Międzynarodowe stosunki gospodarcze - pytania do egzaminu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2443
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - pytania do egzaminu - strona 1 Międzynarodowe stosunki gospodarcze - pytania do egzaminu - strona 2 Międzynarodowe stosunki gospodarcze - pytania do egzaminu - strona 3

Fragment notatki:

Jaka jest różnica między nauką ekonomii a nauką o międzynarodowych stosunkach gosp o darczych. Powiązania między przedsiębiorstwami, krajami i grupami krajów, występujące w skali międzynarodowej, podczas gdy mikroekonomia zajmuje się funkcjonowaniem przedsiębiorstw a makroekonomia - gospodarowaniem w skali kraju. Międzynarodowe stosunki gospodarcze obejmują: Powiązania handlowe (rzeczowe); Powiązania geograficzne; międzynarodowe stosunki finansowe i walutowe; międzynarodowa polityka ekonomiczna.
Podaj rodzaje powiązań rzeczowych w skali międzynarod o wej i omów różnice między nimi. Przepływ towarów i usług oraz Przepływ czynników produkcji - kapitału, siły roboczej, technologii, b o gactw naturalnych Na czym polega specyfika handlu międzynarodowego usł u gami. Migracja czynników produkcji, usługodawcy i usługobiorcy. Ich niedotykalność, niewidoczność a przede wszystkim jednoczesność aktu produkcji i konsumpcji. Wymień cechy międzynarodowego podziału pracy. Mogą uczestniczyć nie tylko osoby fizyczne i przedsiębiorstwa, ale i państwa Miejsce w międzynarodowym podziale pracy jest trudno zmienić Korzyści z tego podziału mogą czerpać wszystkie kraje
Jakie czynniki determinują międzynarodowy podział pracy. Różnice w warunkach naturalnych
Różnice w poziomie uprzemysłowienia
Różnice w poziomie techniki i technologii
Omów pojęcie i rodzaje komplementamości struktur gospodarczych w skali międzynarod o wej. Komplementarność to dopasowanie struktur gospodarczych w skali międzynarodowej. P ionowa - jest to dopasowanie struktur gospodarczych pod kątem ilości towarów i zasobów produkcyjnych. Pozioma - kształtowania struktur gospodarczych stanowią różnice wydajności czynników produkcji.
Podaj definicję międzynarodowej specjalizacji i kooperacji produkcji oraz omów różnice między n i mi; czy znasz przykłady obu tych zjawisk gospoda r czych.

(…)

… z transferem kruszców szlachetnych między krajami.
Jak w systemie waluty złotej łagodzono skutki przegrzania koniunktury.
Ilość złota rosła, gdy kraj miał dodatnie saldo bilansu handlowego, a jego partner znajdował się w sytuacji o wrotnej. Bank centralny zwiększył ilość banknotów, obniżył stopy dyskontowe. Banki komercyjne obniżyły stopy procentowe. Przedsiębiorstwa zaciągały większe kredyty i rozpoczęły budowę nowych zakładów. Wzrosło zatrudnienie wzrósł popyt. Wzrost popytu spowodował wzrost cen. Popyt był zwiększony również na towary zagraniczne. Zwiększył się import. Ponieważ ceny krajowe są wyższe niż zagraniczne - eksport spada. Saldo bilansu handlowego zmniejsza się i staje się ujemne.
Dlaczego załamał się system waluty złotej.
System waluty złotej mógł funkcjonować, gdy gospodarka światowa działała na zasadzie naczyń połączonych.
Trójkąt naczyń połączonych:
Ten trójkąt nie funkcjonował dobrze, gdyż złoto płynęło tylko do krajów Europy Zachodniej i w części do USA czyli obserwujemy tu szybki odpływ złota ze skarbców krajów słabo rozwiniętych do skarbców krajów rozwiniętych. Starano się temu zapobiec dlatego też system waluty złotej załamał się.
Jakie były „przejściowe" systemy walutowe…
… w wymianie międzynarodowej.
Pieniądzem nazywamy wszelkiego rodzaju środki wymiany i środki płatnicze, których zdolność do zapłaty jest nieograniczona Jako miernik wartości
środek cyrkulacji
środek płatniczy
środek gromadzenia rezerw Na czym polegał system waluty złotej.
System waluty złotej Kształtuje wszystkie obecne systemy pieniężne; był to pierwszy nowoczesny system waluty pieniężnej, który funkcjonował…
… po kursie parytetowym, wymieniano je w bankach
Złoto służyło do regulowania należności międzynarodowych.
Jak w systemie waluty złotej oddziaływano na ożywienie koniunktury.
Charakterystyczną cechą systemu waluty złotej było funkcjonowanie mechanizmów dochodowego i mechanizm cenowego. Zgodnie z Mechanizmem dochodowy następował spadek wydatków, spadek wartości PKB. prowadziło to do zmniejszenia wielkości…
… światową; co to jest cena światowa.
Cenę światową mają wszystkie towary standaryzowane.
Ceną światową nazywamy jednolitą cenę w skali międzynarodowej w odniesieniu do tych samych towarów wytwarzanych przez różnych producentów. Scharakteryzuj elastyczność popytu i podaży; omów jej rodzaje.
Mamy cenowe i dochodowe elastyczności popytu i podaży. P- popyt, ∆P- przyrost popytu
c- cena, ∆c- przyrost ceny
D- dochód, ∆D- przyrost dochodu
S- podaż, ∆S- przyrost podaży
ec- cenowa elastyczność popytu
ed- dochodowa elastyczność popytu
Ec- cenowa elastyczność podaży
Ed- dochodowa elastyczność podaży
Cenowa elastyczność popytu
Jeśli ec=1 to popyt maleje o tyle o ile rośnie cena. Jeśli ec<1 to popyt maleje wolniej niż rośnie cena. Jeśli ec>1 to popyt maleje szybciej niż rośnie cena.
Dochodowa elastyczność popytu
… wpływają tzw. terms of trade. W długim okresie czasu ceny wyrobów przemysłowych rosną szybciej niż ceny surowców i żywności. Długookresowe kształtowanie się cen surowców i żywności jest zależne od kształtowania się dochodowych elastyczności popytu i podaży dla tych towarów.
Niska dochodowa elastyczność popytu na artykuły żywnościowe: Działanie prawa Engla, zgodnie z którym w miarę wzrostu dochodów popyt…
… stabilny, przejrzysty i efektywny i załamał się z momentem wybuchu II wojny światowej. Tylko nieliczne kraje zachowały wzajemną wymienialność walut (USA, Wielka Brytania, Francja oraz kraje blisko z nimi związane) większość zaś stosowała rozliczenia bezdewizowe (barter, transakcje kompensacyjne czy też dwu - lub wielostronny clearing). Towarzyszyło temu wyraźne zmniejszenie wielkości i dynamiki obrotów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz