Metodologia Europeistyki - wprowadzenie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metodologia Europeistyki - wprowadzenie - strona 1 Metodologia Europeistyki - wprowadzenie - strona 2 Metodologia Europeistyki - wprowadzenie - strona 3

Fragment notatki:

WPROWADZENIE DO METOD SOCJOLOGII EMPIRYCZNEJ
METODOLOGIA EUROPEISTYKI ROZDZIAŁ PIERWSZY - METODY BADAŃ
POJĘCIE - opisana za pomocą określonych słów treść wyobrażenie, więc nie jest utożsamiane ze zjawiskami, których wyobrażenie dotyczy. Dlatego nie może być podstawą do orzekania co jest rzeczywistością realną. Analiza pojęcia może nam jedynie pomóc ustalić, jakie zjawiska mamy na myśli używając jakiegoś słowa. Pojęcia nie są odbiciem rzeczywistości.
SCHEMATY POJĘCIOWE - np. różnice między duszą a diabłem; tym, co organiczne a tym co nieorganiczne.
W większości, zwracamy uwagę na to, co wydaje nam się w jakiś sposób interesujące, lub też ważne i właśnie to staje się elementem pojęcia. (Jest to składowa treści wyobrażenia. Tzn., że pojęcia są nacechowane wartościująco.
POJĘCIA: morderstwo, bohater, oświata, wspólnota (są to wyraziste przykłady)
Jednak np. grzech, zły, szpetny ( to nie ocena zjawisk, jest to symbol miary służący do ich oceny)
NEUTRALNE POJĘCIA - nie są gwarantem wartościowych wyników badań, ale trzeba uważać na nacechowane wartościami pojęcia: negatywne i pozytywne.
FUNKCJE POJĘĆ:
porządkująca (funkcja poznawcza / porządkująca)
oceniająca (ocena spostrzeżeń)
pragmatyczna/praktyczna (kierowanie działaniem jednostek)
komunikacyjna (umożliwia porozumiewanie się)
Ad.2. pomaga w określeniu celów poznania naukowego, wyciąganiu wniosków;
Ad.1. ustalamy za pomocą pojęć co należy badać
Ad.4. powiadomienie o wynikach badań, sprawdzenie ich ponownie
WARUNKI FUNKCJI: Trwała zgoda (co do treści wyobrażeń)
Pojęcia muszą być precyzyjnie zdefiniowane
Muszą mieć ekwiwalent empiryczny - muszą poznać coś, co jest dostępne obserwacji
TREŚCI POJĘĆ: SPOŁECZNE JEDNOSTKI I CECHY:
Dotyczy pojęć substancjalnych ( socjologicznych) - odnoszą się do jednostek społecznych i ich cech
JEDNOSTKI SPOŁECZNE JAKO JEDNOSTKI BADAWCZE:
ludzie jako istoty społeczne
produkty działań ludzkich (materialne i niematerialne) - idee, normy
grupy społeczne + społeczeństwa
Nie bada się ich w całości, tylko pewne aspekty:
religię, przynależność klasową
struktura komunikacyjna, hierarchizacja
II Kategorie pojęć - właściwości (cechy)
Np. konformistyczne zachowania osób jako przedmiot badań


(…)

… się według określonej cechy i następnie klasyfikuje według odpowiedniej cechy partnera.
ROZDZIAŁ SIÓDMY
BADANIE PANELOWE
ISTOTA I ZASTOSOWANIE BADAŃ PANELOWYCH
BADANIE PANELOWE - pewna liczba osób lub innych jednostek badawczych zostaje przynajmniej dwukrotnie w pewnym odstępie czasu poddana pomiarom (obserwacji, ankietom) ze względu na tę samą cechę. Badanie panelowe jest rodzajem analizy trendu. Jego celem…
… zmian cech globalnych grupy (np. struktury władzy w grupie). Badanie panelowe, nie może też uchwycić zmian polegających na kształtowaniu się cech nowych jakościowo, ponieważ drugi (i każdy następny) pomiar, zawsze musi dotyczyć tych samych cech co pierwszy.
TABELARYCZNA PREZENTACJA I OPRACOWANIE WYNIKÓW BADANIA PANELOWEGO
TABELA CZTEROPOLOWA - najprostszy rodzaj tabeli panelowej. Jej podstawę stanowią…
… jakościowy.
BADANIA PANELOWE WIELOKROTNE - takie badanie może być powtórzone wielokrotnie (w celu dokładnej analizy przebiegu zmian).
ZASTOSOWANIE ZMIENNYCH MODYFIKUJĄCYCH - wyjaśnienia wyników, podczas gdy omawiane wcześniej tabele panelowe dostarczają jedynie stwierdzeń opisowych. Zmienne modyfikujące wprowadzane są po to, by określić, jakie cechy były przyczyną odmiennych zachowań członków panelu.
ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE; RZETELNOŚĆ I TRAFNOŚĆ
KWESTIE PRAKTYCZNE ZWIĄZANE Z METODĄ PANELOWĄ
Za względów praktycznych, trudno prowadzić badanie panelowe na rozproszonej przestrzennie reprezentatywnej próbie losowej, dlatego nawet z uszczerbkiem dla reprezentatywności wyników, wskazane jest ograniczenie się tylko do części zbiorowości generalnej np. studentów jednego uniwersytetu, profesorów jednego zakładu…
… pod względem liczbowym jak i procentowym, odpowiadały wartościom danym.
Specyfika metody kwotowej polega na tym, że ankieter sam wybiera odpowiednie osoby, szuka osób, które odpowiadają założonej kombinacji cech.
Reprezentatywności doboru kwotowego nie mierzy się jednak ani poziomem istotności, ani przedziałem ufności. Nie odpowiada zasadom doboru losowego.
Mankamenty METODY LOSOWEJ:
Ponieważ doboru…
…, POJĘCIA HISTORYCZNE I UNIWERSALNE
DESYGNAT - Pojęcia ogólne. Różnią się te pojęcia stopniem ogólności, np. robotnik - większy stopień ogólności, a robotnik wykwalifikowany - mniejszy stopień ogólności
POJĘCIA JEDNOSTKOWE - Terminy, które dotyczą pojedynczych przypadków, np. Hamburg, Juliusz Cezar. Są pojęciami historycznymi; wraz ze wzrostem ogólności, stają się coraz bardziej historyczne.
POJĘCIA OGÓLNE…
… obserwacji.
Warunki początkowe określające sytuację, w jakiej pojawiają się zachowania, są kontrolowane, aby umożliwić przeprowadzenie porównywalnych obserwacji.
METODA BALESA - Parsonsa teoria działania i socjometria. Analiza koncentruje się na ocenie poszczególnych działań z punktu widzenia ich znaczenia dla systemu społecznego i procesów w nim zachodzących.
POZYCJA OBSERWATORA WCGLĘDEM OBSERWOWANYCH…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz