególne podmioty gospodarcze: gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa i rząd oraz zajmuje się badaniem zjawisk i procesów zachodzących w różnych fragmentach gospodarki, na poszczególnych rynkach. Np. czynniki wpływające na wielkość popytu i podaży, czynniki kształtujące ceny dóbr na poszczególnych rynkach, zależności między poszczególnymi elementami rynku, czynniki determinujące wybory konsumentów, sposób działania oraz zachowania się na rynku poszczególnych producentów i konsumentów, poziom kosztów produkcji w przedsiębiorstwie i wielkość produkcji oraz czynniki, które je określają.
Makroekonomia zajmuje się badaniem gospodarki narodowej jako całości. Odnosi się do ogólnego obrazu gospodarki, a nie szczegółów działalności gospodarczej. Np. łączna produkcja i konsumpcja w danej gospodarce, globalna podaż produktów i usług oraz popyt na nie, ogólny poziom cen, stopa inflacji, stopa bezrobocia, globalne zatrudnienie i inwestycje, handel zagraniczny, dochody i wydatki budżetu państwa.
Ekonomia pozytywna - opis świata takim, jaki jest, obiektywnie. Zmierza do opisu rzeczywistości gospodarczej oraz wykrycia w niej prawidłowości
Ekonomia normatywna - stwierdzenia zalecające, jaki świat powinien być. Ustosun

(…)

… Engla - w miarę realnego wzrostu dochodów gospodarstwa domowego zmniejsza się procentowy udział wydatków na dobra niższego rzędu oraz dobra podstawowe, a zwiększa udział wydatków na dobra i usługi wyższego rzędu
Krzywe Engla - a) dla dóbr podstawowych, b) dla dóbr normalnych, c) dla dóbr luksusowych
Podaż - relacja zachodząca pomiędzy ceną danego dobra lub usługi a jego ilością, jaką skłonni…
… zmiana ceny nie wywołuje zmiany wielkości podaży,
podaży doskonale elastycznej, gdy ES(p) —> ∞; wówczas zmiana ceny może wywołać zmianę wielkości podaży z 0 do ∞ lub odwrotnie
Rynek - ogół transakcji kupna i sprzedaży dóbr oraz usług wraz z zespołem warunków, w jakich one przebiegają
Cena równowagi rynkowej - cena, przy której wielkość popytu na dane dobro lub usługę zrównuje się z wielkością jego podaży. Graficznie wyznacza ją punkt przecięcia się krzywej popytu z krzywą podaży Nadwyżka rynkowa - sytuacja, w której przy danej cenie, ilość dobra lub usługi oferowana na sprzedaż przekracza jego ilość, jaką nabywcy są skłonni kupić, występuje wówczas, gdy cena jest wyższa od ceny równowagi rynkowej
S
E D
Niedobór rynkowy - sytuacja, w której przy danej cenie, wielkość popytu na dane dobro lub usługę przewyższa rozmiary jego podaży, występuje wówczas, gdy cena jest niższa od ceny równowagi rynkowej
Mechanizm rynkowy - proces wzajemnego oddziaływania na siebie elementów rynku (popytu i podaży) w dążeniu do równowagi rynkowej
Cena maksymalna - cena ustalana przez rząd, powyżej której dane dobro lub usługa nie mogą być sprzedawane. Jej wprowadzenie ma sens tylko wówczas, gdy jest ona niższa od ceny równowagi rynkowej
Cena minimalna - cena ustalana przez rząd, poniżej której dane dobro lub usługa nie mogą być sprzedawane. Jej wprowadzenie ma sens tylko wówczas, gdy jest ona wyższa od ceny równowagi rynkowej
Temat 3 Teoria wyboru gospodarstwa domowego
Gospodarstwo domowe - jeden z podmiotów gospodarczych, podejmujący decyzje dotyczące konsumpcji na podstawie własnych preferencji…
… niechciane:
Stan błogostanu:
Krańcowa stopa substytucji (krańcowa skłonność do płacenia) - informuje, z jakiej konsumowanej ilości jednego dobra lub usługi będzie skłonny zrezygnować konsument, jeżeli chce zwiększyć spożycie innego dobra lub usługi o jednostkę i jednocześnie zachować nie zmieniony poziom użyteczności całkowitej. Dla wypukłej krzywej obojętności krańcowa stopa substytucji wykazuje tendencję…
… całkowitej
Koszt przeciętny zmienny (AVC - ang. average variable cost) - koszt zmienny przypadający na jednostkę produktu. Stanowi go iloraz kosztu zmiennego przez całkowitą wielkość produkcji
Funkcja kosztu zmiennego w okresie krótkim:
VC FC
TC=FC+VC
Funkcja kosztu zmiennego w okresie długim: MC
AVC=ATC
Techniczne optimum produkcji - przypada dla takich rozmiarów produkcji, przy których przeciętny koszt całkowity ich wytworzenia jest najniższy. Graficznie wyraża je punkt, w którym funkcja kosztów krańcowych przecina funkcję przeciętnych kosztów całkowitych w jej minimum
FC
AFC
Q
Długookresowa krzywa kosztów przeciętnych LAC stanowi obwiednię krótkookresowych przeciętnych kosztów całkowitych:
SATC
Koszty LAC
Q
Ekonomie, dyzekonomie i stałe korzyści skali:
Koszty Koszty
stałe korzyści skali LAC
Q Q
rosnące…
… izokwanty wyznaczane jest przez
nachylenie stycznej do izokwanty, czyli izokoszty - bo one się pokryją
Krańcowa stopa technicznej substytucji MRTS - stosunek, zgodnie z którym można zastąpić jeden czynnik wytwórczy innym w taki sposób, aby całkowita wielkość produkcji nie uległa zmianie. Dla wypukłej krzywej jednakowego produktu krańcowa stopa technicznej substytucji wykazuje tendencję malejącą, co oznacza…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz