Miejsce prawa antymonopolowego w porządku prawnym

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Miejsce prawa antymonopolowego w porządku prawnym - strona 1 Miejsce prawa antymonopolowego w porządku prawnym - strona 2 Miejsce prawa antymonopolowego w porządku prawnym - strona 3

Fragment notatki:


Miejsce prawa antymonopolowego w porządku prawnym 1. Prawo antymonopolowe a ochrona praw podstawowych
Art. 6 TUE stanowi, że:
1. Unia uznaje prawa, wolności i zasady określone w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej z 7 grudnia 2000 roku, w brzmieniu dostosowanym 12 grudnia 2007 roku
w Strasburgu, która ma taką samą moc prawną jak Traktaty.
Postanowienia Karty w żaden sposób nie rozszerzają kompetencji Unii określonych w Traktatach.
Prawa, wolności i zasady zawarte w Karcie są interpretowane zgodnie z postanowieniami ogólnymi
określonymi w tytule VII Karty regulującymi jej interpretację i stosowanie oraz z należytym
uwzględnieniem wyjaśnień, o których mowa w Karcie, które określają źródła tych postanowień.
2. Unia przystępuje do europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Przystąpienie do Konwencji nie ma wpływu na kompetencje Unii określone w
Traktatach.
3.Prawa podstawowe, zagwarantowane w europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i
podstawowych wolności oraz wynikające z tradycji konstytucyjnych wspólnych Państwom
Członkowskim, stanowią część prawa Unii j ako zasady ogólne prawa. 1.1 Prawo antymonopolowe a ochrona własności, wolności gospodarczej i swobody umów.
12
Ochrona własności, wolności gospodarczej i swobody umów stanowią ogólne zasady systemu
prawnego, które chronione są na poziomie konstytucyjnym i unijnym. Zgodnie z Konstytucją RP
wolność człowieka podlega ochronie, a wszyscy są równi wobec prawa. Art. KPPUE (Karta Praw
Podstawowych UE) stanowi, że każdy ma prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego. Z zasad
wolności i równości wywodzi się zasadę WOLNOŚCI UMÓW.
Konstytucja chroni także prawo własności: Art. 21 Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo dziedziczenia. Art. 64 Każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia. Własność, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają równej dla wszystkich ochronie prawnej. Własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa własności. Również art. 17 KPPUE stanowi, że każdy ma prawo do władania, używania, rozporządzania i
przekazania w drodze spadku mienia nabytego zgodnie z prawem. Art. 16 KPPUE stanowi też, że
uznaje się wolność prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z prawem Unii oraz
ustawodawstwami i praktykami krajowymi.
Wskazane prawa podstawowe nie mają jednak charakteru absolutnego. Na całe prawo antymonopolowe można patrzeć jako na zbiór ograniczeń własności, swobody

(…)

… działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i
tylko ze względu na ważny interes publiczny.
Wyższe przepisy warto porównać z art. 17 KPPUE, w myśl którego korzystanie z mienia może
podlegać regulacji ustawowej w zakresie, w jakim jest to konieczne ze względu na interes ogólny.
Art. 1 zdanie 3 Protokołu dodatkowego do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (EKPC) :
Każda osoba fizyczna…
… nie może być pozbawiony swojej własności, chyba że w interesie publicznym i na
warunkach przewidzianych przez ustawę oraz zgodnie z ogólnymi zasadami prawa
międzynarodowego.
Interwencji antymonopolowej silnego oparcia konstytucyjnego dostarcza art. 20 Konstytucji:
Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności
prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz