Mali podatnicy i podatnicy rozpoczynający działalność-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 616
Wyświetleń: 2044
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mali podatnicy i podatnicy rozpoczynający działalność-opracowanie - strona 1 Mali podatnicy i podatnicy rozpoczynający działalność-opracowanie - strona 2 Mali podatnicy i podatnicy rozpoczynający działalność-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 5.11.2010r
Mali podatnicy i podatnicy rozpoczynający działalność
Mały podatnik (art. 5a pkt. 20 UPDOF) to podatnik, którego przychód ze sprzedaży brutto (wraz z VAT) za poprzedni rok obrotowy nie przekroczył równowartości 1200000 euro , liczony wg kursu średniego NBP z pierwszego dnia roboczego dnia października poprzedniego roku , w zaokrągleniu do 1000 zł. W roku 2010 to kwota 5067000 zł
Uprawnienia małego podatnika
Mały podatnik jest uprawniony do stosowania kwartalnego systemu wpłat zaliczki na podatek dochodowy, do 20 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału a z IV kwartału do 20 grudnia
Mały podatnik jest uprawniony do stosowania kasowej metody rozliczania podatku VAT ( wystawia wtedy faktury VAT MP) i kwartalnego systemu podatku VAT, płatnego do 25 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału. System kwartalnej płatności podatku mały podatnik może także wybrać bez wyboru metody kasowej
Mały podatnik może dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT , z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały przez niego wprowadzone do ewidencji środków trwałych do wysokości łącznej wartości odpisów amortyzacyjnych od tych środków nie przekraczającej w roku podatkowym równowartości 100 000 euro ( w 2010 roku 422 000zł)
Istotą metody kasowej jest przesuniecie momentu w jakim powinien zostać rozpoznany obowiązek podatkowy, a w konsekwencji przesuniecie terminu w jakim powinien zostać uiszczony podatek od towarów i usług.
Zgodnie z art. 21 ust 1 ustawy o VAT w przypadku wybrania przez podatnika kasowej metody obowiązek podatkowy powstaje z dniem uregulowania całości lub części należności, nie później niż 90 dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.
Ustawodawca określił zatem moment powstania obowiązku podatkowego w stosunku do małych podatników w momencie gdy ich kontrahent ureguluje należności za sprzedany towar lub wykonaną usługę.
Z drugiej strony należy zaznaczyć, że ustawodawca określił maksymalny termin powstania obowiązku podatkowego, a mianowicie jest to 90 dzień od dnia wydania towarów lub wykonania usługi.
Wybór metody kasowej nie zmienia zasad określania obowiązku podatkowego w stosunku do pewnych sytuacji, dla których ustawa o VAT przewiduje szczególny moment powstania obowiązku podatkowego.
Zgodnie z brzmieniem art. 21 ust 6 ustawy są to następujące przypadki:
sporządzenie spisu z natury
eksport towarów oraz import towarów i usług


(…)

… nie może skutecznie zrezygnować z tej metody i rozliczać się na zasadach ogólnych. Dopiero po upływie 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych podatnik może złożyć do naczelnika urzędu skarbowego zawiadomienie o rezygnacji z rozliczania się metodą kasową. Termin złoże3nia powyższej rezygnacji został określony na koniec kwartału, w którym podatnik stosował metodę kasową.
Podatnik może zostać niejako „zmuszony…
… nawet o 100% czasu trwania kontroli, jest możliwe w przypadku stwierdzenia zaniżenia zobowiązania podatkowego o ponad 10 % albo stwierdzenia przypadku nie złożenia deklaracji podatkowej (pomimo takiego obowiązku)
Przedłużenie możliwe jest także z przyczyn obiektywnych, niezależnych od organu. Jedynie w przypadku rażącego naruszenia prawa stwierdzonego w trakcie kontroli może być zarządzona następna kontrola w tym samym zakresie, nie dłuższa jednak niż 7 dni.
Warto wiedzieć kto może przyjść na kontrole i jakie będzie mieć uprawnienia.
Organami podatkowymi powołanymi do prowadzenie postępowania w sprawach należności podatkowych, celnych i innych, odpowiednio do swojej właściwości są:
naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego, wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek wojewódzki…
… są inspektorzy i pracownicy kontroli skarbowej, którzy przejeli także działalność zlikwidowanych inspektoratów celnych. Oni również prowadzą dochodzenia w sprawie o przestępstwa i wykroczenia skarbowego ujawnionego w toku kontroli.
Organem właściwym, do rozpatrzenia zażaleń jest Główny Inspektor Kontroli Skarbowej
Jeśli wymaga tego sytuacja ujawniona w trakcie kontroli, decyzje ustalającą prawidłowe…
…- jako organ pierwszej instancji
dyrektor izby skarbowej, dyrektor izby celnej- jako organ odwoławczy. Jeżeli na podstawie innych przepisów jest on organem pierwszej instancji , jest jednocześnie organem odwoławczym dla tych decyzji
samorządowe kolegium odwoławcze- jako organ odwoławczy od decyzji wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty lub marszałka województwa
Organami kontroli skarbowej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz