Mechanizmy rynkowe, poglądowa typologia rynków

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1442
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mechanizmy rynkowe, poglądowa typologia rynków - strona 1 Mechanizmy rynkowe, poglądowa typologia rynków - strona 2 Mechanizmy rynkowe, poglądowa typologia rynków - strona 3

Fragment notatki:

Mechanizmy rynkowe Przegląd podstawowych pojęć 1.1.1. Rynek i poglądowa typologia rynek - proces, w którym kupujący i sprzedający określają przedmiot obrotu i warunki tego obrotu, a zatem decydują o cenach i ilościach towaru będącego przedmiotem transakcji kupna-sprzedaży oraz ewentualnie o innych warunkach, takich jak termin dostawy, sposób i termin płatności, rodzaj opakowania
Rynek to niekoniecznie konkretne miejsce styku, lecz fakt zetknięcia się sprzedaży i kupna, np. sieć teleinformatyczna. Poglądowa typologia rynków 1.1.2. Gospodarka rynkowa gospodarka rynkowa ( ang. market economy ) - gospodarka, w której decydujący wpływ na alokację zasobów mają bezpośrednie decyzje nabywców (konsumentów i przedsiębiorców), a nie decyzje podejmowane ponad nimi, przez organy administracyjne 1.1.3. Mechanizm rynkowy mechanizm rynkowy - całokształt oddolnych procesów dostosowawczych między zgłaszającymi zapotrzebowanie, a występującymi z ofertą towarową 1.1.4. Walka negocjacyjna negocjacje - odbywają się między dostawcami i odbiorcami, ich celem jest osiągnięcie przez każdą ze stron najkorzystniejszych dla siebie warunków wymiany
1.1.5. Walka konkurencyjna walka konkurencyjna - odbywa się między dostawcami, polega na oferowaniu warunków korzystniejszych od oferowanych przez rywali konkurencja cenowa - oferta cenowa konkurencja pozacenowa - jakość, warunki dostawy, gwarancja, serwis, forma płatności, intensywność polityki promocyjnej 1.1.6. Walka przetargowa walka przetargowa - ma miejsce między samymi nabywcami o dostęp, bądź zwiększenie dostępu do oferowanych przez sprzedawców dóbr czy usług 1.1.7. Ceteris paribus ceteris paribus - łac. przy innych warunkach stałych Teoria popytu 1.2.1. Wielkość popytu wielkość popytu - zgłaszane zapotrzebowanie na określony towar przy danej jego cenie w określonym czasie (strumień ekonomiczny) 1.2.2. Rodzaje popytu popyt potencjalny - potrzeby, życzenia, marzenia popyt efektywny - zgłaszane zapotrzebowanie poparte możliwościami nabywczymi popyt rynkowy - suma zgłaszanego popytu indywidualnego, a zatem popyt rynkowy uzależniony jest również od liczby nabywców Q d = f (P x ; P substytutów ; P komplementarnych

(…)

… się cen odbiegających od cen równowagi są niekorzystne zjawiska społeczno-ekonomiczne (czarny rynek, szara strefa, brak zbytu nadwyżek towarowych, a w konsekwencji pogorszenie salda wpływów i wydatków budżetowych państwa).
Przy cenie maksymalnej występuje obniżenie wpływów budżetowych (np. z tytułu podatku obrotowego).
Przy gwarantowanej cenie minimalnej - wzrost wydatków budżetowych (konieczność…
… widzenia producenta.
Krzywa podaży jest rosnąca, ponieważ krzywa możliwości produkcyjnych ma charakter rosnący, koszt alternatywny jest rosnący, malejąca jest produktywność krańcowa.
1.3.4. Determinanty rozmiaru oferty towarowej
Na rozmiar oferty towarowej wpływają:
cena danego towaru
ceny innych towarów, stanowiących alternatywę produkcyjną i ich zmiany
koszty dostaw danego dobra i ich zmiany (koszty produkcji, transportu, handlowe, podatki i dotacje)
zmiany w kosztach dostaw produktów alternatywnych
warunki naturalne, zdarzenia losowe
cele firmy (maksymalizacja zysku, sprzedaży, obniżka kosztów, poprawa wizerunku firmy drogą np. ograniczenia produkcji uznawanej za społecznie szkodliwą, wejście i utrzymanie się na rynku).
Równowaga rynkowa
Cena równowagi rynkowej
cena równowagi rynkowej
cena zrównująca wielkość popytu z wielkością podaży,
cena, przy której zrównane są wielkości zamierzonych zakupów z wielkością oferty towarowej
Graficznie cena równowagi rynkowej wynika z przecięcia krzywej popytu z krzywą podaży.
Cena odbiegająca od ceny równowagi musi powodować perturbacje na rynku w postaci niedoborów bądź nadwyżek rynkowych.
Nadmiar rynkowy - nadwyżka rynkowa
Niedobór rynkowy
Jedynie siłą władzy administracyjnej mogą być wprowadzone i utrzymywane ceny odbiegające swym poziomem od cen równowagi.
Ingerencja ta może przyjąć postać wprowadzenia tzw. ceny maksymalnej lub minimalnej.
Cena maksymalna (pułap cenowy)
cena maksymalna - (górna granica - ceiling price) wprowadzana bywa najczęściej drogą tzw. zamrożenia ceny, czyli zakazu podnoszenia jej poziomu, mimo, iż kształtuje się ona poniżej ceny równowagi…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz