Materialne prawo administracyjne - Normy prawa adm.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Materialne prawo administracyjne - Normy prawa adm. - strona 1 Materialne prawo administracyjne - Normy prawa adm. - strona 2

Fragment notatki:

Rozdział I Materialne prawo adm (pojęcie, zakres, dziedziny)
W wielu podręcznikach prawa adm. nie wyodrębnia się prawa materialnego, dzieląc prawo adm na:
-część ogólną,
-część szczegółową. W części szczegółowej przedstawiane jest nie tylko prawo materialne, ale też fragmenty prawa procesowego czy ustrojowego, a niekiedy również polityka adm..
Ustawy z określonych dziedzin adm. publicznej np. prawo wodne, ustawa o PIP, prawo budowlane zawierają wprawdzie normy prawa materialnego , ale i również przepisy o charakterze ustrojowym i procesowym. Zmiana ustroju państwa niesie za sobą zazwyczaj przewartościowanie celów , jakie zamierza się osiągnąć przy pomocy prawa, w tym też materialnego adm.. Nie państwo i jego zadania, ale jednostka staje się centralnym punktem w zakresie regulacji adm.. Status jednostki na gruncie prawa adm. wyznacza przede wszystkim prawo materialne. Także powołanie Naczelne­go Sądu Adm i rozciągnięcie kontroli tego sądu na treść decyzji adm., tj. ich zgodności z prawem materialnym, zwraca uwagę na to prawo w funkcjonowaniu adm. publicznej. Integracja Polski z Unia Europejska powoduje określone konsekwencje dla prawa adm.. Powinno ono zostać dostosowane do prawa wspólnotowe­go etapami i przy zachowaniu własnych rozwiązań szczegółowych. Prawo europej­skie to, bowiem dwa systemy: wspólnotowy i wewnętrzny państw członkowskich.
Jak i w innych gałęziach prawa, w prawie adm. wyodrębnia się prawo materialne, procesowe ustrojowe. Normy prawa adm. stanowią podstawę do wydania decyzji adm. i wyroków adm.. Przepisy procesowe gwarantują poprawę rozstrzygnięcia sprawy i spełniają funkcję pomocniczą wobec prawa materialnego, które zapewnia ochronę praw jednostki. Trudności w wyodrębnieniu materialnego prawa adm. powodo­wane są:
- brakiem kodyfikacji ze względu na rozległość przedmiotu regulacji i zmieniający się stan prawny
- podejmowane przez adm publiczną działania nie mające form wład­czych (nie tworzących praw i obowiązków) np. akcji pomocy osobom dotknię­tym powodzią
- podejmowane przez adm publiczną działania, które mają na celu za­spokojenie potrzeb jednostki w dziedzinie socjalnej, bytowej, oświatowo- kulturalnej, określane jako świadczenie usług - chociaż nie w znaczeniu do­słownym. Mówi się tutaj o adm. świadczącej. Obejmuje ona m. in. świadczenia w dziedzinie zdrowia, pomocy społecznej, usług socjalnych, szkolnictwa, kultury, gospodarki komunalnej. Definicja Normy prawa adm. to normy zawarte w przepisach prawa adm. powszechnie obowiązującego, które określają treść praw i obowiązków (zachowanie się adresatów). O charakterze norm prawa materialnego

(…)

…, z którą prawo materialne winno być zgodne
-statusu prawnego jednostki - wyznaczonego również przez prawo konstytu­cyjne, karne, cywilne. Reglamentacja adm. ma. jednak również duże znaczenie , praktyczne. Wyznacza ona status prawny osób fizycznych, obywateli polskich. Regulacja dotyczy np. obowiązku meldunkowego, dowodów osobistych, paszportów, aktów stanu cywilnego, udziału obywateli w obronie kraju…
… prawem budowlanym, ustawą o zagospodarowa­niu przestrzennym, ustawą o gospodarce nieruchomościami,
- rzeczy publicznych - zaliczamy do nich majątek adm. (obiekty nale­żące do adm. publicznej), jak i rzeczy pożytku publicznego przezna­czone dla każdego, np. ulice, parki, place, drogi. Sprawy majątku adm. regulują te inne gałęzie prawa,
- stref specjalnych, tj. specjalnie wyodrębnionych terenów, które ze względu na specyfikę wymagają specjalnego zarządu. Np. strefy wyodrębnione ze wzglę­du na ochronę środowiska, granicy państwowej
- ciężarów publicznych - składają się na nie świadczenia pieniężne, osobiste, rzeczowe. Regulują je różne przepisy, np. prawo finansowe, ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP,
- adm. świadczącej pomoc społeczna i zabezpieczenie społeczne - to adm. publiczna nadzoruje…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz