Maryja Matka Kościoła - referat

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 4984
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Maryja Matka Kościoła - referat - strona 1

Fragment notatki:

Praca ta jest referatem starającym się odpowiedzieć dlaczego Maryja jest uznawana za Matkę Kościoła. Autor uzasadnia swoje wypowiedzi katechizmem, wypowiedziami biskupów oraz pracami teologicznymi na ten temat. Opisany został także formalny akt ogłoszenia Maryi Matką Kościoła. Miał na to wpływ Sobór Watykański II który także został tutaj częściowo opisany.

UNIWERSYTET KARDYNALA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
Wydział Studiów nad Rodziną
Praca zaliczeniowa
Izabela Kowalska
II rok MARYJA MATKA KOŚCIOŁA
W swojej pracy omawiam zagadnienie Maryi jako Matki Kościoła. Na początek chciałabym wyjaśnić to przy pomocy Katechizmu Kościoła Katolickiego.
Katechizm Kościoła Katolickiego wskazuje, że „rola Maryi wobec Kościoła jest nieodłączna od „Jej zjednoczenia z Chrystusem i wprost z niego wynika”. Zjednoczenie Maryi z Chrystusem uwidacznia się od momentu poczęcia. Kiedy to Maryja dowiaduje się o swoim niepokalanym poczęciu i trwa aż do męki i śmierci Jej Syna. Nieustannie towarzyszyła swojemu Synowi w Jego wędrówce życiowej.
Nierozdzielność Chrystusa i Maryi ma swoje źródło w najwyższej woli Ojca, objawionej w zamyśle wcielenia. Jak pisze św. Paweł: „gdy (...) nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty” (Ga 4, 4)
„Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” (Łk 1, 38). To przyzwolenie Maryi na realizację Bożego zamysłu miało ogromny wpływ na całą przyszłość rodzaju ludzkiego. Możemy powiedzieć, że owo «tak» wypowiedziane przy zwiastowaniu zmieniło oblicze świata. Wyrażało przyzwolenie na przyjście Tego, który miał wyzwolić ludzi z niewoli grzechu i obdarzyć ich Bożym życiem łaski. Owo «tak» młodej kobiety z Nazaretu otworzyło całemu światu drogę do szczęścia. W momencie , kiedy Maryja wyraża zgodę , aby jej ciało było świątynią Ducha Świętego - Syn Boży staje się człowiekiem, wypełnia się tajemnica wcielenia. Od tego momentu Maryja staje się Matką Bożą.
Zbawienie ludzkości dokonało się dzięki temu, że Syn Boży narodził się z niewiasty. Bóg od początku istnienia świata przygotował dla swojego Syna Matkę, która była wolna od grzechu pierworodnego. „Z Boskiego Macierzyństwa Maryi wypływają wszystkie jej przywileje”. Najświętsza Maryja Panna posiada pełnię łask będąc Matką Boga Zbawcy. Jest nią nie tylko fizycznie, ale także duchowo. Ukochała Boga i była Mu posłuszna.
UZASADNIENIE TYTUŁU MARYJA MATKA KOŚCIOŁA
Biskupi polscy powołali się na Testament Jezusa Najistotniejsze są słowa Ewangelii wg. Św. Jana: „A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.” W tym właśnie znaczącym momencie Jezus Chrystus ustanowił Maryję Matką Kościoła.


(…)

… Bożej nie skończyła się w chwili, gdy Syn Jej odszedł do Ojca. Jezus uczynił Ją Matką całego Kościoła. Maryja nieprzerwanie opiekuje się nami, jest blisko nas, troszczy się o nas, tak jak troszczyła się o swojego Syna.
B) Mówi się o procesie powstawania Kościoła i zwraca się uwagę na Zesłanie Ducha Świętego. Kościół jakby się manifestował. Maryja jest z Apostołami i otrzymuje Ducha Świętego drugi raz (pierwszy przy Zwiastowaniu). Maryja jest w tym dniu, w którym Kościół zaczyna pełnić swoją misję. Maryja jest obecna razem z apostołami - stąd wniosek, że jest Matką Kościoła. W wielu krajach Zesłanie Ducha Świętego obchodzi się dwa dni. W Polsce w drugi dzień Zesłania Ducha Świętego obchodzi się święto Matki Kościoła. Papież dał zastrzeżenie, że Maryja jest Matką Kościoła dla wiernych i pasterzy. Papież…
… się na Golgocie z przebitego boku Zbawiciela. Podczas ziemskiego życia Syna Ona realizowała niejako misję Kościoła na ziemi, wyra­żającą się w zjednoczeniu z Chrystusem i w uczestnictwie w Jego dziele.
OGŁOSZENIE MARYI MATKĄ KOŚCIOŁA
Święto wiąże się z Soborem Watykańskim II, kiedy na zakończenie jego trzeciej sesji - 21 listopada 1964 - została ogłoszona Konstytucja o Kościele, do której w końcowym rozdziale…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz