Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego-wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1953
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego-wykład  - strona 1 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego-wykład  - strona 2 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego-wykład  - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 4., 10.03.11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (by W. Szwajdler):
- możliwość oddziaływania na treść miejscowych planów na etapie tworzenia prawa - właściciele i użytkownicy wieczyści sąsiednich nieruchomości
Problematyka rozwiązywania konfliktów na etapie tworzenia miejscowego planu, analiza środków pranych, które przysługują właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości:
- na etapie środków prawnych sensu stricto nie przewidziano odrębnych środków prawnych
- możliwość rozwiązywania konfliktów na etapie przystąpienia do sporządzania projektu miejscowego planu - możliwość składania przez zainteresowane podmioty wniosków i zastrzeżeń - nie przysługują dalsze środki odwoławcze
- jest to tylko możliwość zapoznania się ze stanowiskiem właścicieli i wieczystych użytkowników nieruchomości
- jeżeli chodzi o samą uchwałę przysługuje skarga do SA - podstawą skargi jest naruszenie interesu prawnego lub interesu faktycznego właściciela lub użytkownika wieczystego sąsiedniej nieruchomości
- art. 91 ust. 2 ustawy o samorządzie terytorialnym upoważnia wojewodę do wstrzymania wykonania uchwały w ramach rozstrzygnięcia nadzorczego; rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do SA
- art. 92 ustawy o samorządzie terytorialnym wyróżnia nieistotne i istotne naruszenia organów gminy
- uchwalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi zadanie własne gminy, nie jest to zadanie zlecone
- niepodjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu budzi wiele ujemnych skutków, które dotyczą utrudnienia procesu o wydanie pozwolenia na budowę, utrudnia to pozyskanie środków z UE
- nieuchwalenie na danym terenie miejscowego planu stanowi naruszenie zasady zaniechania realizacji przez gminę zadań własnych w zakresie planowania przestrzennego, ale także konstytucyjnej zasady równości wszystkich podmiotów wobec prawa - do TK wpływa wiele spraw dotyczących innych dziedzin administracji publicznej, a pomijane są sprawy dotyczące miejscowych planów, a ma to znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki
Wpływ miejscowego planu na treść i wykonywanie prawa własności
- treść prawa własności jest realizowana nie tylko przez art. 140 KC, który określa treść prawa własności, ale treść prawa własności precyzowana jest także przez całokształt ustawodawstwa, także z dziedziny materialnego prawa administracyjnego i poprzez wykonywanie norm ustawowych - uchwały gmin dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i te przepisy mogą ograniczać i określać w sposób precyzyjny, a nawet rozszerzać zakres zachowania się właściciela nieruchomości gruntowej wynikający z KC.


(…)

… interesów)
- w polskim systemie prawnym aż tak rygorystycznego wymogu wyważenia grup interesów nie ma
2. wiele decyzji z zakresu gospodarki nieruchomościami jako podstawę materialnoprawną powołuje normy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - np. podział nieruchomości jest możliwy tylko wtedy, gdy jest zgodny z miejscowym planem
- miejscowy plan stanowi materialnoprawną podstawę wielu indywidualnych decyzji administracyjnych, w przeważającej części przypadków, kiedy takie decyzje są wydawane, to właśnie miejscowy plan przesądza o tym, czy decyzja będzie pozytywna czy negatywna
Środki prawne ochrony interesu indywidualnego po uchwaleniu miejscowego planu:
- miejscowy plan jest ogłaszany w wojewódzkim dzienniku urzędowym, wchodzi w życie co najmniej po 14 dniach od ogłoszenia lub w terminie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz