Metody i środki eliminacji podwójnego opodatkowania - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1631
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody i środki eliminacji podwójnego opodatkowania - omówienie - strona 1 Metody i środki eliminacji podwójnego opodatkowania - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

. Metody i środki eliminacji podwójnego opodatkowania.
Do środków unikania podwójnego opodatkowania należą:
@ środki jednostronne (unilateralne)  znajdują się w przepisach wewnętrznych państw; państwo jednostronnie rezygnuje z przysługujących mu roszczeń podatkowych w stosunku do podmiotu objętego jurysdykcją podatkową. Środki mają charakter fakultatywny. @ środki dwustronne (bilateralne)  międzynarodowe umowy dwustronne, w których ich strony wspólnie ustalają zasady eliminacji podwójnego podatkowania. Obecnie największe mają znaczenie. Polska podpisała około 80 takich umów. Wiele opera się na modelowej konwencji OECD. Stanowią one źródło prawa powszechnie obowiązującego w danym państwie. Uzupełniają one wewnętrzny system opodatkowania tego kraju, wprowadzając pewne ograniczenia w jego stosowaniu. W umowach tych stosuje się dwa mechanizmy:
# pierwszy polega na wskazaniu, jaki dochód może być opodatkowany wyłącznie przez dane państwo. Wskazanie jednego państwa odbiera drugiemu możliwość opodatkowania dochodu. Stosuje się tą metodę to elementów dochodu, np. zysków ze sprzedaży akcji/papierów wartościowych, dochodów z rent/emerytur, majątku w postaci akcji/udziałów etc. Co do zasady te elementy dochody opodatkowane mogą być wyłącznie w państwie, w którym znajduje się miejsce zamieszkania/siedziba podatnika. # drugi sposób polega na przyznawaniu uprawnienia do opodatkowania określonego dochodu obu państwom, o ile jest to możliwe na podstawie ich ustawodastw wewnętrznych, z jednoczesnym obowiązkiem zastosowania w państwie, w którym znajduje się miejsce zamieszkania/siedziby podatnika, określonej metody eliminującej lub ograniczającej zjawisko podwójnego opodatkowania. Dotyczy to % odsetek, dywidend, należności licencyjnych  państwo musi ograniczyć własne opodatkowanie w zakresie określonym w umowie % dochody z nieruchomości, z prowadzonej działalności gospodarczej etc.  opodatkowanie bez ograniczeń.
@ środki wielostronne (multilateralne) międzynarodowe umowy wielostronne, w których państwa wspólnie ustalają zasady eliminacji podwójnego opodatkowania. Np. Konwencja Nordycka. Dzisiaj brak większego znaczenia.
Do metod unikania podwójnego opodatkowania należą: do środków wymienionych wyżej przypisane są odpowiednie metody eliminacji podwójnego opodatkowania. Należą do nich:
@@@ Metoda wyłączenia
Przy stosowaniu tej metody jedno z państw będących stroną umowy rezygnuje z roszczenia podatkowego (czyli wprowadza odpowiednie zwolnienie od podatku).
W państwie będącym miejscem zamieszkania/siedziby podatnika dochód podlegający opodatkowaniu ustala się, nie biorąc pod uwagę dochodu uzyskanego za granicą. Jest on w kraju zamieszkania/siedziby zwolniony od podatku. Wynika to z umowy o eliminacji podwójnego opodatkowania. Może mieć potwierdzenie w ustawodawstwie krajowym.


(…)

… na dochód uzyskany w państwie obcym.
Ustalenie limitu odliczenia podatku
• należy obliczyć dochód całkowity (Dc), sumując dochody ze źródeł położonych w Polsce (Dp) i za granicą (Dz)
Dc = Dp + Dz
• od dochodu całkowitego (Dc) trzeba obliczyć podatek według skali podatkowej - patrz skala podatkowa (P),
• należy obliczyć limit odliczenia podatku zapłaconego za granicą według wzoru:
L = P × (Dz / Dc…
… najpierw oblicza dochód całkowity, sumując dochody ze źródeł położonych w Polsce i za granicą (Dc )
• od dochodu całkowitego podatnik oblicza podatek według skali podatkowej (P)
• następnie należy obliczyć stopę procentową (S) według wzoru:
(P/Dc) × 100 = S
• stopę procentową podatku (S) należy zastosować do dochodu uzyskanego ze źródeł położonych w Polsce i obliczyć w ten sposób należny podatek dochodowy…
…)
• następnie od podatku obliczonego od dochodu całkowitego (P) należy odjąć podatek zapłacony za granicą (Pz), jednak tylko do wysokości obliczonego wcześniej limitu; w ten sposób jest wyliczana kwota podatku należnego do zapłaty w Polsce (Pn)
Pn = P - (Pz < L)
Jeśli zatem podatek zapłacony za granicą jest niższy od wyliczonego limitu, podlega odliczeniu w całości. Jeśli natomiast jest wyższy, podlega…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz