Metody i modele optymallizacji zapasów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1043
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody i modele optymallizacji zapasów - strona 1 Metody i modele optymallizacji zapasów - strona 2 Metody i modele optymallizacji zapasów - strona 3

Fragment notatki:


  1  METODY I MODELE OPTYMALIZACJI ZAPASÓW      Wstęp  Eksploatacja kaŜdej maszyny (np. samochodu) wiąŜe się z koniecznością ponoszenia wielu  kosztów i nakładów umoŜliwiających jej działanie oraz by wydłuŜyć czas bezawaryjnej jej pracy,  zminimalizować liczbę awarii i aby uzyskać wymierne korzyści materialne. Nie wystarczy tylko  zakupić maszynę i ją uŜytkować do momentu gdy osiągnie stan niezdatności do pracy. Z proble- mem eksploatacji maszyny wiąŜe się zatem:  1.   zaopatrywanie  jej  w  części  zamienne  i  materiały  eksploatacyjne   niezbędne  do  właściwej,  ekonomicznej i bezawaryjnej pracy maszyny oraz do unikania kosztownych przestojów,  2.  stosowanie okresowych przeglądów i zabiegów konserwacyjnych – ogólniej wdroŜenie wła- ś ciwej  gospodarki konserwacyjno-remontowej ,  3.   diagnozowanie  stanu  maszyny   i  urządzeń  peryferyjnych  aby  uzyskać  moŜliwie  wczesne  ostrzeŜenia o niekorzystnych zmianach parametrów jej pracy i aby poprzez zabiegi prewen- cyjne przywrócić jej poŜądane parametry pracy,  4.   regeneracja  części ,  stosowa- na  głównie  w  czasie  prze- prowadzania  remontu  ma- szyny  lub  w  okresie  przygo- towania  do  jego  przeprowa- dzenia,  aby  obniŜyć  koszty  remontu  i  skrócić  okres jego  trwania,  5.  oddziaływanie  maszyny  na  obsługę  i  na  otoczenie  (śro- dowisko), co określa się dziś  pojęciem  „ ekologiczna  eks- ploatacja ”.  Podane wyŜej wybrane zagadnienia zebrano w postaci rys. 6.0 i będą one przedmiotem niniej- szego wykładu, podanego tutaj w formie skróconej.  6.1. Definicje pojęć  Proces eksploatacji maszyn jest ściśle uzaleŜniony od zaopatrzenia w części zamienne i ma- teriały  eksploatacyjne.  Zapewnienie  odpowiedniego  poziomu  zasilania  materiałowego,  i  to  za- równo  w zakresie surowców czy energii - niezbędnych w pracy maszyn, ale równieŜ części za- miennych i pomocniczych materiałów eksploatacyjnych, jest podstawowym warunkiem funkcjo- nowania kaŜdego zakładu przemysłowego.  Częścią  zamienną   nazywamy  element  lub  zespół,  który  moŜe  być  zastosowany  w  urządzeniu  zamiast analogicznego - uszkodzonego lub niezdatnego do dalszego uŜytkowania, z uwagi na je- go stan techniczny, przekreślający spełnianie realizowanych przez ten element (zespół) funkcji.  Materiałem eksploatacyjnym  nazywamy wszystkie materiały i substancje niezbędne do prawi- dłowego funkcjonowania maszyn i urządzeń mechanicznych  takich jak np. paliwo, olej, smary, 

(…)

… takich części zamiennych lub
materiałów, których zuŜycie zaleŜy od czynników moŜliwych do określenia przed rozpoczęciem
uŜytkowania - np. od przebiegu, ilości zmielonego ziarna, liczby godzin pracy czy liczby wytło-
czonych kształtek. Powodzenie metody wymaga posiadania danych statystycznych z procesu eks-
ploatacji w minionym okresie.
6.7. Metoda „dokładnie na czas” (JIT – just in time)
Przedstawione wyŜej metody planowania zapasów wymagają posiadania magazynów, któ-
rych funkcjonowanie trzeba zorganizować i nadzorować. Walka o obniŜenie kosztów produkcji
oraz o nowe rynki zbytu doprowadziła do koncepcji „dokładnie na czas” (just in time), określaną
skrótem JIT. Koncepcja ta zakłada dostarczanie materiałów i części w ściśle określonych ilo-
ściach, dokładnie w czasie kiedy firma ich potrzebuje…
… od czynników moŜliwych do określenia przed rozpoczęciem
uŜytkowania - np. od przebiegu, ilości zmielonego ziarna, liczby godzin pracy czy liczby wytłoczonych kształtek. Powodzenie metody wymaga posiadania danych statystycznych z procesu eksploatacji w minionym okresie.
6.7. Metoda „dokładnie na czas” (JIT – just in time)
Przedstawione wyŜej metody planowania zapasów wymagają posiadania magazynów…

Jest historycznie najstarszą (1915) metodą planowania zapasów, która umoŜliwia na drodze
rachunkowej określenie optymalnej wielkości partii dostaw. W modelu Wilsona, będącym kla-
sycznym modelem teorii zapasów, strumienie dostaw i zapotrzebowań są zdeterminowane i mają
stałe parametry w czasie. Rozwiązuje ona problem podziału Q jednostek towaru, zuŜywanego w
rozpatrywanym okresie T (p. rys.6.2) na takie partie q…
…-
dzie wspólna baza informatyczna, a sam proces uzgadniania zamówienia będzie wielokrotnie
powtarzany. Rozmiary zadania oraz pracochłonność obliczeń powodują, Ŝe koncepcja ta ma rację
bytu tylko przy wykorzystaniu techniki komputerowej. Analiza przedsiębiorstw, które stosują tę
metodę wykazuje korzystne efekty:
- redukcja zapasów materiałów i środków o 50 do 70%,
- redukcja zapasów wyrobów gotowych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz