Metody zarządzania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 602
Wyświetleń: 3346
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody zarządzania - strona 1 Metody zarządzania - strona 2 Metody zarządzania - strona 3

Fragment notatki:

zawierających opracowane zagadnienia w formie pytań i odpowiedzi.

Współczesne zarządzanie organizacjami to przede wszystkim działania polegające na dostarczaniu klientom organizacji wartości poprzez oferowane produkty i usługi. Cel ten osiągany jest poprzez efektywne i świadome zarządzanie wewnętrznymi wartościami organizacyjnymi. Odpowiednio ukształtowane postawy i wzorce postępowania pracowników sprzyjają realizacji podstawowych zamierzeń strategicznych przedsiębiorstwa oraz pomagają w budowaniu trwałego miejsca na rynku.

1. Proszę przedstawić model restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłowych. Ważną rolę w podniesieniu konkurencyjności przedsiębiorstwa odgrywa restrukturyzacja technologiczna. Zmiany w technologii produkcji pozwoliły na aktywne przekształcenia asortymentu produkcji, co przejawiało się z reguły w dążeniu do zwiększenia spójności asortymentu i specjalizacji produkcji, poprzez utrzymanie bądź zmniejszenie szerokości asortymentu, a także pogłębienie asortymentu produkcji w wyniku wprowadzenia nowych, lepszych jakościowo wyrobów o tych samych parametrach użytkowych lub zwiększenia liczby typów produkowanych wyrobów. Najbardziej istotne zmiany technologiczne nastąpiły
w przedsiębiorstwach sprywatyzowanych, głównie z udziałem inwestorów zagranicznych, w których zapewnione były źródła finansowania modernizacji tego majątku (np. „Pliva”, Philips Morris Polska, „Dębica”, Huta Szkła Jarosław).Przykład konkretny: Typowym przykładem z tej grupy przedsiębiorstw jest Huta Szkła Jarosław. Do 1997 r., tj. w ciągu 4 lat po przejęciu przedsiębiorstwa przez koncern Owens-Illinois(USA), wymienione zostały dwie z czterech pracujących wanien szklarskich. Nowe wanny są całkowicie zautomatyzowane. Proces produkcji jest kontrolowany za pomocą komputera, sprawdzającego ponad 200 parametrów procesu wytopu szkła. Dodatkowo w wannach zamontowano specjalistyczne kamery, wytrzymałe na wysokie temperatury, umożliwiające podgląd procesu wytopu. Program sterowania procesem produkcji może być zdalnie modyfikowany, dzięki połączeniu modemem z Centrum Technologicznym koncernu w Toledo (Ohio, USA). W ramach modernizacji zwiększono wydajność wanien o ok. 36% (z 220 do 300 ton szkła na dobę) 2. Proszę przeprowadzić klasyfikację metod zarządzania. 1. REENERGINERING:
Jest to fundamentalne przemyślenie od nowa i radykalne przeprojektowanie procesów w firmie, prowadzące do dramatycznej(przełomowej) poprawy osiąganych wyników (takich jak koszty, jakość, serwis i szybkość).Przedstawicielami metody reengeneeringu byli przede wszystkim M. Hammer, J. Champy oraz A. Smith.
2. BENCHMARKING
Dla specjalistów w zakresie zarządzania, benchmarking oznacza uczenie się od najlepszych przez porównywanie z nimi. Do definicji benchmarkingu przyczynili się: Camp(pionier), Ballma i Kearnsa. Najogólniej biorąc benchmarking to metoda porównania własnych rozwiązań z najlepszymi oraz ich udoskonalenia przez uczenie się od innych i wykorzystywanie ich doświadczenia.
3. LEAN MENAGEMENT
„Odchudzona” lub „Wyszczuplone” zarządzanie, które posiada rodowód japoński. Została po raz pierwszy zastosowana w japońskim koncernie samochodowym TOYOTA - przez szefa produkcji tego koncernu Ohno. Genezą lean menagement był problem braku zasobów. Znaleziono rozwiązanie, które wkrótce zastosowali inni japońscy producenci aut. Polegało ono na znacznym ograniczeniu zasobów potrzebnych do produkcji: ludzi, powierzchni, nakładów inwestycyjnych, czasu itd..


(…)

… możliwości zarządzania wiedzą w organizacjach poprzez:
utworzenie samodzielnego stanowiska menedżera wiedzy na szczeblu zarządu i powierzenie osobie sprawującej je odpowiednich zasobów i uprawnień decyzyjnych, pozwala to na partnerską współpracę z innymi działami organizacji, w tym zwłaszcza z działem personalnym i informatycznym, co umożliwia podejmowanie szybszych decyzji, mających istotne znaczenie z punktu widzenia zarządzania wiedzą w skali całej organizacji,
równomierne rozłożenie poszczególnych zadań z zakresu zarządzania wiedzą pomiędzy różne działy i stanowiska organizacyjne, rozwiązanie to jest charakterystyczne dla organizacji o zdecentralizowanym systemie zarządzania.
powierzenie odpowiedzialności za zarządzanie wiedzą osobie piastującej inne stanowisko - najczęściej w ramach działu informacyjnego lub personalnego firmy, jak wynika z doświadczeń organizacji jest to najmniej skuteczna metoda.
Do podstawowych zadań menedżera wiedzy należy budowanie "kultury wiedzy" w organizacji. W krótszej perspektywie sprowadza się to do edukacji i szkolenia pracowników, wyjaśnianie im na czym zarządzanie wiedzą polega i jakie płyną z niego korzyści. W dłuższej - dotyczy kształtowania takich wartości jak zaufanie, otwartość, na których będzie budowana kultura zarządzania wiedzą. Kulturę wiedzy kierownictwo powinno już tworzyć na poziomie rekrutacji pracowników, a potem odpowiednio ich szkolić, wprowadzić dobry system motywacji i dawać przykład własną postawą. Drugie ważne zadanie to budowanie infrastruktury zarządzania wiedzą. Dotyczy to nie tylko wyboru odpowiednich technologii i oprogramowania…
…, ważne jest tutaj opracowanie i wdrożenie narzędzi i metod pomiaru efektywności wykorzystania wiedzy. Pozostałe obowiązki menedżerów wiedzy mają charakter czynności codziennych i obejmują przede wszystkim:
propagowanie i popularyzacje koncepcji zarządzania wiedzą we własnym przedsiębiorstwie,
podtrzymywanie dobrych kontaktów z dostawcami informacji i wiedzy spoza organizacji,
kształtowanie pozytywnego…
… ilości wyników.
12. Dlaczego nigdzie, poza Japonią, nie udało się rozpropagować „kół jakości”? Co to jest „koło jakości”. Koło jakości (ang. quality circles) - grupa pracowników różnych szczebli hierarchicznych, których celem jest analizowanie procesów produkcyjnych ze względu na kryterium jakości; także cały proces grupowania - tworzenia ww. kół jako metody podnoszenia jakości w organizacji. Autor…
…, niskiego poziomu zadowolenia pracowników z pracy, tworzenia atmosfery podejrzliwości i prób kontroli przez kierownictwo pracy autonomicznych kół jakości, braku pomocy w pozyskiwaniu informacji ze strony kierownictwa, opóźniania odpowiedzi na propozycje kół spowodowane nadawaniem tym propozycjom niskiego priorytetu, zbyt szerokiego stawiania problemów rozwiązywanych przez zespoły, zbyt płytkiego i krótkiego szkolenia, stawiania zbyt ambitnych zadań. Koła jakości w Japonii różnią się od europejskich i amerykańskich tym, że ich praca odbywa się poza godzinami pracy lub w czasie przestojów, a tematyka dotyczy całej organizacji. 13. Kto może otrzymać nagrodę Deminga? Kim był Edward Deming? Nagroda im Deminga powołana przez Związek Japońskich Naukowców i Inżynierów JUSE w 1951 r. dla uhonorowania Deminga…
… (offshore outsourcing lub offshoring) i publicznie analizować wpływ stosowania tej strategii w krajach rozwiniętych na wzrost bezrobocia i stagnację gospodarczą. Outsourcing jest częścią szerszego zagadnienia - strategii przedsiębiorstwa w obszarze sourcingu.W przypadku gdy outsourcing okazał się błędną decyzją biznesową, firmy realizują projekty insourcingowe.
18. Proszę scharakteryzować prawne…
… jak obcych kultur, z wykorzystaniem klasycznego aparatu pojęciowego antropologii i metod jakościowych. Niekiedy jest nazywana zamiennie etnografią organizacji, jednak wielu badaczy podkreśla, że etnografia organizacji to konkretny tekst, efekt przeprowadzonego badania przy użyciu antropologii organizacji.
Kultura organizacji jest nośnikiem określonych norm i wartości preferowanych w zachowaniu kierownika…
…)
możliwość utraty cennych informacji
niepopularność społeczna
17. Proszę przedstawić ewolucję metody zarządzania -outsourcing. Termin outsourcing, oznaczającym korzystanie z zasobów zewnętrznych. Pojęcie to po raz pierwszy zostało użyte w 1979 r. i odnosiło się do kupowania niemieckich projektów przez brytyjski przemysł motoryzacyjny. Sama koncepcja biznesowa powstała jednak wcześniej. Już w 1923 r. Henry
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz