Metodyka obliczeń przepływów charakterystycznych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1869
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Metodyka obliczeń przepływów charakterystycznych
Metody opierają się na danych hydrometrycznych dotyczących stanów wody i przepływów w rozpatrywanym profilu oraz w miarę potrzeby w innych profilach tej samej rzeki lub rzek sąsiednich.
dane hydrometryczne są kompletne ( seria obserwacyjna stanów wody obejmuje wielolecie- normalny ), pomiary przepływu wykonane zostały w całej strefie zmienności - określana na podstawie metod statystycznych ( bezpośrednich ) - stanowią podstawę do określania wartości przepływów o dowolnych charakterystykach
dane są niekompletne: obserwacje stanów wody pochodzą jedynie z krótkiego okresu, a pomiary przepływu nie obejmują całej strefy zmienności - metody analogii hydrologicznej ( pośrednie ) - w przekroju całkowicie brakuje danych - metody empiryczne - przepływ o dowolnej charakterystyce w rozpatrywanym profilu rzeki głównej zamykającej zlewnię o pow. A określa się graficznie z wykresu profilu hydrologicznego, sporządzonego dla przepływów o danej charakterystyce, jako rzędną punktu na wykresie, o odciętej równej A.
przepływ w profilach: badanym, górnym i dolnym
Metoda ekstrapolacji stosowana jest, gdy nie można skorzystać z dwóch poprzednich metod. Przy określaniu przepływów max. kierować się trzeba podobieństwem czynników określających spływ powierzchniowy - opadów, ukształtowaniem terenu, kształtem zlewni, itp.
Przy określaniu przepływów minimalnych należy rozpatrywać podobieństwo charakteru podłożą - warunków glebowych, geologicznych i hydrogeologicznych.
W przypadku przepływów średnich największą uwagę należy zwracać na czynniki, od których zależy całkowita objętość odpływu - opady atmosferyczne, ukształtowanie terenu, charakter podłoża.
Przepływy średnie
Przepływ średni - iloraz objętości odpływu i długości okresu, jest więc wprost proporcjonalny do całkowitej objętości odpływu z obszaru zlewni.
Przyjmując dla roku d=365, otrzymuje się:
Wzory uzależniające przepływ średni od współczynnika odpływu
c- współczynnik odpływu
P- wysokość warstwy normalnego opadu rocznego
A- powierzchnia zlewni
Współczynnik odpływu
Metoda Iszkowskiego
Wartość współczynnika odpływu określa się w zależności od charakterystyki topograficznej dorzecza, za pomocą tabeli ułożonej przez Iszkowskiego.
Metoda współczynników regionalnych
Wartości współczynników odpływu c: (0,10; 0,66) tabela współczynników w ujęciu regionalnym
Wzory określające wysokość warstwy odpływu z równiania bilansu wodnego


(…)

…. z zachowaniem przyjętych wysokości piętrzenia, prędkości na odpływie, zapasów i współczynników bezpieczeństwa.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz