Metody zajęć pozaszkolnych PO Przysposobienie Obronne

Nasza ocena:

4
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2814
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody zajęć pozaszkolnych PO Przysposobienie Obronne - strona 1

Fragment notatki:

Tematem przewodnim jest metodyka przygotowania pozaszkolnych form zajęć z PO.

Informacje zawarte w notatce to: zajęcia pozaszkolne, metody zajęć pozaszkolnych, metody zajęć masowych, przygotowanie uczniów do wycieczki, zajęcia w kółkach zainteresowań, zajęcia w klubach młodzieżowych, metody prac indywidualnych.

Dodatkowo: praca domowa ucznia, cele i zadania placówek wychowania pozaszkolnego, organizacja pracy w placówce wychowania pozaszkolnego, placówka, sala świetlicowa.

Wolny od zajęć szkolnych czas uczniów zajmuje trzecią część ich czynnej doby. Stanowi on zatem duży kapitał mogący owocować efektami pedagogicznymi, jeśli zostanie wykorzystany. Przygotowanie do korzystania z czasu wolnego nie jest jedynie zadaniem szkoły, ale także rodziny i środowiska rówieśniczego. Jednak szkoła może odegrać tu ważniejszą od innych czynników rolę - dzięki kwalifikacjom kadry pedagogicznej szkoła może na tym polu realizować bezpośrednio cele wychowawcze, rozszerzać i wzbogacać pracę o nowe, pożądane dla niej wartości.
1.Zajęcia pozaszkolne są obok zajęć typowo „szkolnych”, drugą istotną forma organizacji procesu nauczania-uczenia się, ponieważ uzupełniają działalność dydaktyczno - wychowawczą prowadzoną w szkole. Zajęcia te dają młodzieży to, czego nie dają zajęcia obowiązkowe: są początkiem pracy młodego człowieka nad sobą i dają możliwość konfrontacji własnych możliwości z możliwościami innych. (W. Okoń: Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej.) Główne rodzaje zajęć pozaszkolnych to: -Praca domowa ucznia
-Szkolne i pozaszkolne koła zainteresowań -Wycieczka
METODY ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH:
Metody pracy masowej
Metody pracy zespołowej
Metody pracy indywidualnej
Metody zajęć masowych:
Dzięki sposobom realizacji i swej różnorodności stanowią najbardziej atrakcyjną formę pracy w placówkach wychowania pozaszkolnego.
Na te zajęcia młodzież może uczęszczać dowolnie, kiedy ma na to ochotę.
Na treść zajęć masowych mogą się składać:
najważniejsze, aktualnie interesujące młodzież zagadnienia społeczne, naukowe i polityczne, odkrycia i wynalazki, nowości z zakresu literatury, różne rodzaje rozrywek i zabaw itp.
Ich celem jest:
Racjonalne i wartościowe pod względem wychowawczym organizowanie wolnego od zajęć szkolnych czasu dzieci i młodzieży
Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy naukowej, technicznej, politycznej, sztuki i kultury artystycznej i fizycznej
Zespalanie ich z życiem społecznym i kulturalnym środowiska
Rozbudzanie u uczestników różnorodnych zainteresowań i dzięki temu ułatwiać im dobór odpowiednich kółek i pracowni
W pracach masowych mają zastosowanie różne metody pracy, które cechuje dość duża swoboda w doborze środków realizacji oraz interpretacji treści. Pomimo tego jednak można wśród nich wyróżnić szereg typowych, najczęściej stosowanych metod, posiadających dość wyraźną strukturę i podobne założenia.
Do takich metod zaliczyć można:
Wykład, odczyt, referat, opowiadanie
Wieczory dyskusyjne- organizuje się je zazwyczaj wtedy, gdy młodzież się tego domaga, albo gdy na arenie życia społecznego ukazują się jakieś nowe zdarzenia lub zagadnienia, co do których wyczuwa się, że młodzież nie jest wystarczająco zorientowana i pragnęłaby się czegoś nowego dowiedzieć. Przy organizowaniu wieczorów dyskusyjnych powinno się mieć również na uwadze, aby się nauczyli:


(…)

… są na terenie szkoły lub poza nią np. w domach kultury. Skupiają uczniów, którzy w wolnym czasie od zajęć lekcyjnych chcą poszerzyć swoja wiedzę bądź też rozwijać swoje umiejętności. W pracy tej pomagają uczniom nauczyciele lub instruktorzy. Wyróżniamy koła zainteresowań: naukowe, artystyczne, techniczne i sportowe oraz krajoznawcze. Aktywność młodzieży w każdym kole dzielimy na trzy etapy…
… młodzieży czy młodzieżowe domy kultury, to jednak w ich strukturze organizacyjnej zachodzą czasem dosyć duże różnice, które wyrażają się głównie w układzie funkcji pracowników oraz sposobie organizacji pracy dydaktyczno- wychowawczej. STRUKTURA ORGANIZACYJNA TYPOWEJ PLACÓWKI
STRUKTURA ORGANIZACYJNA PAŁACU MŁODZIEŻY
8.BUDYNEK I JEGO OTOCZENIE
Pożądaną jest rzeczą, aby budynek przeznaczony na placówkę…
… dotyczących problematyki współczesnego życia
uprawianie turystyki i krajoznawstwa rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień twórczych
nawiązywanie i umacnianie więzi przyjaźni z młodzieżą innych narodów
Andrzej Królikowski- „ O klubach młodzieżowych”
METODY PRAC INDYWIDUALNYCH
Prace indywidualne rozpatrujemy z osobna, ponieważ są one odmienną pod względem organizacyjnym formą zajęć, wymagającą…

aparat filmowy z ekranem
telewizor
Sala świetlicowa, posiadająca również dość obszerną kubaturę, a także dobre oświetlenie dzienne i sztuczne. Pomieszczenie to przeznacza się na różne gry i zabawy zespołowe młodzieży (np. ping-pong, bilard, gry kostkowe). Powinna gromadzić również młodzież nie należącą do kółek zainteresowań, po to, by odciągnąć ją od ulicy.
WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY TAKIEJ STANOWI ZWYKLE…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz