Mechanika Techniczna semestr III - zadania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2499
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mechanika Techniczna semestr III  - zadania - strona 1 Mechanika Techniczna semestr III  - zadania - strona 2 Mechanika Techniczna semestr III  - zadania - strona 3

Fragment notatki:


Mechanika Techniczna Studia Dzienne Semestr III Zadania do ćwiczeń w roku akadem. 2003/04 Ćwiczenie 1 (wykład: 1 i 2) Zadanie 1 Wyznaczyć równanie toru punktu, jeśli: x=hcos2ωt , y=hcosωt . h [m], ω [1/s]- stałe, t [s]-czas.
Zadanie 2 Z danych równań ruchu punktu wyprowadzić równanie toru i narysować go oraz wyznaczyć równanie ruchu punktu po torze (równanie drogi), licząc drogę od początku położenia punktu. Równania: x=(1/2)t 2 , y=(1/3)t 3 .
Zadanie 3 Prędkość lądowania samolotu wynosi v 0 = 144[km/h]. Obliczyć jego opóźnienie a w [m/s 2 ] przy zatrzymywaniu się oraz czas t 1 w [s], jaki upłynie od początku lądowania do zatrzymania się, jeżeli jego droga lądowania jest równa s 1 = 200[m]. Zakładamy, że opóźnienie jest stałe.
Zadanie 4 Prosta m porusza się prostopadle do swego kierunku ze stałym przyspieszeniem a 0 , przy czym jej prędkość w chwili początkowej wynosiła v 0 . Prosta ta przecina się z nieruchomą prostą n pod stałym kątem ၡ . Wyznaczyć prędkość i przyspieszenie punktu A przecięcia się prostych.
Zadanie 5 Tulejka A jest przesuwana po pręcie za pomocą linki przerzuconej przez mały krążek B odległy od pręta o wielkość OB=b . Wyznaczyć wzór na prędkość i przyspieszenie tulejki w funkcji odległości OA = x , jeśli swobodny koniec linki jest ciągnięty ze stałą prędkością v 0 . Zadanie 6 Ruch punktu określony jest równaniem x(v)=bv 2 -c . Po jakim czasie prędkość punktu będzie dwa razy większa od prędkości początkowej. W chwili początkowej punkt znajdował się w położeniu x=0 .
Zadanie 7 Pociąg mający prędkość początkową v o =5 4 [km/h], przejechał s 1 =600 [m] w ciągu t 1 =30 [s]. Zakładając stałe przyspieszenie styczne pociągu, obliczyć jego prędkość i przyspieszenie całkowite w końcu trzydziestej sekundy, jeżeli ruch odbywał się po łuku o promieniu R=1 [km].
Zadanie 8 Punkt A porusza się po krzywej płaskiej zgodnie z równaniem s=b(e kt -1) gdzie s w [m], b, k są stałymi Kąt między całkowitym przyspieszeniem a prędkością wynosi  = 60 o . Obliczyć prędkość i całkowite przyspieszenie punktu.
Zadanie 9 Dwa punkty A i B poruszają się po okręgu o promieniu R=6 [m] w przeciwne strony zgodnie z równaniami drogi s A (t)= ၰ t 2 i s B (t)= ၰ t 4 , gdzie s A i s B w [m], t - czas w [s]. Punkty wyruszyły z przeciwnych końców średnicy. Obliczyć normalne i styczne przyspieszenia punktów w momencie ich spotkania.
Zada nie 10 Punkt porusza się po okręgu o promieniu r=2 [m] według równania s=0.1 თ t 2 , ( t - w sekundach,

(…)

… się prostoliniowym ruchem postępowym po chropowatej poziomej płaszczyźnie, przyłożona została siła P tworząca kąt ၡ z tą płaszczyzną. Wyznaczyć przyspieszenie, z którym zacznie poruszać się to ciało. Po jakim czasie uzyska ono prędkość v1, jeśli na początku miało prędkość vo? Współczynnik tarcia między ciałem a płaszczyzną jest równy µ. Zadanie 7
Kulka o masie m stacza się po rynnie kołowej o promieniu r bez…
… końcem sprężyny przykleił się do niej. Opory ruchu pomijamy.
Zadanie 8
Mała kula o masie M = 1[kg] wykonuje ruch harmoniczny u(t) = 12თsin2t (gdzie: u - w metrach, t - w sekundach). Obliczyć energię mechaniczną kuli, jeśli sztywność sprężyny, na której jest oparta kula k = 4[N/m].
Zadanie 9
Z wysokości h=10[m] spada klocek o masie m=5[kg]. Ile procent energii kinetycznej zostało przez ten klocek…
… A na obrzeżu koła.
Zadanie 8.
Obliczyć prędkość punktu B mechanizmu oraz prędkości kątowe prętów AB i BD w położeniu jak na rysunku. Korba OA obraca się z prędkością kątową ၷ1. Zaznaczone na rysunku wymiary prętów wynoszą:
Ćwiczenie 3(wykład: 5 i 6).
Zadanie 1
Koło toczy się bez poślizgu po prostej. Obliczyć przyspieszenie punktu A koła w chwili t=2[s], jeśli: vo=12თt[m/s], r=0.2[m].
Zadanie 2
Koło zębate o promieniu R jest uruchamiane korbą OA obracającą się dokoła osi O stałego koła zębatego o tym samym promieniu. Korba obraca się z prędkością kątową stałą ၷo. Wyznaczyć przyspieszenie punktu koła ruchomego, który w danej chwili jest chwilowym środkiem obrotu. Po wyprowadzeniu wzoru ogólnego wykonać obliczenia dla: R = 12 [cm], ၷo = 2 [rad/s].
Zadanie 3
Pręt prosty AB ślizga się ruchem płaskim po osiach…
…, i momenty bezwładności tych tarcz względem osi obrotu wynosiły odpowiednio J1 i J2?
Ćwiczenie 7 (wykład: 12 i 13)
Zadanie 1
Oblicz reakcje dynamiczne w łożyskach A i B dwuramiennego śmigła samolotu w czasie jego obrotu, jeśli wskutek złego wykonania oś symetrii śmigła jest odchylona od osi obrotu o kąt ၡ=0,015 [rad], a jego środek leży na osi obrotu. Śmigło należy traktować jako pręt prosty jednorodny…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz