Marketing międzynarodowy - materiały na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 945
Wyświetleń: 5621
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Marketing międzynarodowy - materiały na egzamin - strona 1

Fragment notatki:

Zakres ten jest następujący: definicje i istota marketingu międzynarodowego, marketing międzykulturowy, marketing globalny, internacjonalizacja, teoria makroekonomiczne, motywy ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw, otoczenie w marketingu międzynarodowym, ryzyko walutowe, formy współpracy między krajami, trendu w globalnym otoczeniu kulturowym, umiędzynarodowienie działalności, strategie obecności na rynku zagranicznym, badania marketingowe rynków zagranicznych, segmentacja rynku międzynarodowego, produkt w marketingu międzynarodowym, cena w marketingu międzynarodowym, dystrybucja w marketingu międzynarodowym, style reklamy a standaryzacja i adaptacja itp.

Struktura i motywy internacjonalizacji Internacjonalizacja to proces polegający na włączaniu się przedsiębiorstwa w działalność gospodarczą poza krajem macierzystym. W prowadzeniu można wyróżnić kilka faz. W początkowej fazie internacjonalizacji przedsiębiorstwo koncentruje się na krajowym rynku, wykorzystując jednocześnie możliwość zawierania transakcji zagranicznych, następuje więc tzw. internacjonalizacja sprzedaży (eksport za pośrednictwem agenta, tworzenie przedsiębiorstw lub filii działających na obcym rynku). Następnym etapem ekspansji na rynek międzynarodowy jest zaangażowanie w działalność produkcyjną za granicą (internacjonalizacja produkcji), która odbywa się z wykorzystaniem form niekapitałowych ograniczających ryzyko oraz poprzez inwestycje bezpośrednie (kontrolowanie filii, montowni, własnych przedsiębiorstw). W tej fazie następuje transfer towarów ale także transfer kapitału, know-how i zasobów ludzkich.
Motywy internacjonalizacji
-Motywy ekonomiczne-kapitał finansowy- są niezbędnym warunkiem podejścia każdego rodzaju działalności gospodarczej.-Motywy rynkowe (marketingowe)- internacjonalizacji wiążą się z potrzebą poszukiwania przez przedsiębiorstwo nowych rynków sprzedaży, w tym także rynków zagranicznych. Przedsiębiorstwo szuka nowych rynków zbytu, gdy na rynku krajowym nie można już odnotować przyrostu sprzedaży a dodatkowo dysponują wolnymi nie wykorzystywanymi mocami wytwórczymi. -Motywy prawne - mają charakter formalnych uwarunkowań decyzji przedsiębiorstwa dotyczących ewentualnej internacjonalizacji swej działalności. -Motywy kosztowe - chodzi głownie o obniżkę kosztów działalności i ich podniesienia poziomu rentowności przedsiębiorstwa, można osiągnąć to przez zwiększenie produkcji i sprzedaży na rynki zagraniczne. -Motywy zaopatrzeniowe - istotne gdy ceny surowców, materiałów na rynkach zagranicznych są niższe niż na rynku krajowym. -Motywy polityczne - wynikają z polityki państwa które można wspierać w różnym zakresie działania przedsiębiorstwa za granicą np. działania sportowe lub inwestycyjne. Euromarketing, marketing ponadnarodowy i marketing międzynarodowy
Euromarketing- stanowi zbiór zasad podejmowania i prowadzania przez przedsiębiorstwo działalności na specyficznym rynku międzynarodowym, jakim jest rynek wewnątrz EU. Jego fundamentem są 4 wolności: swoboda przepływu towarów, usług, osób i kapitału. Z jednej strony eurorynek jest rynkiem jednolitym w aspekcie sfery regulacji, jest bowiem kształtowany przez jednolite normy prawne prowadzenia biznesu, ochrony konsumenta i konkurencji oraz pozbawiony protekcjonistycznych barier ochrony celnej na granicach wewnętrznych między krajami członkowskimi Unii. Z drugiej rynek wewnętrzny UE stanowi rynek tak różny, jak różne są kultury, doświadczenia historyczne, poziom rozwoju społecznego i ekonomicznego poszc

(…)

… na wybranym fragmencie rynku i wyraźnej specjalizacji produkto-rynkowej.
Strategie konkurencji wg Druckera:
-bycia pierwszym i najsilniejszym
-udzerzania w konkurentów tam,gdzie ich nie ma
-znajdowania i zajmowania niszy ekologicznej
-zmiany właściwości ekon produktu,rynkulub sektora
Makrosegmentacja
Jest to procedura badawcza,w której segmentami są rynki narodowe lub ich grupy.Celem jest ocena atrakcyjności…
…. Cechy badanych obiektów muszą być mierzone w takich samych wielkościach, jest to ek kalibracji, najczęściej spotykanym problemem jest kwestia odmienności waluty w różnych państwach, które pogłębia zróżnicowana inflacja oraz zmiany kursów waluty. ek metryczna- równoważność skal pomiarowych werbalnych, wiąże się z odmiennymi znaczeniami podobnych pojęć w różnych kulturach. ek tłumaczeń może powodować…
… do zakupów na próbę, osiągnięcie dużej skali produkcji i sprzedaży. Niska cena nie zachęca konkurentów do wejścia na rynek. Wady: konieczny jest duży wolumen sprzedaży, obniżenie ceny przez konkur może skrócić okres, w którym firma osiąga zyski.
na podstawie cen produktów konkurencyjnych
Rodzaje strategii cen
strategia cen standaryzowanych- produkt ma taką samą cenę na wszystkich rynkach; zalety: przejrzystość i łatwość porównań międzynarodowych; wady: brak elastyczności reagowania na warunki gospodarcze i popytowe. strategia cen zróżnicowanych- prowadzenie odrębnej polityki cenowej na poszczególnych rynkach zagranicznych; zalety: możliwość reagowania na sytuację rynkową; wady: szary import - przepływ towarów między krajami z kraju o cenie niższej do kraju o cenie wyższej. strategia cen pośrednich…
… jest kwestia odmienności waluty w różnych państwach, które pogłębia zróżnicowana inflacja oraz zmiany kursów waluty. ek metryczna- równoważność skal pomiarowych werbalnych, wiąże się z odmiennymi znaczeniami podobnych pojęć w różnych kulturach. ek tłumaczeń może powodować przeszkody w trakcie przygotowywania ankiety(4rodzaje-leksykalna, idiomatyczna, gramatyczna, empiryczna). Podwójne znaczenie tego samego…
… władzy), po drugiej stronie-społeczeństwa egalitarne (mały dystans).
2.indywidualizm-kolektywizm dotyczy stopnia zintegrowania poszczególnych jednostek z grupami społecznymi. Indywidualizm cechuje społeczeństwa, w których więzi między ludźmi są słabe, a każdy działa dla swojega dobra i dobra swojej rodziny. W społeczeństwach kolektywistycznych przed celami osobistymi mają cele grupy, do których należą jednostki. Indywidualizm cechuje kraje zamożne, a kolektywizm ubogie.
3.kobiecość-męskość odnosi się do ról społecznych przypisywanych płciom w poszczególnych krajach. Państwa, w których od mężczyzn oczekuje się współzawodnictwa, osiągania sukcesów, a od kobiet-troskliwości, poczucia odpowiedzialności za relacje międzyludzkie i otoczenie.
4.unikanie niepewności wskazuje, do jakiego stopnia ludzie czują…
…, ujednolicone potrzeby,
- potrzeby współczesnych konsumentów są elastyczne i stosunkowo łatwo poddają się formowaniu przez poszczególne narzędzia kompozycji marketingu-mix, w tym zwłaszcza przez działania promocyjne,
- następuje wyraźny proces upodobniania się potrzeb oraz wzorców i struktur konsumpcji w skali międzynarodowej i globalnej (kosmopolityzm).
Konsekwencją przyjęcia powyższych założeń…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz