Materializm dialektyczny - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 532
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Materializm dialektyczny - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Materi a lizm dialektyczny Inne odmiany materializmu nie utożsamiają zjawisk psychicznych z fizjol o gicznymi czynnościami mózgu, lecz przyznają zjawiskom psy­chicznym swoistą odrębność . Niemniej sądzą, że to ciało, a nie jakaś różna od ciała substancja duchowa, jest podłożem, na którym się zjawiska psychiczne rozgrywają . C i a ło człowieka, a nie jakaś różna od niego dusza, cieszy się i smuci, myśli, rozważa itd. Taki pogląd rozwija na przykład: tzw. materializm dialektyczny , którego twó r cami byli Engels i Marks . Materializm dialektyczny sądzi, że materia w swym historycznym rozwoju zmieniała oblicze, bogacąc się z biegiem czasu w niektórych swych cz ę ściach o coraz nowe jakości, niesprowadzalne do jakości poprzednio posi a danych . Pierwotnie martwa materia, w której rozgrywały się tylko procesy fizyk o chemiczne, pozyskała nagle w pew­nych swych częściach, w których te procesy d o szły do wysokiego sto p nia komplikacji, nową jakość, niesprowadzalną do jakości fizykochemicznych - j a kość, którą nazywamy życiem. W ten sposób powstały pierwsze or­ganizmy. Gdy w dalszych dziejach materii ożywionej rozgrywające się w niej procesy fizykochemic z ne i biologiczne doszły do odpowiednio wysokiego stopnia rozwoju, p o jawiła się znów nowa jakość. Materia zdobyła świadomość, zrodziło się w niej życie ps y chiczne . Życie psychicz­ne nie sprowadza się jednak ani do procesów fizykochemicznych, ani do biologicznych, jest ono czymś całk o wicie różnym od tych proc e sów, jakkolwiek jest od tych procesów zależne i przez nie uwarunkowane. To zdobywanie przez materię w ciągu jej rozwoju coraz n o wych jakości, które nie sprowadzają się tylko do kombinacji jakości dawniej posi a danych, dokonuje się - zdaniem materialistów dialektycznych - raptownie, w je d nym skoku, a nie przez p o wolną ewolucję. Powyższa odmiana materializmu nosi nazwę „ dialektycznego ” , ponieważ twórcy tego kierunku łączyli w nim ma­terializm z tzw. dialektyką . D iale k tyczny punkt widzenia domaga się rozpatrywania przyrody w jej pr o cesie stawania się i rozwoju, w przeciwieństwie do tzw. metafizycznego punktu widzenia, który przyrodę rozpatruje statycznie, jako coś gotowego i niezmiennego . (Diale k tyczni materialiści uż y wają tu terminów metafizyka, metafizyczny odmiennie niż inni.) Domaga się on dalej, by przy rozpatrywaniu poszcze­gólnych zjawisk nie iz o lować ich od i n nych, lecz uwzględniać możliwie wszechstronnie związki, w których badane zjawisko pozostaje z innymi, w szczególności zaś związki zależności prz y czyn o wej. Taki sposób roz­patrywania przyrody prowadzi - zdaniem dialektycznych material istów - do stwierdzenia, że podlega ona określonym prawom, które naz y wają prawami dialektyki . Spośród czterech zwykle wymienianych praw di a lek­tyki najważniejsze są:

(…)

…, stojącego poza światem materialnym.
Materializm prowadzi walkę na dwa fronty. Po pierwsze, walczy on z idealizmem wszelkich odcieni, a więc zarówno z idealizmem subiektywnym, uznającym materię za zespół układów wra­żeń lub jedynie za konstrukcję poznającego umysłu, jak też z idealizmem obiektywnym, uważającym całą przyrodę, zarówno materialną, jak i psy­chiczną, tylko za korelat świata tworów logicznych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz