Materialne i proceduralne prawo podatkowe - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 3731
Wyświetleń: 14364
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Materialne i proceduralne prawo podatkowe - wykłady - strona 1 Materialne i proceduralne prawo podatkowe - wykłady - strona 2 Materialne i proceduralne prawo podatkowe - wykłady - strona 3

Fragment notatki:

Ponadto, dokument porusza zagadnienia takie jak: ograniczony obowiązek podatkowy, źródła przychodów w PIT, CIT, podatek dochodowy od osób prawnych, organy podatkowe, ochrona podatnika, czynności sprawdzające, kontrola podatkowa, uprawnienia kontrolującego, uzasadnienie faktyczne, uzasadnienie prawne.

02.04.2011
Podatek jest świadczeniem:
pieniężnym (pobierany i wymierzany w pieniądzu) w wyjątkowych sytuacjach wierzyciel zaspokaja się innym majątkiem niż pieniądz. Ordynacja daje możliwość rozliczenia się z fiskusem w drodze kompensaty
przymusowym - państwo ma silniejszą pozycję, jest podmiotem czynnym, a podatnik biernym z punktu widzenia wpływu i kreowania podatku
bezzwrotnym - bezzwrotny jest w części należnej państwu
nieodpłatnym - brak ekwiwalentności, kwota płaconego podatku nie jest taka sama jak świadczenia, które w zamian otrzymujemy, świadczenia od państwa nie są też w tym samym czasie co zapłata podatku
powszechnym
publiczno-prawnym
zasadniczym - wpływy z podatków są głównym źródłem finansowania wydatków państwa
ustawowo regulowanym - wynikający z ustawy.
Powyższe cechy są cechami stałymi podatku. Brak którejkolwiek z nich spowoduje, że nie będziemy mieli do czynienia z podatkiem
Płatnik - oblicza, pobiera podatek od podatnika i odprowadza we właściwym terminie do odpowiedniego organu. Płatnikiem może być osoba fizyczna, prawna i nieposiadająca osobowości prawnej.
Inkasent - tylko pobiera i odprowadza podatek.
Podatnik - ciąży na nim obowiązek podatkowy. Obowiązek podatkowy - nieskonkretyzowana powinność poniesienia przymusowego świadczenia na rzecz państwa bądź innego związku publiczno-prawnego.
Zobowiązanie podatkowe - wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do uiszczenia podatku w określonej kwocie, określonym terminie i do określonego organu. Przedmiot opodatkowania - to stan prawny, czynność, stan faktyczny, zjawisko, którego zaistnienie powoduje powstanie obowiązku podatkowego.
Podstaw opodatkowania - konkretyzacja wartościowa lub ilościowa przedmiotu opodatkowania.
Stawka podatkowa - określa relację kwoty należnego podatku do podstawy opodatkowania. Mogą mieć charakter procentowy, kwotowy lub mieszany. Najczęściej jest to stawka procentowa.
Skala podatkowa - uporządkowany zbiór podstaw opodatkowania oraz stawek podatkowych obowiązujących w danym podatku. Skale podatkowe można podzielić na:
- proporcjonalne (liniowe) - gdzie stawka procentowa jest stała
- nieproporcjonalne - stawka podatku zmienia się wraz ze zmianą podstawy opodatkowania a) progresywna - PIT, wraz ze wzrostem podstawy opodatkowania rośnie stawka podatkowa (przyrost kwoty podatku jest wyższy niż kwota podstawy)
b) regresywna - podstawa opodatkowania rośnie, stawka podatkowa maleje
c) degresywna - maleje podstaw opodatkowania, maleje stawka
Zwolnienia podatkowe -korygują lub zawężają zakres podmiotowego lub przedmiotowego opodatkowania


(…)

… kontroli (ramy czasowe kontroli wynikają z ustawy o swobodzie działalności gospodarcze, które wskazują maksymalny okres jaki mogą trwać wszystkie kontrole w ciągu roku):
- w przypadku mikro przedsiębiorstw max. Okres kontroli może wynosić 12 dni roboczych
- mały przedsiębiorca - 18 dni roboczych
- średni przedsiębiorca - 24 dni robocze
- pozostali - 48 dni robocze
podpis osoby udzielającej upoważnienia…
… we wpłatach podatku stanowiących dochody budżetu państwa.
Zwolnienia podmiotowe
Skarb państwa
Jednostki samorządu terytorialnego
Jednostki budżetowe
niektóre agencje rządowe - ARR, ARiMR, ARM
państwowe fundusze celowe
fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne
ZUS, NBP
W CIT rok podatkowy, co do zasady jest rokiem kalendarzowym, można też wybrać rok podatkowy inny niż kalendarzowy, ale będzie on trwał 12…
… w tym roku podatkowym w którym zostały osiągnięte odpowiadające im przychody. Koszty inne są potrącane w dacie ich poniesienia. Za dzień poniesienia uznaje się dzień na który ujęto koszt w księgach rachunkowych. Jeżeli koszty dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy rozliczane są okresowo (w czasie).
Do kosztów nie zalicza się
Wydatków na nabycie śr. Trwałych lub wartości nie materialnych i prawnych,
Odpisów…
… roku podatkowym.
22.05.2011
Organami podatkowymi nie jest Urząd Skarbowy tylko jest to spersonalizowane w osobie Naczelnik Urzędu Skarbowego
Organem podatkowym jest:
Naczelnik Urzędu Skarbowego
Naczelnik Urzędu Celnego
Wójt
Burmistrz
Prezydent Miasta
II grupę organów podatkowych stanowią:
Dyrektor Izby Skarbowej
Dyrektor Izby celnej Jako organ odwoławczy od decyzji Naczelnika US lub naczelnika Urzędu Celnego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz