Metody aktuarialne 7

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1197
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody aktuarialne 7 - strona 1 Metody aktuarialne 7 - strona 2 Metody aktuarialne 7 - strona 3

Fragment notatki:

Metody aktuarialne  Wykład 7  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe  i metody ich tworzenia  2012-12-06  2  Ubezpieczyciel szczególnie zainteresowany jest tym, jaka  część zebranych składek w danym roku obrachunkowym  przypada na zobowiązania tego roku, a jaka część składek,  odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych  ma  przypadać na przyszłe okresy ubezpieczeniowe.   Podział przychodów i rozchodów danego okresu  obrachunkowego realizowany jest przez określenie tzw.  rezerw techniczno-ubezpieczeniowych  oraz ustalenie ich  wysokości. Rezerwy te muszą wystarczyć na pokrycie  bieżących i przyszłych zobowiązań ubezpieczyciela,  powstałych w następnych okresach obrachunkowych, z  których jednak składka ubezpieczeniowa została już pobrana  w danym okresie obrachunkowym.   2012-12-06  3  Ze względu na to, że rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe  stanowią określoną część funduszu ubezpieczeniowego,  których zadaniem jest pokrycie przyszłych zobowiązań  ubezpieczyciela w następnym lub następnych latach  obrachunkowych, z chwilą ich tworzenia, zaliczane są w  ciężar kosztów ubezpieczyciela.   2012-12-06  4  Celem tworzenia tych rezerw jest:   uzyskanie realnej i rzeczywistej wysokości wyniku  finansowego ubezpieczyciela za dany okres obrachunkowy,  kontrolowanie operacji i historii portfela  ubezpieczeniowego,  tworzenie sprawozdawczości dla udziałowców,  umożliwienie  obliczenia zysku dla potrzeb podatkowych,  wykazywanie wypłacalności zakładu ubezpieczeń,  wykazywanie poziomu finanasowego zakładu ubezpieczeń,  analiza historii szkód,  tworzenie funduszu ubezpieczeniowego.   2012-12-06  5  Wszystkie rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe  ustala się raz do roku wg stanu na koniec roku  obrotowego w wysokości, która powinna zapewnić  pokrycie wszelkich bieżących i przyszłych zobowiązań,  jakie mogą wyniknąć z zawartych umów ubezpieczenia.   2012-12-06  6  Rodzaje rezerw techniczno-ubezpieczeniowych  W polskim systemie prawnym przewidziano możliwość tworzenia  następujących rodzajów rezerw techniczno-ubezpieczeniowych:  rezerwa składek,  rezerwa na ryzyko niewygasłe,   rezerwa na niewypłacone odszkodowania i świadczenia, w tym  rezerwa na skapitalizowane wartości rent (tzw. matematyczne rezerwy  rent),  rezerwy na wyrównanie szkodowości (ryzyka),  rezerwa w dziale ubezpieczeń na życie,  rezerwa w dziale ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty ponosi  ubezpieczający,  rezerwy na premie i rabaty dla ubezpieczonych,  pozostałe rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe określone w statucie 

(…)

… i świadczenia, które nie
zostały zgłoszone do dnia sprawozdania okresowego.
Ich obliczenie wymaga prowadzenia długoletnich
badań statystycznych, które pozwolą określić wartość
oczekiwaną przyszłych świadczeń i odszkodowań ze
zdarzeń już zaistniałych, o których ubezpieczyciel nie
posiada żadnych informacji.
2012-12-06
18
3. Rezerwę na koszty likwidacji szkód związaną z rezerwą
na niewypłacone odszkodowania i świadczenia za szkody
zaistniałe i zgłoszone. Jest ona wprost proporcjonalna do
tych rezerw. Współczynnik proporcjonalności jest równy
ilorazowi kosztów likwidacji szkód przez wartość
wypłaconych odszkodowań.
2012-12-06
19
Rezerwa w dziale ubezpieczeń na życie
Rezerwę ubezpieczeń na życie tworzy się w wysokości
ustalonej metodą aktuarialną (prospektywną lub
retrospektywną), z możliwością uwzględnienia…
… w ubezpieczeniach na życie,
SCRnl - wymóg kapitałowy dla ryzyka
ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach innych niż na
życie,
SCRintang -wymóg kapitałowy dla ryzyka dla ryzyka
aktywów niematerialnych.
55
Kapitałowy wymóg wypłacalności (SCR)
Macierz CORR
Tabela 1. Macierz korelacji, pomiędzy modułami ryzyka, wykorzystywana do wyznaczenia BSCR
Ryzyko dla
Ryzyko dla
Ryzyko
Ryzyko
Ryzyko
ubezpieczeń
ubezpieczeń…

ubezpieczeń i zakłady reasekuracji w
związku z prowadzoną przez nie
działalnością.
2012-12-06
37
Charakterystyka Solvency II

2012-12-06
Nowy system oceny wypłacalności zgodny
z Solvency II ma być dopasowany do
rzeczywistych ryzyk, na jakie narażone są
firmy ubezpieczeniowe. W przypadku
instytucji ubezpieczeniowych potencjalne
ryzyka są specyficzne dla typów
zawieranych umów ubezpieczenia w
zakresie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz