Metodyka pracy resocjalizacyjnej - wersja mini

Nasza ocena:

5
Pobrań: 861
Wyświetleń: 3360
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metodyka pracy resocjalizacyjnej - wersja mini - strona 1 Metodyka pracy resocjalizacyjnej - wersja mini - strona 2 Metodyka pracy resocjalizacyjnej - wersja mini - strona 3

Fragment notatki:


1.Cechy wspólne jednostek niedostosowanych społecznie - niezgodność zachowań z wartościami i normami uznanymi społecznie
- nieumiejętność i niemożność rozwiązywania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych
- wykazywanie się postawami aspołecznymi i dyssocjalnymi
- nie potrafią być obiektywne w ocenie swojej osoby i innych ludzi, co wynika z wadliwie funkcjonującej samoświadomości i samowiedzy
- zaburzenia w rozwoju sfery emocjonalno popędowej osobowości 2.Cele oddziaływań resocjalizujących -uspołecznienie: zachowanie interesów grupy społecznej, uspołecznienie wyraza się poprzez eliminowanie egoizmu (interes społeczeństwa).
- swobodny rozwój osobowości manifestujący się aktywnością twórczą oraz zanikaniem dewiacji rozwojowej (interes jednostki).
3.Akomodacja - jest to dążenie jednostki do jednoczenia się ze światem poprzez przejmowanie norm, zasad i reguł. 4. Wadliwa Integracja postaw jednostek asocjalnych i dysocjalnych - integracja asocjalna : jednostka rezygnuje z akomodacji, nie bierze ze świata nic, żadnych wartości, nie dostrzega ich. W konsekwencji spostrzega świat jako zagrażający i zły. Integracje asocjalną, która rozwija się w zależności od sam0ooceny dzieli się na: - nihilistyczno agresywną, która rozwija się, gdy samoocena jest w miarę wysoka, stabilna. Jednostka walczy o przetrwanie za pomocą metod agresywnych, nie dostrzega żadnych wartości w świecie, więc szuka substytutów wartości: siła seks przemoc pieniądze; - nihilistyczno wycofującą: dla tej jednostki substytutem wartości stają się używki, środki służące jako ucieczka od rzeczywistości( leki narkotyki), zamykają się przed zagrażającym światem. -integracja dyssocjalna: występuje przewaga procesów akomodacji, jednostka podporządkowuje się światu, tęskni za akceptacją grupy, najczęściej otrzymuje ją z grup przestępczych. Biernie podporządkowuje się tej grupie, poddaje się naciskom ulega jej. Jeżeli jest to subkultura, jednostka dostrzega wartość filozofii tej subkultury która opiera się na pewnych dogmatach, prawach których trzeba się trzymać. Osoba ta zaczyna w pełni żyć i przestrzegać danej subkultury. 5.Etapy wykolejenia społecznego wg. Czapówa - stadium pierwsze: u jednostki występuje poczucie odtrącenia czyli niezaspokojona potrzeba zależności emocjonalnej. Występują reakcje negatywne, wrogość agresja, niekontrolowane reakcje emocjonalne i brak koncentracji uwagi. Jednostka łatwo się nudzi rozpoczętymi czynnościami i nie przejawia dostatecznej cierpliwości do ich ukończenia. - stadium drugie: wyraża się utrwalaniem wrogich reakcji wobec osób socjalizująco znaczących i autorytetów. Próby nawiązania bliższego kontaktu emocjonalnego z osobą nieprzystosowaną napotykają irracjonalny opór. Jednostka zaczyna zaspokajać podstawowe potrzeby społeczne i emocjonalne poza domem rodzinnym. Pojawiają się pierwsze symptomy wykolejenia społecznego tj. alkoholizowanie, ucieczki z domu, wagarowanie, wybryki seksualne


(…)

… dewiacji tj paraprzestępczość oraz nieprzystosowanie społeczne młodzieży. Jest to teoria opisowo- wyjaśniająca. Wyrasta na gruncie socjologii przestępczości oraz psychologii klinicznej. Podstawą teorii była teoria kontroli społecznej T.Hirschiego. według niego każda jednostka może dokonywać przestępstw, ponieważ podstawowe więzi łączące ją z konformizującym społeczeństwem i ładem społecznym zostały…
… jaki jest badany.
33. Przystosowanie i nieprzystosowanie społeczne Przystosowanie jest procesem wymiany informacji i energii między organizmem a otoczeniem. Na ten proces składają się zachowania o charakterze akomodacyjnym i asymilacyjnym. Im bardziej rosną tendencje akomodacyjne, tym bardziej maleją asymilacje i odwrotnie. Proces przystosowania to rodzaj dialogu organizmu z jego otoczeniem. Nieprzystosowanie…
…, pobudliwość, niekonsekwencja w działaniu. Przyczyną są niekorzystne czynniki działające w okresie prenatalnym i przy porodzie, uszkodzony system nerwowy we wczesnym okresie życia. 37. Typologia nieprzystosowania społecznego wg Czapówa. a). Zwichnięta socjalizacja - prowadzi do manifestowania nieprzystosowania społecznego w różnorodnych formach. Czynnikiem warunkującym i dominującym są niedostatki w zakresie socjalizacji dziecka, czyli nieodpowiednia opieka rodzicielska lub jej brak
b). Demoralizacja - pojawia się gdy dziecko prawidłowo zsocjalizowane dostaje się pod wpływy innej obyczajowości i kultury niż ta, w jakiej było wychowane ( emigracja ze wsi do miasta). Jednostka nie potrafi w pełni dostosować się do nowych obyczajów. c). Socjalizacja podkulturowa - jest odmianą nieprzystosowania społecznego z uwagi…
… społecznego tj. alkoholizowanie, ucieczki z domu, wagarowanie, wybryki seksualne
- stadium trzecie: jednostka nieprzystosowana odczuwa satysfakcję i przyjemność ze swojej działalności antyspołecznej i własnej autonomii. Osoby wchodzące w to stadium dążą do nawiązania kontaktów z gangami i grupami o charakterze chuligańskim i przestępczym. 6.Od czego zależy rozwój moralny - zależy od rozwoju sfery emocjonalnej, społecznej i poznawczej. Im więcej zaburzeń w tych sferach tym bardziej zaburzony jest rozwój moralny. Poznanie norm społecznych przez dzieci uzależnione jest od tego, czy rodzice potrafią im to przekazać, i czy funkcjonują w prawidłowej rodzinie. Rozwój moralny zależy od następujących przesłanek: - jednostka musi sobie uświadomić jakiego działania wymaga norma
- musi uwzględniać interesy…
…, a także zaburzoną orientację w świecie patrzą na świat jak na świat bez wartości. 11. Co jest istotą rozwoju moralnego rozwój moralny zaczyna się w domu rodzinnym. Rodzice mówią co wolno a czego nie na zasadzie podporządkownia. Rodzic jest autorytetem, dziecko się dopiero uczy i ma słuchać, dysproporcja między pozycją rodzica a dziecka. To umożluiwia wejście na poziom 1 (strach przed karą), 2 (czyni dobro…
…, ajej celem jest zadanie bólu lub zranienie. Efektem instrumentalnej jest osiągnięcie innego celu poza zadaniem bólu i zranienia. Istnieje związek pomiędzy agresją a spożywaniem alkoholu, on rozluźnia nasze opory przed dokonywaniem czynów naruszających ogólnie przyjęte normy społeczne. Istnieje też związek między zachowaniami agresywnymi a hormonem o nazwie testosteron. Np. więźniowie skazani za przestępstwa z użyciem przemocy wykazują wyższy poziom testosteronu niż ci co popełnili inne przestępstwa. Agresja bywa również wynikiem prowokacji lub obecności bodźca wywołującego agresję, czyli przedmiotu kojarzonego potocznie z działaniami agresywnymi, np. rewolweru, gdyż sama jego obecność zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia aktów agresji. Nie bez znaczenia pozostaje fakt oglądania brutalnych filmów…
… dewiacyjne a). Dewiacja prawna - morderstwo, gwałt kazirodztwo, kradzieże
b). Dewiacja społeczna - są to zachowania naruszające normy społeczne
Do zakresu zachowań dewiacyjnych zaliczyć można:
Przestępczość, zachowania patologiczne, alkoholizm narkomania, zachowania aspołeczne, zboczenia, zaburzenia psychiczne nerwice
39. zmienne wpływające na wadliwą integrację postaw światopogląd, procesy akomodacji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz