Metoda nasuwania poprzecznego - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2695
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metoda nasuwania poprzecznego - wykład - strona 1 Metoda nasuwania poprzecznego - wykład - strona 2 Metoda nasuwania poprzecznego - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Metoda nasuwania poprzecznego
Oprócz metody nasuwania podłużnego stosowana też bywa metoda nasuwania poprzecznego. Stosuje się ją głównie wtedy, gdy w celu wybudowania obiektu prze­rywającego istniejący nasyp należy ograniczyć zamknięcia ruchu na trasie. W tym przypadku wykonuje się przęsła łącznie z podporami, a następnie przesuwa się je poprzecznie za pomocą urządzeń ciągnących, w celu zmniejszenia tarcia wtłacza się zawiesinę tiksotropową pomiędzy płytę fundamentową a grunt, po którym przesu­wa się przęsła (rys. 6.30), oczywiście po wcześniejszym usunięciu nasypu. W tym przypadku korzysta się z zasady przecięcia całego obiektu jedną płaszczyzną piono­wą równoległą do osi nasypu.
Zasadę przecięć płaszczyznami prostopadłymi do osi mostu dla większych obiek­tów z jednoczesną eliminacją rusztowań pomocniczych wykorzystuje się w metodzie montażu nawisowego. Prefabrykaty, najczęściej o przekroju skrzynkowym (betono­we bądź stalowe) po przetransportowaniu na miejsce wbudowania są podnoszone i dołączane do wcześniej zamontowanych. Do montażu mogą być wykorzystane stan­dardowe dźwigi lub specjalne urządzenia montażowe. Na rysunku 6.31 podano przy­kłady montażu mostów stalowych i betonowych omawianą metodą.
W mostach betonowych styki są najczęściej najpierw klejone żywicami synte­tycznymi i wstępnie dociśnięte, a następnie sprężone wprowadzonymi kablami za­kotwionymi na czole każdego segmentu (rys. 6.32). Elementy montażowe mogą być podnoszone prosto ze środka transportu albo transportowane po wcześniej zmonto­wanej konstrukcji od przyczółka. Podobnie jak w metodzie betonowania nawisowe go, w celu zmniejszenia sił wewnętrznych w trakcie montażu konstrukcji (skrócenia długości swobodnej wspornika) mogą być stosowane tymczasowe pylony z odcią­gami.
Montaż nawisowy może być też stosowany do budowy mostów łukowych, ra­mowych, czy mostów kratownicowych. Na rysunku 6.33 podano przykład budowy mostu kratowego, którego dwa przęsła zmontowano na rusztowaniach stacjonar­nych, a pozostałe metodą symetrycznego i asymetrycznego montażu nawisowego. Wykorzystuje się ją również przy budowie stalowych i betonowych mostów pod­wieszonych. Na rysunku 6.34 podano przykład faz budowy stalowego mostu pod­wieszonego.
W dużych obiektach mostowych korzysta się z zasady przecięć płaszczyznami pionowymi prostopadłymi do osi mostu, minimalizując liczbę styków montażowych tak, aby długość subelementów przekraczała 100 m. Wtedy, jak wspomniano wcze­śniej, konstrukcję wykonuje się w suchych dokach i transportuje wodą, a do monta­żu stosuje dźwigi pływające. Montaż odbywa się bezpośrednio na łożyskach filarów
albo stosuje się dodatkowo podpory montażowe. Przykład mostu belkowego zrealizowanego w ten sposób przedstawiono na ry­sunku 6.35. Metodę tę wykorzystuje się również do budowy mostów podwieszo­nych, jeżeli możliwe jest stosowanie podpór tymczasowych. Na rysunku 6.36 po­kazano fazy montażu takiego mostu, a na rysunku 6.37 - montażu mostu wiszą­cego.

(…)

… podpór tymczasowych. Na rysunku 6.36 po­kazano fazy montażu takiego mostu, a na rysunku 6.37 - montażu mostu wiszą­cego.
Przy budowie mostów wiszących o dużej rozpiętości korzystniejszy jest mon­taż bez podpór tymczasowych. Na rysunku 6.38 podano jeden ze sposobów monta­żu kabla nośnego dla mostu wiszącego o dużej rozpiętości. Po zamontowaniu wie­szaków elementy pomostu są podwieszone przy użyciu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz