Międzynarodowe standardy rachunkowości

Nasza ocena:

4
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1771
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Międzynarodowe standardy rachunkowości - strona 1

Fragment notatki:

Dokładna tematyka notatki jest następująca: międzynarodowe standardy rachunkowości, komitet międzynarodowych standardów rachunkowości, iasc, formułowanie standardów rachunkowości, użytkownikami sprawozdań finansowych, inwestorzy, kredytodawcy, pracownicy, klienci, dostawcy, rządy i agendy rządowe, społeczeństwo, celem sprawozdań finansowych, sprawozdania finansowe, podstawowym źródłem informacji, zasada memoriału, zasada kontynuacji działalności, zrozumiałość, przydatność, wiarygodność, twórcy sprawozdań finansowych, porównywalność, aktywa, skutki finansowe transakcji i zdarzeń, zobowiązania, kapitał własny, przychody, koszty, międzynarodowy standard rachunkowości msr 31 - sprawozdawczość finansowa dotycząca udziałów we wspólnych przedsięwzięciach, wyróżniamy następujące rodzaje przedsięwzięć, wszystkie wspólne przedsięwzięcia muszą spełniać następujące warunki, ustalanie poruszają następujące zagadnienia, podejściem wzorcowym, metoda praw własności.

Międzynarodowe standardy rachunkowości
Powszechną na całym świecie praktyka jest korzystanie ze sprawozdań finansowych przez użytkowników zewnętrznych. Sprawozdania takie sporządzane w różnych zakątkach świata - pomimo widocznych na pierwszy rzut oka podobieństw - wykazują przy dogłębnej analizie daleko idą różnice, które w dobie globalizacji i unifikacji mogłyby stanowić poważne utrudnienia i problemy interpretacyjne zawartych tam danych. Różnice takie - powstałe na skutek odmiennych uwarunkowań społecznych, prawnych i ekonomicznych występujących w krajach, w których powstawały sprawozdania - doprowadziły do wykształcenia się odbiegających od siebie definicji składników sprawozdań finansowych, wykorzystywania różnych kryteriów ujmowania sprawozdań finansowych i zasad ich wyceny oraz zakresu zawartych w nich informacji, aby zahamować postępujący proces narastania rozbieżności oraz w celu standaryzacji sprawozdań finansowych i zwiększenia ich użyteczności dla użytkowników z całego świata powstają Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, zmierzające do sporządzania sprawozdań w celu dostarczenia takich informacji, które będą użyteczne przy podejmowaniu decyzji gospodarczych bez względu na uwarunkowania, pochodzenie i zamiar zarówno użytkownika zewnętrznego jak i jednostki sprawozdania finansowe sporządzone w taki sposób spełniają podstawowe potrzeby większości użytkowników, ponieważ prawie wszyscy użytkownicy podejmują decyzje gospodarcze dotyczące tych samych zagadnień. Oczywiście władze poszczególnych krajów mogą ustalać odmienne lub dodatkowe wymogi dla swoich własnych celów. Wymogi te nie powinny jednak wpływać na sprawozdania finansowe ogłaszane dla potrzeb innych użytkowników, chyba, że spełniają one również potrzeby tych użytkowników.
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości to wytyczne, dotyczące przede wszystkim sposobów ujmowania i prezentacji podstawowych kategorii rachunkowości w jednorodny system informacyjny, a więc sprzyjające unifikacji i porównywalności rachunkowości na całym świecie. Formułowaniem i promowaniem MSR zajmuje się Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASC). Został on powołany do życia w dniu 29 czerwca 1973 roku na mocy umowy zawartej między organizacjami zrzeszającymi księgowych z Australii, Francji, Kanady, Meksyku, Japonii, Niemiec wielkiej Brytanii i Irlandii, Holandii oraz USA. Bezpośrednią przyczyną powstania pierwszego Międzynarodowego Standardu Rachunkowości były spektakularne upadki wielu firm na przełomie lat 60 i 70 szczególnie w krajach

(…)

… dostarcza dowodów na spadek możliwej do uzyskania wartości netto aktywów obrotowych lub na wystąpienie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości. Jeżeli wspólnik nabywa aktywa od wspólnego przedsięwzięcia nie powinien ujmować w sprawozdaniu przypadającej części zysków wspólnego przedsięwzięcia z tytułu tej transakcji do czasu odsprzedania tych aktywów nie zależnej stronie trzeciej. Wspólnik powinien ująć w sprawozdaniu swoją część strat z tytułu tej transakcji w taki sam sposób jak przypadająca na niego cześć zysków z tym, że straty powinny zostać ujęte niezwłocznie, jeżeli wynikają ze spadku możliwej do uzyskania wartości netto aktywów obrotowych lub wystąpienia odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości.
Wspólnik przedsięwzięcia powinien ujawnić niezależnie od kwoty innych zobowiązań…
… (sprawozdań finansowych), co w praktyce oznaczało ze standaryzowanie stosowanych zasad księgowych. Owocem tych prac był opublikowany w marcu 1974 r. Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 1 "Ujawnianie zasad rachunkowości", który wszedł w życie 1 stycznia 1975 r. Jako podstawowe cele MSR Komitet wskazał publikowania i formułowanie standardów rachunkowości zgodnych z powszechnym interesem publicznym…
… dostarcza dowodów na spadek możliwej do uzyskania wartości netto aktywów obrotowych lub na wystąpienie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości. Jeżeli wspólnik nabywa aktywa od wspólnego przedsięwzięcia nie powinien ujmować w sprawozdaniu przypadającej części zysków wspólnego przedsięwzięcia z tytułu tej transakcji do czasu odsprzedania tych aktywów nie zależnej stronie trzeciej. Wspólnik…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz