Mikrobiologia - wykład 7

Nasza ocena:

5
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1603
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikrobiologia - wykład 7 - strona 1 Mikrobiologia - wykład 7 - strona 2 Mikrobiologia - wykład 7 - strona 3

Fragment notatki:


ŹRÓDŁO  ENERGII (np. glukoza) PRODUKTY  METABOLIZMU SUBSTANCJE ODŻYWCZE  POCHODZĄCE                                                Z ZEWNĄTRZ WEWNĄTRZKOMÓRKOWE  PREKURSORY MONOMERY, PREKURSORY  MAKROCZĄSTECZEK  (aminokwasy, cukry, zasady  purynowe, pirymidynowe) POLIMERY (białka,  polisacharydy, polinukleotydy) ATP ADP ciepło energia użyteczna KATABOLIZM ANABOLIZM Klasyfikacja enzymów w zależności  od przeprowadzanej reakcji  ENZYMY FUNKCJA OKSYDOREDUKTAZY katalizują reakcje utleniania i redukcji ( dehydrogenazy, oksydazy ) TRANSFERAZY przenoszą grupy chemiczne (np. grupę  metylową, aminową) HYDROLAZY katalizują rozpad (hydrolizę) bardzo  wielu wiązań chemicznych; proces ten  wymaga udziału cząsteczki wody LIAZY enzymy powodujące rozbicie wiązania  typu  C-O ,  C-N ,  C-S , itp. IZOMERAZY powodują wewnątrzcząsteczkowe  przekształcenia, umożliwiające przejście  substratu w odpowiedni izomer LIGAZY   (syntetazy) katalizują łączenie się wzajemne dwóch  cząsteczek UTLENIENIE BIOLOGICZNE (ODWODOROWANIE) - oderwanie od substratu pary protonów (2H+) i elektronów (2e-) i przeniesieniu ich na  odpowiedni akceptor, który ulega redukcji - enzymy katalizujące te reakcje to dehydrogenazy,                                              a ich nazwy pochodzą od utlenianego substratu                                       (np, dehydrogenaza mleczanowa,  dehydrogenaza jabłaczanowa). NAD: dinukleotyd nikotynoamido-adeninowy Transport protonów wymaga zaangażowania  „przenośników” – koenzymów NAD+ lub NADP+, które  po połączeniu się z wodorem, oddysocjowują od  dehydrogenazy i przenoszą protony do akceptora - np.  prekursora produktu fermentacji, składnika łańcucha  oddechowego NAD+ NADP+ NADH++ H+ NADPH++ H+ Formy  utlenione: Formy  zredukowane: Podczas  przemieszczania się  elektronów od donora  do akceptora                w kierunku  wzrastającego  potencjału redox uwalniana jest energia  swobodna ATP - adenozynotrifosforan Uniwersalny przenośnik energii między reakcjami  wyzwalającymi i zużywającymi energię Procesy, w których powstaje ATP •  Fosforylacja fotosyntetyczna (fotofosforylacja)  powstawanie ATP w świetlnym etapie fotosyntezy;  energia do syntezy ATP uwalniana jest stopniowo, gdy  elektron wybity z chlorofilu przechodzi przez szereg  przenośników o coraz wyższym potencjale  oksydoredukcyjnym. •  Fosforylacja oksydacyjna synteza ATP z wykorzystaniem siły protonomotorycznej, 

(…)

…,
w tym wszystkie patogeny
Szlaki degradacji glukozy
glukoza
glikoliza
szlak pentozofosforanowy
szlak 2-keto-3-deoksy-6-fosfoglukonianowy
kwas
pirogronowy
GLIKOLIZA
SZLAK FRUKTOZO-1,6-FOSFORANOWY
(FBF),
SZLAK EMBDENA-MEYERHOFA-PARNASA
(EMP)
1
glukokinaza
2
izomeraza
glukozofosforanowa
3
fruktokinaza
4
aldolaza
fruktozobisfosforanowa
5
izomeraza fosfotriozowa
6
dehydrogenaza
aldehydu-3fosfoglicerynowego
7
fosfogliceromutaza…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz