Metody ustalania wyniku finansowego- wykład 5

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1743
Wyświetleń: 14364
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody ustalania wyniku finansowego- wykład 5 - strona 1 Metody ustalania wyniku finansowego- wykład 5 - strona 2 Metody ustalania wyniku finansowego- wykład 5 - strona 3

Fragment notatki:

14.04.2011
Wykład 5
Metody ustalania wyniku finansowego:
Metoda: statystyczna
Wariant kalkulacyjny, porównawczy
Metoda księgowa
Wariant kalkulacyjny, porównawczy
Metoda statystyczna - jest najczęściej wykorzystywana w ciągu roku metodą ustalania wyniku. Jej zakres i forma nie są regulowane prawem, a dane są odczytywane z ksiąg rachunkowych. Metoda ta jest wykorzystywana również w sprawozdaniach podatkowych do ustalania wyniku finansowego podstawy opodatkowania.
Metoda księgowa - polega na ustaleniu wyniku finansowego poprzez dokonanie operacji księgowych i ustaleniu salda tych operacji na jednym zbiorczym koncie. Do ustalania wyniku służy konto „wynik finansowy”
Metoda kapitałowa - bazuje na pomiarze poziomu kapitału własnego jednostki gospodarczej i ma znaczenie wyłącznie z punktu widzenia interpretacji i prezentacji wyniku finansowego.
Zadanie 2
W badanej jednostce poziom kapitału własnego na koniec roku wyniósł 450 000, poziom kapitału własnego na początek roku 420 000. Ustal wynik finansowy wiedząc, że jednostka przeprowadziła inwestycje o wartości 50 000 oraz wypłaciła właścicielom 30 000. Wynik finansowy metoda kapitału.
Rozwiązanie: 450 000 - 420 000 - 50 000 + 30 000 = 10 000
Warianty rachunku zysków i strat:
Rachunek zysków i strat - jest sporządzany w formie segmentowej, gdzie od kolejno wymienionych przychodów z poszczególnych rodzajów działalności jednego z dwóch wariantów rachunku zysków i strat:
Wariantu kalkulacyjnego
Wariantu porównawczego
W wariancie porównawczym od przychodów ze sprzedaży produktów towarów i materiałów odejmuje się wartość sprzedanych towarów i materiałów w ich cenie nabycia (zakupu) oraz koszty układu rodzajowego, które się koryguje o zmianę stanu produktów i koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki.
W wariancie porównawczym na wynik są przeksięgowywane koszty rodzajowe. Koszty rodzajowe niekoniecznie dotyczą sprzedanych wyrobów gdyż:
Część wyrobów gotowych może stanowić zapas końcowy (nie zostały sprzedane)
Mogły zostać sprzedane wyroby z bieżącej produkcji oraz z zapasu początkowego
Mogły wystąpić koszty dotyczące następnych okresów sprawozdawczych
Dlatego koszty rodzajowe dla potrzeb ustalenia wyniku należy skorygować o zmianę stanu produktów.
Zmiana stanu produktów - oznacza różnicę między wartością produktów gotowych, produkcji w toku i rozliczeń międzyokresowych kosztów działalności operacyjnej na koniec okresu a ich wartością na początek okresu.
Zmiana stanu produktów koryguje koszty układu rodzajowego, doprowadzając je do poziomu kosztu własnego sprzedanych produktów. Jednakże jest ona prezentowana w rachunku zysków i strat w grupie przychodów. Zwiększenie stanu produktów będzie ze znakiem plus, a zmniejszenie ze znakiem minus.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz