makroekonomia wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 8057
Wyświetleń: 9716
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
makroekonomia wykłady - strona 1 makroekonomia wykłady - strona 2 makroekonomia wykłady - strona 3

Fragment notatki:


Makroekonomia - jest analizą funkcjonowania gospodarki jako całości, bada zależności pomiędzy podmiotami gospodarczymi (gospodarstwo domowe, przedsiębiorstwo, państwo) i pomiędzy rynkami (rynek dóbr i usług, pieniądza i pracy).
Efekt makroekonomiczny jest zależny od efektu mikroekonomicznego.
Szkoły teorii współczesnej makroekonomii. Nurty: Neokeynesowski - początek wziął z Keynesizmu
Neoklasyczny - korzenie z XVIII wiecznej ekonomi klasycznej
Nurt Neokeynesowski - (lata 30, XX w. twórcą J.M. Keynes), nurt ekonomi popytowej, dominował w polityce gospodarczej do czasu lat 70, XX w. Keynes jest twórcą teorii ingerencji państwa w sferę gospodarczą (interwencjonizm państwowy i oddziaływania państwa na kształtowanie się gospodarki).
Interwencjonizm państwowy - sama gospodarka nie jest w stanie wrócić do równowagi i dlatego też należy jej pomóc.
Nurt Neoklasyczny - funkcjonuje od lat 80, XX w., nurt ekonomi podażowej.
Charakteryzując nurty współczesnej ekonomii zwracamy uwagę na:
Szybkość z jaką rynek (gospodarka) osiąga równowagę.
Sposób kształtowania się oczekiwań.
Waga (znaczenie) przypisywane problematyce krótkiego i długiego okresu czasu.
Szybkość z jaką rynek osiąga równowagę: Klasycy - gospodarka samodzielnie dojdzie do równowagi i produkcja rzeczywista zrówna się z produkcją potencjalną w długim okresie czasu (3-4 lata), przy założeniu, że rynki i płace są elastyczne i zmieniają się w czasie (procesy dostosowawcze).
Rynek pracy - bezrobocie - szukanie przyczyny: Klasyk powie, że jest ono spowodowane brakiem elastyczności pracy, rząd musi ją uelastycznić.
Klasycy zakładają elastyczność rynków - cena kształtuje się pod wpływem relacji popytowo podażowych. Ingerencja państwa jest konieczna tylko po to, by każdy obywatel miał równy dostęp do dóbr publicznych.
Każda ingerencja państwa to psucie rynku.
Keynesisci - gospodarka (rynki) nie są w stanie samodzielnie i szybko dojść do równowagi, szczególnie dotyczy to rynków pracy, w sytuacji małej elastyczności płac dojdzie do nierównowagi, która jest przyczyną bezrobocia. Rząd musi oddziaływać - ingerować
Oczekiwania podmiotów - mają wpływ na bieżące zachowania podmiotów (zwłaszcza w sytuacjach niepewności)
Wyróżniamy oczekiwania: Adaptacyjne (ekstrapolacyjne) - docenia się znaczenie i zalety oczekiwań, potrzebny czas na dostosowanie się oczekiwań.
Racjonalne - wskazują na to, że ludzie poprawnie przewidują przyszłość i szybko dostosowują się do zmian w gospodarce.

(…)

… ↑ => mnożnik kreacji pieniądza↑ - takie zachowanie banku centralnego jest przejawem ekspansywnej polityki pieniężnej, jest to korzystna polityka wobec banków komercyjnych, ponieważ mogą utrzymywać mniejsze rezerwy a zwiększać przez to podaż kredytów
Narzędzia: stopa dyskontowa i stopa obowiązkowych rezerw gotówkowych są narzędziami pośredniego wpływu banku centralnego na podaż pieniądza.
Narzędzia…
… popytem konsumpcyjnym, który oznacza popyt niezależny od wielkości dochodu.
Gospodarstwo domowe chce przeznaczyć na konsumpcje 8, nawet jeśli dochód wynosi 0.
Przy zerowym dochodzi możemy wydawać na konsumpcje dzięki konsumpcji autonomicznej. Źródłem konsumpcji autonomicznej są:
Oszczędności
Kredyty
Pożyczki
Zastawy
Popyt konsumpcyjny zależy od krańcowej skłonności do konsumpcji - KSK
Y = C + S
1=0,7+0,3 KSO (krańcowa skłonność do oszczędzani)
KSK
Wzrost dochodu o 1 złotówkę, spowoduje zwiększenie się planowanej konsumpcji o 0,7 zł (czyli o 70 groszy).
Tangens kąta nachylenia krzywej konsumpcji, nazywamy krańcową skłonnością do konsumpcji.
Krańcowa skłonność do konsumpcji - jest to każda część dodatkowej złotówki dochodu rozporządzalnego, którą gospodarstwa domowe pragną przeznaczyć na konsumpcje…
… walutowych.
W warunkach koniunktury cena złota rośnie
W warunkach niepewności cena złota rośnie, ponieważ popyt na złoto również wzrasta.
(współcześnie brak relacji pieniądza do złota)
Pieniądz bezgotówkowy (jego podstawą są wierzytelności) - (idea pojawiła się w 1969) - SDR - y czyli specjalne prawa ciągnienia, to pieniądz który spełnia funkcje jednostki rozliczeniowej. Musi mieć (i ma) pokrycie…
… pieniężnej.
Rada Polityki Pieniężnej - 9 członków - po3 powoływanych przez Sejm, Senat i Prezydenta - kadencja 6 lat bez możliwość przedłużenia
Obraduje co miesiąc a w ostatnim tygodniu miesiąca podają plany polityki fiskalnej
Jastrzębie - restrykcyjna polityka
Gołębie - ekspansywna polityka pieniężna
Autonomia funkcjonalna - składa się z autonomii celów polityki pieniężnej i z autonomii instrumentów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz