Metody i modele optymalizacji zapasów - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1554
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody i modele optymalizacji zapasów - wykład - strona 1 Metody i modele optymalizacji zapasów - wykład - strona 2 Metody i modele optymalizacji zapasów - wykład - strona 3

Fragment notatki:

METODY I MODELE OPTYMALIZACJI ZAPASÓW
Wstęp
Eksploatacja kaŜdej maszyny (np. samochodu) wiąŜe się z koniecznością ponoszenia wielu
kosztów i nakładów umoŜliwiających jej działanie oraz by wydłuŜyć czas bezawaryjnej jej pracy,
zminimalizować liczbę awarii i aby uzyskać wymierne korzyści materialne. Nie wystarczy tylko
zakupić maszynę i ją uŜytkować do momentu gdy osiągnie stan niezdatności do pracy. Z problemem eksploatacji maszyny wiąŜe się zatem:
1. zaopatrywanie jej w części zamienne i materiały eksploatacyjne niezbędne do właściwej,
ekonomicznej i bezawaryjnej pracy maszyny oraz do unikania kosztownych przestojów,
2. stosowanie okresowych przeglądów i zabiegów konserwacyjnych – ogólniej wdroŜenie właściwej gospodarki konserwacyjno-remontowej,
3. diagnozowanie stanu maszyny i urządzeń peryferyjnych aby uzyskać moŜliwie wczesne
ostrzeŜenia o niekorzystnych zmianach parametrów jej pracy i aby poprzez zabiegi prewencyjne przywrócić jej poŜądane parametry pracy,
4. regeneracja części, stosowaczęści zamienne i mana głównie w czasie przeteriały eksploatacyjne
prowadzania remontu maszyny lub w okresie przygo- regeneracja
części
towania do jego przeprowagospodarka
dzenia, aby obniŜyć koszty
MASZYNA
remontowa
remontu i skrócić okres jego
trwania,
ekologiczna
5. oddziaływanie maszyny na eksploatacja
obsługę i na otoczenie (śroDiagnostyka
dowisko), co określa się dziś
i prewencja
pojęciem „ekologiczna eksRys. 6.0. Zagadnienia związane z eksploatacją maszyny
ploatacja”.
Podane wyŜej wybrane zagadnienia zebrano w postaci rys. 6.0 i będą one przedmiotem niniejszego wykładu, podanego tutaj w formie skróconej.
6.1. Definicje pojęć
Proces eksploatacji maszyn jest ściśle uzaleŜniony od zaopatrzenia w części zamienne i materiały eksploatacyjne. Zapewnienie odpowiedniego poziomu zasilania materiałowego, i to zarówno w zakresie surowców czy energii - niezbędnych w pracy maszyn, ale równieŜ części zamiennych i pomocniczych materiałów eksploatacyjnych, jest podstawowym warunkiem funkcjonowania kaŜdego zakładu przemysłowego.
Częścią zamienną nazywamy element lub zespół, który moŜe być zastosowany w urządzeniu
zamiast analogicznego - uszkodzonego lub niezdatnego do dalszego uŜytkowania, z uwagi na jego stan techniczny, przekreślający spełnianie realizowanych przez ten element (zespół) funkcji.
Materiałem eksploatacyjnym nazywamy wszystkie materiały i substancje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania maszyn i urządzeń mechanicznych takich jak np. paliwo, olej, smary,
chłodziwa itp.
1
Aby zapewnić właściwe uŜytkowanie maszyn konieczne jest tworzenie zapasów części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych. Najogólniej rzecz ujmując, rozróŜnia się zapasy:
ekonomicznie uzasadnione
(prawidłowe)
bieŜące
sezonowe
ZAPASY
RZECZOWE
ekonomicznie nieuzasadnione
(nieprawidłowe)
nadmierne
zbędne
Rys.6.1. Podział zapasów
Normę zapasu - czyli ekonomicznie uzasadnioną wielkość zapasu ustalają na ogół firmy we
własnym zakresie. Podstawą do wyznaczenia tych norm są:
- program ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz