Diagnoza resocjalizacyjna w pracy nauczyciela

Nasza ocena:

5
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1890
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Diagnoza resocjalizacyjna w pracy nauczyciela - strona 1 Diagnoza resocjalizacyjna w pracy nauczyciela - strona 2 Diagnoza resocjalizacyjna w pracy nauczyciela - strona 3

Fragment notatki:


DIAGNOZA RESOCJALIZACYJNA W PRACY NAUCZYCIELA Diagnoza resocjalizacyjna to rozpoznanie stanu nieprzystosowania społecznego jednostki, jego opis, wyjaśnienia przyczynowe celem zaprojektowania oddziaływania profilaktycznego lub korekcyjnego. Przedmiotem diagnozy resocjalizacyjnej są wszelkie negatywne lub nieadekwatne reakcje jednostek na wymogi i nakazy wynikające z przypisanych im ról społecznych w pewnym uproszczeniu można powiedzieć iż przedmiotem diagnozy jest nieprzystosowanie społeczne. Niedostosowanie społeczne jest zjawiskiem niezwykle złożonym, stanowi trudny i skomplikowany problem dla praktyki pedagogicznej. Ma wymiar psychologiczny (jest wewnętrznym, niekorzystnym stanem emocjonalno - motywacyjnym) oraz socjologiczny, wyrażający się w sferze behawioralne, w naruszaniu norm moralnych i prawnych.
Pod wpływem wnikliwych dyskusji i wyników badań pojęcie niedostosowania stopniowo zawężono do zakresu obejmującego osobowościowe zaburzenia w sferze emocjonalnej, motywacyjnej i aksjonormatywnej, których zewnętrznymi korelatami są zachowania naruszające normy społeczne. Do najbardziej znanych w Polsce koncepcji niedostosowania należy koncepcja Scotta - Konopnickiego, która stosunkowo trafnie ujmuje jego istotę, a zarazem daje możliwość przeprowadzenia diagnozy i typologii jednostek niedostosowanych.
Zakłada ona następujące kryteria niedostosowania: dziecko niedostosowane nie działa w swoim najlepszym interesie. Motywacja jego zachowań jest nierealistyczna
swoim działaniem stwarza sobie wiele kłopotów, przy czym działanie to jest wynikiem frustracji powstałej z powodu niemożności samodzielnego rozwiązywania problemów
reakcje dziecka niedostosowanego są skomplikowane tzn. nie można ich przewidzieć i na ogół są one nieproporcjonalne do bodźców dziecko nie odnosi sukcesów
brakowi sukcesu towarzyszy złe samopoczucie dziecka
dziecko niedostosowane czuje się nieszczęśliwe Ściąga nr1.
Społeczne
niedostosowanie madwa wyraźne aspekty: a) społeczny - stosunek jednostki społecznie niedostosowanej do norm społecznych jest zaburzony; zagraża on porządkowi społecznemu, b) indywidualny — wewnętrzna, psychiczna sytuacja takiej jednostki jest trudna, także na skutek utrudnionych kontaktów ze środowiskiem. 2. Pojęcie społecznego niedostosowania nie jest określane jednoznacznie. Jest ono zjawiskiem, które interesuje nie tylko pedagogów, ale także psychologów, psychiatrów, socjologów i prawników. W zależności od punktu widzenia, Pojęcie i zakres społecznego niedostosowania różnie jest definiowane. Ale także w zależności od odmiennych stanowisk i poglądów dotyczących etiologii, manifestacji i motywacji społecznego nie¬dostosowania, różnie jest ono interpretowane, a w związku z tym i terminologia nie jest zgodnie stosowana. Zamiast terminu społeczne niedostosowanie, używa się określenia: „zaniedbany", „zaburzony w zachowaniu się", „trudny pod względem wychowawczym". Określenie „delikwent” stosowane jest zazwyczaj w stosunku do społecznie niedostosowanych, którzy popełnili czyny przestępcze.

(…)

… zależny jest głównie od następujących zespołów czynników etiologicznych:  zadatków dziedzicznych i konstytucjonalnych  czynników środowiskowych  organicznych zmian patologicznych 20. Przyczyny wewnętrzne niedostosowania społecznego: Geny; gruczoły; Układ nerwowy; budowa fizyczna; zaburzenia hormonalne; zaburzenia procesów pobudzania i hamowania; typ temperamentu (choleryk); Przyspieszenie…
…; zła Organizacja pracy szkoły; dydaktyzm szkoły; Etykietowanie uczniów; współpraca z domem rodzinnym. Grupa rówieśnicza: Odrzucenie przez grupę, chęć Przynależności do grupy rówieśniczej za wszelką cenę; sposób spędzania wolnego czasu; konformizm; Mechanizm presji grupy; Kontrola społeczna; Rozproszenie odpowiedzialności; odpowiedzialność zbiorowa; Grupa jest „poligonem doświadczalnym” w relacjach…
…. Przejawy niedostosowania społecznego należy widzieć jako: -problem społeczny- skutki odczuwa społeczeństwo -problem psychologiczny- zaburzenia osobowości -problem pedagogiczny- utrudnia adaptację, edukację, wychowanie 11. Etapy niedostosowania społecznego- wykolejenia według Czapówa: A/ Stadium pierwsze: Poczucie odtrącenia, niezaspokojenie potrzeby zależności emocjonalnej; objawy: Agresja antyspołeczna…
… gronie społecznym. 13. Typologia niedostosowania społecznego ze względu na Czynniki etiologiczne według Czapówa (działają negatywne czynniki): ◙ zwichnięta Socjalizacja:: manifestowanie nieprzystosowania społecznego (niedostatki w socjalizacji dziecka) ◙ demoralizacja: Dziecko prawidłowo zsocjalizowane dostaje się pod wpływy innej kultury, obyczajowości i następuje przewartościowanie Wartości…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz